Convocatòria de subvencions en matèria de diversitat, per a l'exercici 2024

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3053233
|
Codi GVA: 95728
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Entitats sense ànim de lucre que tinguen com a finalitat primordial en els seus estatuts la realització de les activitats a què es referixen els següents programes:

- Programa per al foment del respecte i inclusió del Poble Gitano.

- Foment de la igualtat.

- Programes d'igualtat de tracte i contra els delictes d'odi.

- Programa per al foment de la inclusió de les persones migrants.

Requisits

- Ser una entitat sense ànim de lucre.

- Estar inscrita, en la data de presentació de la sol·licitud, en el Registre General dels Titulars d'Activitats de Servicis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana.

- Comptar amb seu central o delegació permanent en la Comunitat Valenciana.

- Tindre com a finalitat principal en els seus estatuts la realització de les activitats a què es referisca el programa respecte al qual se sol·licita la subvenció.

- No estar incursa en alguna de les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, i en els articles 18 i concordants del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003

- Disposar de Pla d'Igualtat aquelles entitats obligades per la legislació vigent.

Com es tramita

Procés de tramitació
Conforme al que es preveu en l'article 10 de l'Orde 6/2020, de 9 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment la direcció territorial de la província en l'àmbit territorial de la qual es...
Saber més
Criteris de valoració
Els criteris de selecció s'establixen en l'article 5 de l'Orde, bàsicament: a) Qualitat tècnica del projecte o activitat. Es valorarà fins a un màxim de 50 punts. b) Viabilitat econòmica del projecte. Es valorarà fins a un màxim de 25 punts. c) Estructura, capacitat de gestió, experiència i...
Saber més
Òrgans de tramitació
-La direcció territorial de la província en l'àmbit territorial de la qual es pretén portar a efecte el projecte. La Comissió d'avaluació integrada pels següents membres: a) La persona titular de la subdirecció general amb competències en matèria de diversitat, o persona en qui delegue. b)...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 16 de maig de 2024 fins al dia 21 de juny de 2024, tots dos dos inclosos. (DOGV núm.9849, de 15.05.2024)

Documentació
A la sol·licitud telemàtica s'haurà d'adjuntar la següent documentació: Obligatòria: - Memòria explicativa del projecte - Targeta CIF - Estatuts vigents de l'entitat - Certificat del sistema de qualitat, si es disposa del mateix - Memòria anual d'activitats de l'entitat en l'exercici...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
EXCLUSIVAMENT per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del present procediment serà de sis mesos, a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria. Conclòs este termini, sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les entitats sol·licitants interessades podran...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Segons l'article 6 de l'Orde, la quantitat econòmica de l'ajuda es determinarà de manera proporcional a la puntuació obtinguda pel projecte avaluat, el pressupost acceptat per a l'execució del projecte, i el límit fixat en la línia de subvenció. Per a obtindre ajuda serà necessari que el...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  a) Realitzar les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció, executant el projecte subvencionable en l'exercici determinat en la corresponent convocatòria. b) Justificar davant l'òrgan concedent la realització de l'activitat i el compliment dels requisits i condicions que determinen...
  Saber més
  Òrgans resolució
  La persona titular de la Direcció General de Diversitat és la competent per a la resolució del procediment, per delegació de la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials Igualtat i Habitatge. La seua resolució posa fi a la via administrativa
  Sancions
  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives contemplada en la normativa bàsica estatal a aquelles persones que siguen responsables de les mateixes i es regirà pel que es disposa en el Capítol IV del Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,...
  Saber més