ECEAPO/2024. Unitats de suport a l'activitat professional

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 3055479
|
Codi GVA: 96108
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La subvenció té com a objecte la concessió d'ajudes als centres especials d'ocupació que contracten equips multiprofessionals emmarcats dins dels servicis d'ajust personal i social d'estos centres, la finalitat dels quals és subvencionar els costos salarials i de Seguretat Social dels equips, a...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTermini pendent
01-07-2024 al 15-07-2024

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els centres especials d'ocupació qualificats i inscrits en el registre de CEO de la Comunitat Valenciana que, tenint contractades persones treballadores amb discapacitat que presenten majors dificultats d'accés al mercat de treball, contracten equips multiprofessionals emmarcats dins dels...

Saber més
Requisits

Requisits generals

 

Les entitats beneficiàries hauran de reunir els requisits establits en l'art. 3 de l'Orde 5/2024 de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades a la creació o manteniment de les unitats de suport a l'activitat professional, com a mesura de foment de l'ocupació per a la inserció de persones amb discapacitat que presenten majors dificultats d'accés al mercat de treball en Centres Especials d'Ocupació.

 

Requisits específics

 

a) Persones destinatàries finals: Les persones destinatàries finals del present programa, seran les persones treballadores amb discapacitat que presenten majors dificultats d'accés al mercat de treball, dels centres especials d'ocupació que es troben en algun dels supòsits que es descriuen a continuació:

 

- Persones amb paràlisi cerebral, amb trastorn de la salut mental, amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn de l'espectre de l'autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent

 

- Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut igual o superior al 65%.

 

b) El personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional els costos salarials de la qual i de Seguretat Social es financen, hauran de ser persones treballadores amb contracte indefinit en el Centre Especial d'Ocupació.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se, de la documentació general i de la documentació específica establida, firmada electrònicament, que haurà d'annexar-se per mitjans telemàtics. 2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye la documentació necessària, es requerirà a...
Saber més
Òrgans de tramitació
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la subdirecció general de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació amb competències en matèria d'ocupació. 2. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que les entitats...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds d'ajudes hauran de presentar-se en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el DOGV núm. 9847 de 13.05.2024

Documentació
Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se, de la documentació general i específica regulada en l'art. 5 de la convocatòria, firmada electrònicament per la persona representant legal de l'entitat, que haurà d'annexar-se per mitjans telemàtics.
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es), a través del procediment habilitat a este efecte, o bé a través de la web de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de quatre mesos, a comptar des de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en el registre telemàtic de la Generalitat. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La quantia de la subvenció s'establix com a màxim en 1.440 € anuals per cada persona treballadora amb el tipus i grau de discapacitat indicats en l'article 11.1 de l'Orde 5/2024 de bases reguladores, contractades per temps indefinit, inclosos els contractes fixos discontinus, o mitjançant...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Si es detectara alguna de les infraccions tipificades en el títol IV de la Llei General de Subvencions, se seguirà el procediment d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei General de Subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 01-07-2024 a 15-07-2024

  Primer termini de justificació De l'1 al 15 de juliol de 2024

  Documentació
  Documentació a justificar en el Primer termini, de l'1 al 15 de juliol de 2024 a) Rebuts de salaris de gener a juny, tots dos inclusivament, i extra, si és el cas, i justificants del càrrec en compte. b) Rebuts de Liquidació de Cotitzacions (RLC) i justificants del càrrec en compte. Informe de...
  Saber més