Reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210785
|
Codi GVA: 841
Descarregar informació
Termini obert

Des de 05-07-2024

Fins 16-08-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Objecte:

 1. Regular el procediment per al reconeixement com a entitats col·laboradores a aquelles institucions públiques o privades que així ho sol·liciten i que complisquen els requisits establits en l'article 24.1.de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.
 2. Regular el reconeixement de les entitats que presenten plans de formació per a reconéixer per a impartir cursos específics de Competència Digital Docent (CDD) A1, A2, B1 i B2 i la seua posterior acreditació.
 3. Regular l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT) com a plataforma de comunicació entre la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i les institucions públiques o privades de l'àmbit d'aplicació d'esta norma.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
05-07-2024 al 16-08-2024
Observacions

- Modificació dels plans de formació del curs 2024-2025:

 1. Les entitats reconegudes, segons l'apartat 6 anterior, podran modificar o proposar noves activitats en dos noves convocatòries, la primera al desembre de 2024, la segona a l'abril de 2025, només mitjançant l'Oficina Virtual d'Entitats.
 2. No es reconeixeran en les modificacions dels plans, les activitats formatives presentades que s'hagueren realitzat en dates anteriors a la convocatòria corresponent.
 3. La comissió estudiarà esta modificació dels plans i formularà la proposta de resolució provisional, que es farà pública en la pàgina web. En el cas de modificacions de CDD, prèviament, haurà d'elevar informe la comissió específica d'acreditació.
 4. Així mateix, cada entitat participant podrà consultar la seua valoració, després de la resolució provisional, accedint a l'Oficina Virtual d'Entitats.
 5. S'obrirà un termini de deu dies per a la presentació d'al·legacions davant la comissió, a comptar des de l'endemà de la seua publicació.
 6. Examinades les al·legacions adduïdes per les entitats, la comissió elevarà la proposta de resolució definitiva a la Secretaria Autonòmica d'Educació, que es farà pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

- Lloc de realització i activitats de formació a distància:

 1. No seran reconegudes les activitats formatives el lloc de realització de les quals siga un centre educatiu públic de titularitat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, llevat que es complisquen les condicions d'ús establides en la resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de centres docents públics, que per a cada curs escolar es publiquen al començament de cada curs.
 2. En el cas d'activitats de formació a distància, s'indicarà com a lloc de realització, en la seua programació, la plataforma de l'entitat on es desenvoluparà l'activitat i, quan siga sol·licitat per l'òrgan gestor, es proporcionaran les dades d'usuari i clau d'accés que permeten supervisar l'acció formativa.

- Modalitats formatives excloses de la convocatòria:

No es reconeixeran les activitats de formació proposades per entitats en les modalitats de projectes formació en centres, seminari, grup de treball i estada formativa en empresa, llevat que hagen sigut convocades per la direcció general amb competències en matèria de formació del professorat d'acord amb el que s'establix en l'art. 14.3 de la citada Orde 65/2012, de 26 d'octubre.

- Participants en les activitats organitzades per les entitats col·laboradores:

 1. Podrà participar en les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores reconegudes el personal establit en l'article 4 de la citada Orde 65/2012, de 26 d'octubre. Els destinataris de la formació seran:

 a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en els quals s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.

 b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.

 c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i este personal no supose més del 5 0% de participació en l'activitat.

  La direcció general amb competència en matèria de formació del professorat podrà establir com a destinataris qualsevol col·lectiu de la comunitat educativa en accions concretes

 Les entitats estaran obligades, en la seua difusió, a publicitar els destinataris de la formació que tindran dret a la diligència de reconeixement per esta Conselleria, així com a complir el que s'establix en el seu article 17.2, referent al solapament d'activitats formatives.

 1. Una vegada finalitzada l'activitat, en el termini màxim de dos mesos, l'entitat haurà d'emplenar a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores la fitxa final amb la relació de participants aptes i experts, amb expressió del nombre d'hores d'intervenció, i la memòria final de valoració global de l'activitat, en suport electrònic, segons model establit.
 2. Les entitats s'asseguraran que el nombre de participants amb dret a certificat de reconeixement en cada acció no siga inferior al 50% del nombre de places convocades.
 3. Si les entitats presenten actes amb participants aptes amb dret a reconeixement inferior al 50%, la Comissió de Reconeixement podrà proposar a la Secretaria Autonòmica d'Educació el no reconeixement com a entitat col·laboradora per al curs escolar següent, si el nombre d'activitats que incomplisquen el requisit supera el 50% del nombre d'activitats proposades.

- Certificació dels participants:

           Els certificats expedits per les entitats, acreditatius de la participació en activitats de formació, hauran de contindre la informació establida en l'annex I de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre.

