Sol·licitud per a la concessió de beques i ajudes per a les persones treballadores desocupades que participen en accions formatives finançades en el marc de l'oferta formativa de LABORA – Servici Valencià d'Ocupació i Formació

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 3115100
|
Codi GVA: 95706
Descarregar informació
Termini obert

Des de 08-06-2024

Fins 02-12-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Serán personas beneficiarias de las ayudas y becas reguladas en la presente resolución el alumnado desempleado participante en las siguientes acciones formativas financiadas por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, desarrolladas por entidades al amparo de las convocatorias de concesión de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la formación con compromiso de contratación y en Centros propios de Formación de Labora, Centros Integrados Públicos de Formación Profesional de la Generalitat e Institutos de Educación Secundaria de la Comunitat Valenciana.

- El alumnado desempleado participante en acciones formativas cuya fecha de finalización sea posterior al 31 de octubre de 2023 y anterior al 1 de noviembre de 2024, financiadas por LABORA-Servicio Valenciano de Empleo y Formación.

- Las personas participantes en acciones formativas con cargo al ejercicio 2024, cuya finalización fuese posterior al 1 de noviembre de 2024 podrán participar en la próxima convocatoria.

Requisits

1. Assistir a l'acció formativa en el centre de formació o realitzar el mòdul PPNL/FCT.

2. Ser treballador desocupat: S'entendrà com a treballador desocupat aquell que en el dia de la seua incorporació al curs figure inscrit com a demandant d'ocupació en un servici públic d'ocupació; en cas contrari no es tindrà dret a les beques i ajudes.

3. Complir requisits per a cadascuna de les modalitats d'ajudes i beques.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats o no s'acompanye la documentació exigida, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de deu dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius. - La direcció general...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 08-06-2024 a 02-12-2024

Les persones beneficiàries que participen en les accions formatives d'acord amb el que s'establix en el resolc tercer, presentaran les sol·licituds en els següents terminis:

a) Per a l'alumnat participant en accions formatives finalitzades amb anterioritat a la data de publicació d'esta resolució, el termini de presentació de sol·licituds serà d'1 mes a partir de l'endemà de la presentació de la present resolució en el DOGV (nº 9866 de 7/6/2024).

b) Per a l'alumnat participant en accions formatives que es finalitzen en data posterior a la publicació d'esta resolució, el termini de presentació de sol·licituds comprendrà des de la data d'inici de l'acció formativa fins a un mes posterior a la seua finalització.

Documentació
Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: a) Documentació acreditativa de la condició personal en virtut de la qual se sol·licita l'ajuda: - En el supòsit d'alumnat amb discapacitat, certificat de l'òrgan administratiu competent del reconeixement del grau de...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

La presentació presencial ha de continuar mantenint juntament amb la possibilitat de presentació telemàtica, per a aquells alumnes que opten per esta mena de presentació, ja que tractant-se de persones físiques, no estan obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració.

 

Per eixe motiu, s'ha de mantindre el formulari FOR0192E  de sol·licitud presencial i el IA-07000-01-E de Domiciliació bancària, que s'han de poder descarregar per a emplenar i presentar presencialment i que estaran disponibles en la pàgina web de LABORA.

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
La direcció general competent en matèria de formació per a l'ocupació, per delegació de la Direcció General de LABORA - Servici Valencià d'Ocupació i Formació, dictarà la resolució procedent en el termini de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds....
Saber més
Quantia i cobrament
Tipologia i quantia de les ajudes: 1. Beca per discapacitat. Podran percebre la beca prevista en l'article 20 de l'Orde TMS/368/2019, de 28 de març i en l'article 22 de l'Orde EFP/942/2022, de 23 de setembre, les persones desocupades amb discapacitat. Són persones amb discapacitat les que...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
Es perdrà el dret a percebre l'ajuda quan s'incomplisquen les obligacions o s'incórrega en alguna de les causes d'exclusió previstes per a l'alumnat en les convocatòries de subvenció.