Convocatòria del Premi Literari de Narrativa de Dones corresponent a l'any 2024

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3055452
|
Codi GVA: 95685
Descarregar informació
Termini obert

Des de 11-06-2024

Fins 09-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones, amb la finalitat de promoure i incentivar el paper de les dones en la societat inclou en la seua programació anual una sèrie d'activitats, destacant entre elles la convocatòria d'este concurs per a fomentar i promoure l'escriptura i la literatura de les dones en la Comunitat Valenciana i oferir-los un llit d'expressió de la seua activitat creativa.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
11-06-2024 al 09-07-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podrà participar qualsevol dona major d'edat i resident en la Comunitat Valenciana, podent presentar un màxim de dos obres.

 

 

Requisits

- Ser dona major d'edat i resident en la Comunitat Valenciana.

- Trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Hisenda de la Generalitat, i amb la Seguretat Social.

- No estar incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i trobar-se al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.

 

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Les obres presentades seran examinades per un jurat que emetrà veredicte vinculant per a la resolució de la convocatòria per la persona titular de la Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones. - El jurat podrà proposar deixar desert qualsevol dels premis mitjançant acord motivat,...
Saber més
Criteris de valoració
En la valoració de les obres presentades el jurat tindrà en compte: - La qualitat literària. - La coherència narrativa. - La defensa de valors no discriminatoris ni sexistes i la ruptura d'estereotips masculins i femenins tradicionals.
Observacions

Característiques de les obres: - Hauran de ser originals i inèdites en tota la seua extensió. - Podran estar escrites, indistintament, en valencià o castellà. - Es presentaran amb lletra tipus Times *New Roman o Arial, de grandària 12 i amb interlineat doble. De presentar-se en registre físic,...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 11-06-2024 a 09-07-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació
1. En el cas de presentació en registre físic, cada relat que es presente s'entregarà en un sobre gran, en el qual s'indicarà únicament el seu títol i, en el cas que la seua autora pertanga a una associació de dones, figurarà també la paraula ASSOCIACIÓ. En el sobre s'inclouran 5 còpies,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud de presentació telemàtica i la documentació annexa estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es
Presencial

Els relats i la documentació que els acompanya podran presentar-se en qualsevol dels registres de les seus de la Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones, d'Alacant (C/ Teatre, 37 - 39, 03001), Castelló de la Plana (Av. Germans Bou, 81 12003) o València (C/ de la Democràcia, núm. 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, 46018), o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. També podrà presentar-se telemàticament, incloent-hi un arxiu adjunt en format PDF amb el relat.

Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de convocatòria. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat resolució expressa, les persones...
Saber més
Quantia i cobrament
QUANTIA - Es concedirà un primer premi de 2.000 euros i dos accèssits de 1.000 euros cadascun. Quan es presenten obres per autores pertanyents a associacions de dones, un dels accèssits, recaurà necessàriament sobre una d'estes autores. - L'import dels premis estarà subjecte a la retenció de...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Obligacions
Les persones premiades, prèviament a l'abonament del premi i a l'efecte de conducta a este, hauran de presentar el model de domiciliació bancària, que es consta com a annex – model de domiciliació bancària en el següent enllaç (07000_BI.pdf (gva.es), degudament emplenat, o donar-se d'alta a...
Saber més

Desistiment

Forma de presentació

Recurs de reposició

Forma de presentació

Renúncia

Forma de presentació