EAUTOE 2024. Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial o professional com a treballador autònom en projectes innovadors

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 3109771
|
Codi GVA: 96106
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-05-2024

Fins 31-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar estes ajudes les persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació que s'establisquen com a persones treballadores autònomes o per compte propi a partir de l'1 de gener de 2024 i amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció i complisquen tots els requisits següents:

 

a) han de comptar amb un Pla d'empresa de l'activitat a realitzar, que contemple la seua organització, recursos necessaris, pla financer i d'inversions i pla de viabilitat per a poder dur a terme esta activitat. Este requisit s'acreditarà mitjançant un informe que ha d'emetre alguna de les entitats que formen part del Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, al qual hauran d'adjuntar l'Annex que està disponible en la web de l'ajuda en LABORA en el qual es justifique clarament el compliment d'estos requisits.

 

b) l'activitat autònoma ha de tindre caràcter innovador. A este efecte es considerarà que té caràcter innovador si complix alguna de les següents condicions:

 

- els projectes que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o servicis existents

- les activitats en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar servicis

- idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes

 

Este requisit s'acreditarà mitjançant un informe que ha d'emetre alguna de les entitats que formen part del Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, al qual hauran d'adjuntar l'Annex que està disponible en la web de l'ajuda en LABORA en el qual es justifique clarament el compliment de les condicions.

 

c) la persona sol·licitant ha d'acreditar la següent formació, tant la formació a què fa referència l'apartat c.1.) com la formació a la qual fa referència en apartat c.2.):

 

c.1) formació professional oficial, bé del sistema educatiu o formació professional per a l'ocupació o educació universitària (grau, màster o curs d'expert universitari) sobre matèries que tinguen relació directa amb el projecte de negoci.

 

c.2) i formació no inferior a 70 hores de duració en matèria gerencial, de gestió comercial o financera o de màrqueting digital, bé per haver rebut formació sobre estes matèries o bé perquè la formació que es posseïsca en relació a l'apartat c.1.) ja la incloga, segons el següent:

 

- En cas d'acreditar formació professional oficial, la titulació acreditada haurà d'incloure almenys 70 hores de duració en estes matèries.

- En cas d'acreditar educació universitària, la titulació acreditada haurà d'incloure almenys 3 crèdits ECTS en estes matèries (en titulacions universitàries anteriors al Pla de Bolonya, haurà d'incloure almenys una assignatura en estes matèries)

 

EXCLUSIONS:

 

Estes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) Núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L-2023-81820 de 15 de desembre de 2023. Per este motiu, NO podran concedir-se a:

 

a) Empreses dedicades a la producció primària de productes de la pesca i de l'aqüicultura.

 

b) Empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).

 

c) Activitats relacionades amb l'exportació.

 

L'aplicació d'este règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831, de la Comissió) no excedirà de 300.000 euros durant qualsevol període de tres anys.

 

Les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) Núm. 2023/2831, de la Comissió podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) Núm. 2023/2832 de la Comissió. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) Núm. 1408/2023 de la Comissió i al Reglament (UE) de la Comissió Núm. 717/2014 fins al límit màxim establit en l'article 3.2 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831 de la Comissió.

 

Les ajudes de minimis concedides en virtut del Reglament (UE) Núm. 2023/2831 no s'acumularan amb cap ajuda pública en relació amb les mateixes despeses subvencionables, si esta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajuda més elevat que corresponga fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics, podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

 

A fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 3.2 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831, de la Comissió, LABORA consultarà la Base de dades Nacional de Subvencions, sense perjuí de requerir la presentació d'una declaració responsable sobre altres ajudes subjectes a qualsevol reglament de minimis rebudes pel beneficiari durant qualsevol període de tres anys, així com sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos.

 

 

Requisits

Per a poder concedir la subvenció a les persones sol·licitants es requerirà:

 

a) Que s'haja donat d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en la Mutualitat del col·legi professional que corresponga, a partir de l'1 de gener de 2024. Esta data d'alta serà considerada com a data d'inici d'activitat.

 

b) Que haja romàs en situació de desocupació, mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat (és a dir, fins a l'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms). NO s'entendrà complit este requisit si la inscripció com a demandant d'ocupació es produïx el mateix dia en què s'inicia l'activitat autònoma.

 

c) Que figure d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris, en l'impost sobre activitats econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en la Mutualitat del col·legi professional que corresponga amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

 

d) Que no haja realitzat la mateixa activitat o similar com a persona treballadora autònoma o per compte propi en els sis mesos anteriors a l'inici de l'activitat que dona lloc a la sol·licitud de la subvenció. En el cas que la persona sol·licitant siga una dona víctima de violència de gènere que haguera realitzat activitats per compte propi com a familiar col·laborador del seu agressor i es constituïsca com a autònoma en una activitat similar a la que realitzava, no serà aplicable esta exclusió.

