Convocatòria de subvencions a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones, en l'exercici 2024

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3033410
|
Codi GVA: 94932
Descarregar informació
Termini obert

Des de 12-06-2024

Fins 03-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'esta subvenció podrà consistir en la realització de 2 tipus de programes:

1. Programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d'activitats que estiguen incloses en les següents àrees:

a) Activitats dirigides a la implementació, avaluació i millora del Pla d'Igualtat Municipal vigent.

b) Activitats dirigides al foment de la igualtat de dones i homes, i per a l'eliminació de tota mena de discriminacions sobre la base del gènere.

c) Activitats dirigides a la visibilització i participació de les dones.

2. Programes formatius o de millora per a la inserció laboral de les dones, prioritàriament dones beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió, així com aquells programes encaminats a posar fi a la precarietat laboral en l'ocupació.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
12-06-2024 al 03-07-2024
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

- De conformitat amb el que s'establix en l'article 45.*1b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan instructor publicarà els requeriments d'esmena en la web de la Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones): https://institutdelesdones.gva.es/es/promocio-de-la-igualtat

- La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones de conformitat amb l'article 45.1b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Estes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional. No obstant això, l'import de l'ajuda per a un programa en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres aportacions, supere el cost del programa a desenvolupar per l'entitat beneficiària.

 

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran accedir a la condició de beneficiàries d'estes ajudes, les entitats locals d'àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana.

Requisits

1. Ser entitat local d'àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana.

2. Disposar d'un pla d'igualtat vigent, d'acord amb el que s'estableix en la Disposició Addicional Setena, apartat 2n del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

3. No estar incursa en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Exclusivament per via electrònica, en la seu electrònica de la Generalitat “https://sede.gva.es”
Criteris de valoració
1. La valoració de la totalitat de les sol·licituds presentades i admeses que complisquen els requisits establits es realitzarà sobre 100 punts, d'acord amb els criteris establits en els apartats 2 i 3 d'este article. 2. Criteris de valoració respecte a l'entitat sol·licitant: es valorarà la...
Saber més
Òrgans de tramitació
Unitat de Dona de les Direccions Territorials de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge d'Alacant, Castelló i València.

Sol·licitud

Termini
Des de 12-06-2024 a 03-07-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació
a) Programa sol·licitat per a l'exercici 2024, segons model que figura com a annex I en la seu electrònica del tràmit. b) Fitxa descriptiva del Programa, segons model que figura com a annex II en la seu electrònica del tràmit c) Número de compte bancària la titularitat del qual es corresponga amb...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Exclusivament per via electrònica, en la seu electrònica de la Generalitat “https://sede.gva.es”

Esmena

Termini
Termini obert

10 dies (art. 69 Llei 39/2015, 1 octubre).

Descripció

Esmenar l'absència de documentació preceptiva establida en l'orde de bases i convocatòria, o els errors que continga la mateixa.

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
El termini de resolució de l'expedient serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de convocatòria.
Quantia i cobrament
- La Llei 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024 contempla la línia S0337, denominada “Programa de foment de la igualtat i inserció laboral”, en l'aplicació pressupostària G01160201.323A00.4, consignada a la citada finalitat i dotada amb un import de...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Obligacions
A més de les obligacions que amb caràcter general estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les entitats beneficiàries estaran obligades a: 1. Realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció, en la forma, condicions i termini establit...
Saber més
Òrgans resolució
La competència per a resoldre la convocatòria correspon a la Directora General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones, per delegació de la Vicepresidenta Segona i Consellera de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, article 7.5 de les bases reguladores.

Justificació

Termini
Termini obert

La justificació es realitzarà fins al dia 31 de gener de 2025 (inclusivament). Respecte al cobrament, una vegada concedida l'ajuda podrà anticipar-se el pagament de fins al 100% del seu import d'acord amb el que es preveu en l'article 44.1.c) 2n de la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de...

Saber més
Descripció

Justificar que l'import de la subvenció s'ha executat en els termes previstos en l'orde de bases i convocatòria, complint tots els requisits establits. Així com la descripció i efectes dels projectes desenvolupats.

Forma de presentació

Desistiment

Descripció

Finalitzar el procediment en relació amb l'entitat sol·licitant de què es tracte, al no haver atés en termini i forma el corresponent requeriment d'esmena.

Forma de presentació

Renúncia

Descripció

Deixar sense efecte la resolució de concessió en relació a l'entitat beneficiària que presenta la renúncia.

Forma de presentació