Ajudes en matèria d'Energies Renovables per a l'exercici 2024

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 210761
|
Codi GVA: 764
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Impulsar les actuacions encaminades a l'explotació dels recursos energètics renovables a la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les ajudes podran anar destinades a les actuacions que es descriuen en l'annex de la convocatòria.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, i també empresàries o empresaris individuals.

No podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics (ESE), entenent com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen serveis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic en fer-ho excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresària o empresari individual, només seran objecte de suport els projectes que estiguen associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no estiga ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o d'habitatge.

En general, no podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats i persones físiques o jurídiques excloses o que no complisquen els requisits i les condicions de l'article 4 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre.

Requisits

Als efectes de la present resolució, es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents: - Que done...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Examinada la documentació aportada, si esta no reunix els requisits exigits la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho...
Saber més
Criteris de valoració
Vegeu l'enllaç a ivace.es o Annex de la Resolució de convocatòria

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 13 de juny de 2024 a les 23.59:59 hores. (DOGV 9847 de 13/05/2024)

Documentació
1.Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica per a tots els sol·licitants d'estes ajudes. 2. Documentació que ha...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats des del dia de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Transcorregut el termini sense que s'haja notificat resolució expressa, els...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Les ajudes que s'estableixen en aquesta resolució tindran la consideració de subvenció, i tindran una intensitat de fins al 45 % del cost subvencionable del projecte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 41.7.a) del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. No...
  Saber més
  Observacions

  - La resolució de concessió i/o denegació esgota la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició. -