 

e) Que desenvolupe l'activitat de manera independent en la Comunitat Valenciana.

 

f) Que no haja sigut beneficiari ni l'any 2022 ni l'any 2023 d'altres subvencions de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació, per constitució com a autònom.

 

g) Que el projecte tinga caràcter innovador i reunisca condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera. Este requisit s'acreditarà mitjançant un informe que ha d'emetre qualsevol de les entitats, públiques o privades, que formen part del Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, en el qual figuren els pactes territorials per l'ocupació i desenvolupament local. A este informe haurà d'adjuntar-se com a Annex la fitxa resumixen que estarà disponible en la web de l'ajuda degudament emplenada i firmada.

Es considerarà que l'activitat autònoma té caràcter innovador si complix alguna de les següents condicions:

 

- que el projecte oferisca alguna novetat o millora sobre productes o servicis existents

- que es tracte d'una activitat en la qual es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar servicis

- o que es tracte d'una idea de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes

 

h) Que acreditar que es posseïx la següent formació:

 

- formació professional oficial (bé del sistema educatiu o formació professional per a l'ocupació) o educació universitària (grau, màster o curs d'expert universitari) sobre matèries que tinguen relació directa amb el projecte de negoci.

 

- i formació no inferior a 70 hores de duració en matèria gerencial, de gestió comercial o financera o de màrqueting digital, bé per haver rebut formació sobre estes matèries o bé perquè la formació que es posseïsca en relació a l'apartat anterior ja la incloga, segons el següent:

- en cas d'acreditar formació professional oficial, la titulació acreditada haurà d'incloure almenys 70 hores de duració en estes matèries.

- en cas d'acreditar educació universitària, la titulació acreditada haurà d'incloure almenys 3 crèdits ECTS en estes matèries (en titulacions universitàries anteriors al Pla de Bolonya haurà d'incloure almenys una assignatura en estes matèries.)

 

 

NO podran obtindre la condició de beneficiàries:

 

a) les persones en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

b) els socis de societats mercantils, cooperatives i societats laborals. En canvi, sí que podran ser beneficiàries les persones autònomes quan formen part de comunitats de béns o societats civils, sempre que la subvenció la sol·liciten a títol personal.

 

c) els qui causen alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, com a familiar col·laborador d'una altra persona treballadora per compte propi.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

La instrucció correspondrà als servicis territorials competents en matèria d'Ocupació de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació.

 

Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que les persones beneficiàries complixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

 

En cada Direcció Territorial de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del Servici Territorial competent en matèria d'Ocupació o persona que designe per a la seua substitució, que ho presidirà; dos vocals; i una persona que ostentarà la secretaria, amb veu, però sense vot. La designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria s'efectuarà per la persona titular de la Direcció Territorial de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació entre personal del Servici Territorial competent en matèria d'Ocupació. Es procurarà que la composició de l'òrgan col·legiat s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe.

 

L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.

 

A la vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.

 

Criteris de valoració

La concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al que es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat la totalitat de la documentació exigida per la convocatòria.

 

En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional (prioritzades segons el seu major grau de discapacitat), en defecte d'això, per dones (prioritzant a les dones víctimes de violència de gènere) i, en defecte d'això, el realitzar l'activitat en algun dels municipis destinataris en 2023 del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana. Si després d'aplicar tals criteris l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'esta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

Òrgans de tramitació
La notificació dels actes de tràmit es practicarà a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), per al que el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). A tal fi es remetrà un avís a...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 14-05-2024 a 31-07-2024

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 14 de maig de 2024 i finalitzarà el 31 de juliol de 2024.

Documentació
Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: a) Dades de domiciliació bancària: En el cas que el sol·licitant siga un nou perceptor o desitge facilitar les dades d'un nou compte bancari, haurà de comunicar-la de manera telemàtica a través del procediment habilitat a este...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud i la resta de documentació exigida es presentarà de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a este efecte denominat "EAUTOE 2024 Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut este termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà...
Saber més
Quantia i cobrament
L'import de la subvenció ascendix a: - Si la persona sol·licitant és un home: 5.000 euros - Si la persona sol·licitant és una dona: 6.000 euros. Si és una dona víctima de violència de gènere, l'import serà de 6.600 euros. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades les...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei General de Subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Mantindre l'activitat per compte propi i l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent durant almenys tres anys des de la data d'efectes de l'alta en...
Saber més