Sol·licitud de subvencions en matèria programes tercera edat i associacionisme i en programes d'actuacions en malalties neurodegeneratives que afecten les persones majors

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3053305
|
Codi GVA: 95747
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Finançar programes de tercera edat i associacionisme i programes d'actuacions en malalties neurodegeneratives que afecten persones majors, que hagen sigut realitzats en el període comprés entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

Estes subvencions són compatibles amb unes altres que per a la mateixa finalitat siguen convocades per qualsevol administració o entitat pública o privada, sempre que l'import total subvencionat no supere la despesa realitzada., tal com preveu l'article 3 de l'Orde 1/2024.

 

En el cas que l'import de la subvenció supere el cost de l'activitat desenvolupada, l'Administració procedirà a exigir el reintegrament quant a l'excés, i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció per part de la Generalitat.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre.

Requisits

1.a) Que en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds establit en la corresponent convocatòria, estiguen inscrites en el Registre General de Titulars d'Activitats, de Servicis i de Centres de Servicis Socials de la Comunitat Valenciana de la Conselleria amb competència en matèria de polítiques de servicis socials a persones majors.

b) Tinguen fins institucionals recollits en els seus estatuts, relacionats amb la finalitat dels programes objecte de la subvenció.

A més, en el cas de subvencions per a programes corresponents al sector de les malalties neurodegeneratives dirigits a la promoció de l'autonomia personal de persones majors en situació de dependència, les entitats sol·licitants hauran de disposar de la corresponent acreditació com a servici de promoció de l'autonomia personal a persones en situació de dependència, atorgada per la Conselleria amb competència en matèria de servicis socials a persones majors.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en esta orde, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
Una vegada examinades les sol·licituds per l'òrgan instructor es constituirà una comissió tècnica instructora en cadascuna de les direccions territorials de la Conselleria competent en matèria de servicis socials a persones majors, que estarà integrada, en tot cas, per una prefectura de servici,...
Saber més
Criteris de valoració
1. Per a la concessió de les subvencions es tindran en compte els següents criteris de valoració, sent la puntuació global màxima de cada programa de 30 punts d'acord amb la següent distribució: a) Programes de qualitat, en els quals s'utilitzen les bones pràctiques. Es valorarà: la justificació...
Saber més
Òrgans de tramitació
Les Direccions Territorials de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge que rebran les sol·licituds presentades i verificaran que les mateixes reunixen els requisits per a poder ser tramitades.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Serà de 15 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

DOGV núm. 9846 bis de 10.05.2024

Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds hauran de presentar-se de manera telemàtica a través del següent enllaç de la GUIA PROP que s'habilitarà a este efecte La documentació per a presentar pels sol·licitants de la subvenció serà la següent: a) La sol·licitud que s'adjunta com a Annex I, que es pot obtindre també a...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible en la norma de convocatòria, es notificarà a la persona sol·licitant i se li requerirà perquè, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, en el termini de 10 dies...

  Saber més
  Descripció

  D'acord amb el que s'establix en l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant la instrucció de l'expedient es publicaran els requeriments d'esmena i altres tràmits a emplenar en el procediment a través del següent...

  Saber més
  Documentació
  S'aportarà la documentació que haja sigut requerida en la publicació dels requeriments en la pàgina web.
  Forma de presentació
  Telemàtica
  L'esmena haurà d'efectuar-se exclusivament de manera telemàtica, de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert

  - Si s'ha rebut un requeriment, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que l'òrgan competent haja establit en este requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació, la documentació haurà...

  Saber més
  Descripció

  Este tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert de les subvencions de programes de tercera edat i actuacions en malalties neurodegeneratives. L'aportació es pot realitzar: - A conseqüència d'un requeriment de l'òrgan competent per a la...

  Saber més
  Documentació
  1 Si es tracta de requeriment administratiu, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este. En un altre cas, s'aportarà bé la documentació que considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte, segons siga procedent. 2.- Respecte a esta...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  L'aportació de documentació mitjançant este tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  Sis mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds hauran d'entendre's desestimades per silenci administratiu.
  Quantia i cobrament
  1.La quantia de la subvenció es determinarà mitjançant l'aplicació d'un percentatge sobre l'import subvencionable del programa. Este percentatge es graduarà en funció de la puntuació obtinguda, conforme a la següent taula: Puntuació programes d'actuacions en malalties neurodegeneratives que...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació de realitzar els programes que fonamenten la concessió de la subvenció en la forma i condicions establits per a cada tipus d'ajuda, i en el termini establit en la respectiva convocatòria. El període assenyalat en la convocatòria per...
  Saber més
  Òrgans resolució
  La resolució de les subvencions en matèria de programes tercera edat i associacionisme i en programes d'actuacions en malalties neurodegeneratives correspon a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de persones majors per delegació de la persona titular de la Conselleria...
  Saber més