- Diligències de reconeixement:

 1. El Servici de Registre i Acreditació Docent, si es complixen tots els requisits, expedirà les diligències de reconeixement al personal assistent, ponent o tutor, mitjançant un enllaç remés a l'adreça de correu electrònic pertinent de la persona interessada, que constaran, si escau, en el registre de formació permanent inclòs en el compte/formació del professorat, i que acompanyaran als certificats emesos per l'entitat. No es podrà rebre més d'un certificat per participació en una mateixa activitat.
 2. Si escau la certificació, les entitats hauran d'informar el personal assistent sobre la seua inclusió en el Registre de Formació del Professorat. Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció que establix el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

- Seguiment i avaluació dels plans:

 1. El Servici de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, en col·laboració amb les assessories dels CEFIRE, és l'encarregat del seguiment i avaluació de les activitats reconegudes. Si és el cas, es podrà incloure visita als llocs de realització de les accions i l'emissió d'informes de la seua valoració. Si del seguiment d'estes accions es comprovara l'incompliment d'algun dels requisits, o resultara avaluació negativa d'estes, la comissió designada proposarà a la Secretaria Autonòmica d'Educació el seu no reconeixement. En este cas es comunicarà a l'entitat pertinent l'informe d'avaluació negatiu corresponent.
 2. En cap cas, seran reconegudes activitats formatives que hagen sigut subrogades per l'entitat col·laboradora a una altra empresa o entitat. 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

- Àmbit d'aplicació:

 Esta resolució s'aplicarà a aquelles institucions públiques o privades que per al curs 2024-2025 vulguen ser entitats col·laboradores en la formació del professorat i que reunisquen els requisits corresponents.

 

Requisits

a) Estar legalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent.

b) Estar al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social i l'Agència Estatal Tributària.

c) En els estatuts haurà de figurar, de manera expressa, l'absència en totes les activitats de l'ànim de lucre, i entre els fins, la realització d'activitats de formació del professorat.

d) Tindre experiència prèvia acreditada en la realització d'activitats de formació del professorat i disposar dels recursos suficients per a garantir el desenvolupament de les activitats de formació.

e) Tindre com a àmbit d'actuació, totalment o parcialment, el territori de la Comunitat Valenciana

Com es tramita

Procés de tramitació

- Tramitació i presentació de sol·licituds:

 1. Les entitats que sol·liciten el reconeixement com a entitat col·laboradora per al curs escolar 2024-2025 hauran de presentar per mitjans electrònics una sol·licitud per al reconeixement d'entitat col·laboradora en matèria de formació del professorat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
 2. La tramitació i presentació de sol·licituds s'ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT), de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2.1. Per a les entitats que accedisquen per primera vegada a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT), hauran de presentar una sol·licitud de manera telemàtica (procés 1), a través de la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Este tràmit també estarà disponible en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=841&version=amp.  

Per a això, s'haurà de disposar de firma electrònica avançada, amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). També s'admetran certificats de persona jurídica emesos per qualsevol proveïdor de servicis de certificació reconegut, dels inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme:

https://sede.serviciosmin.gob.es/Prestadores/Paginas/Inicio.aspx.

En esta sol·licitud, l'entitat comunicarà les dades de la persona o les persones per a les quals sol·licita accés a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT).

2.2. La tramitació de la sol·licitud es completarà en l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (procés 2). Les persones per a les quals s'ha sol·licitat l'accés en el procés 1 rebran per correu electrònic les instruccions necessàries per a això, una vegada el sistema li haja atorgat l'autorització. Estes persones hauran de disposar del seu propi certificat electrònic reconegut de ciutadà (persona física).

 1. La sol·licitud i la documentació preceptiva presentada per altres mitjans diferents als previstos determinarà l'exclusió d'esta convocatòria.

- Procés 1 de sol·licitud d'accés de l'entitat a la Seu Electrònica de la Generalitat:

            No haurà de realitzar este tràmit (procés 1) l'entitat que ja haguera sol·licitat l'accés a la Seu Electrònica de la Generalitat en curs escolars anteriors. 

 1. L'entitat accedirà a la Seu Electrònica de la Generalitat, https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=841&version=amp i haurà d'emplenar les dades de l'entitat, que posteriorment seran transferits a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT).
 2. Així mateix, l'entitat introduirà en este formulari les dades personals de dos persones usuàries, a les quals se'ls atorgarà credencials d'accés a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT) per a poder accedir al procés 2, aportar les dades, la documentació complementària requerida i completar la tramitació de la sol·licitud.
 3. Les credencials d'accés s'activaran automàticament a les persones usuàries. Estes podran accedir mitjançant les seues credencials digitals personals a la plataforma a OVIENT.

- Procés 2 d'accés de les persones usuàries acreditades a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT):

 1. Qualsevol de les dos persones usuàries acreditades podrà accedir a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT), https://ovient.edu.gva.es/, i aportar les dades i documents següents:

a) Estatuts: en els estatuts constitutius de l'entitat haurà de figurar, de manera expressa, l'absència en totes les seues activitats de l'ànim de lucre i entre els seus fins la realització d'activitats de formació del professorat. Els estatuts no hauran de presentar-se si l'entitat ha sigut reconeguda com a entitat col·laboradora en OVIENT en cursos escolars anteriors i estos estatuts no han sigut modificats.

b) Memòria de l'experiència prèvia d'activitats de formació permanent del professorat realitzades amb qualsevol administració educativa fins a la data de presentació de la sol·licitud. L'esmentada memòria no s'haurà de presentar si l'entitat ha sigut reconeguda com a entitat col·laboradora en cursos escolars anteriors.

c) Pla d'activitats: s'emplenaran les dades de cada activitat formativa proposada i les edicions de la mateixa activitat en la fitxa del perfil/dissenye de OVIENT, que inclourà l'equipament, instal·lacions i personal tècnic disponible que garantisca el seu desenvolupament.

 1. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de l'entitat perquè la Secretaria Autonòmica d'Educació obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

No obstant això, l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, si així s'assenyala expressament en el formulari de sol·licitud, i en este cas, hauran d'aportar-se els documents següents a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT):

– Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions.

Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que el sol·licitant complix les seues obligacions amb la Seguretat Social.

– Certificació de les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que acredite que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

 1. En el formulari de sol·licitud, l'entitat subscriurà una declaració responsable d'estar legalment constituïda i inscrita en el corresponent registre públic i tindre com a àmbit d'actuació, totalment o parcialment, el territori de la Comunitat Valenciana.

- Resolució:

 1. La Comissió de Reconeixement de la Formació, indicada en l'article 22 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, serà l'encarregada de l'estudi, valoració i proposta a la Secretaria Autonòmica d'Educació, del reconeixement de l'entitat com a entitat col·laboradora, així com de les activitats corresponents als plans de formació que presenten. Es valorarà, per a això, que l'oferta formativa de l'entitat s'adeqüe a les línies prioritàries en matèria de formació plantejades per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació i el grau de complementarietat amb l'oferta general de formació de la Conselleria, podent quedar excloses aquelles activitats que no s'ajusten al que s'establix en l'article 102 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. I en l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.
 1. Les entitats sol·licitants els plans formatius de les quals tinguen com a objectiu impartir cursos específics de Competència Digital Docent (CDD) A1, A2, B1 i B2 i la seua possible acreditació hauran de complir l'exposat en la Resolució del 15 de febrer de 2024, que regula el reconeixement d'estes entitats col·laboradores. En l'esmentada resolució, en el seu apartat sext, Resolució, s'establix l'existència d'una comissió específica de CDD per a la valoració específica dels plans de formació, i a la qual li correspondrà elevar esta proposta a la comissió de Reconeixement de la Formació perquè es valoren. Deuran també complir amb l'Annex de la convocatòria.
 2. La comissió, a partir de la informació de l'Oficina Virtual d'Entitats i de la proposta de la comissió de CDD, formularà la resolució provisional, que es publicarà en la pàgina web de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/entidades-colaboradoras

 1. Així mateix, cada entitat participant podrà consultar l'estat de la seua sol·licitud, després de la resolució provisional, accedint a l'Oficina Virtual d'Entitats.
 2. Contra esta resolució es podran realitzar al·legacions davant la comissió, en un termini de deu dies a comptar des de la seua  la seua publicació en la pàgina web de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.
 3. Examinades les al·legacions adduïdes per les entitats, la comissió elevarà la proposta de resolució definitiva a la Secretaria Autonòmica d'Educació, que es farà pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 4. A aquelles entitats que no se'ls reconega com a entitat col·laboradora se'ls retirarà l'accés a l'Oficina Virtual d'Entitats.

Sol·licitud

Termini
Des de 05-07-2024 a 16-08-2024

El termini per a la tramitació i presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils des de l'endemà de la publicació en el DOGV.

Documentació
Les entitats que sol·liciten el reconeixement com a entitat col·laboradora hauran de presentar pels mitjans electrònics que s'indiquen una sol·licitud per al reconeixement d'entitat col·laboradora de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, emplenant les dades i adjuntant els documents...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- Informació i convocatòria en la web de Formació del Professorat i sol·licitud per via telemàtica utilitzant la plataforma Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT). - IMPORTANT. Telèfon d'assistència tècnica de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT): 961150019

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Òrgans resolució