Ajudes a les organitzacions professionals agràries (OPA)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210696
|
Codi GVA: 561
Descarregar informació
Termini obert

Des de 07-06-2024

Fins 08-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen ajudes a les organitzacions professionals agràries per a la consolidació d'aquestes i per a contribuir a la professionalització de l'agricultura valenciana i a la vertebració del sector agrari.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
07-06-2024 al 08-07-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
07-06-2024
JustificacióTermini obert
07-06-2024 al 15-11-2024
Observacions

* DESTINACIÓ DE LES AJUDES

Seran objecte de les ajudes les despeses següents de les organitzacions professionals agràries.

 1. Despeses ordinàries de funcionament.
  • Despeses de personal, incloent-hi les quantitats abonades en concepte de seguretat social.
  • Despeses ordinàries de funcionament com ara aigua, electricitat, telefonia i conservació corresponent als immobles pertanyents a l'organització, utilitzats com a oficines i centres administratius d'aquesta, incloent-hi, si escau, les despeses d'arrendament i de contribució urbana.
 2. Activitats d'informació i representació agrària. Es consideraran com a tals la celebració de jornades, assemblees i congressos, la realització de conferències i xarrades de caràcter agrari, l'edició de material de divulgació agrària i la seua distribució i la concurrència a exposicions i fires.
 3. Adquisició de bibliografia no inventariable i subscripció a revistes de caràcter agrari.
 4. Ompliment d'expedients d'auxilis tecnicoeconòmics.
 5. Difusió de l'assegurança agrària.
 6. Afiliació en organitzacions d'àmbit estatal i europeu per a la defensa dels interessos dels agricultors i ramaders valencians.
 7. Participació en organitzacions interprofessionals agràries.
 8. Adquisició de béns mobles i immobles. Se subvencionaran les adquisicions de béns mobles que tinguen caràcter inventariable i immobles destinats a la seua utilització en activitats concordes amb les finalitats de les organitzacions professionals agràries, així com la devolució ajornada de capitals corresponent al pagament del préstec hipotecari. La subvenció serà de fins al 80 per cent.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les organitzacions professionals agràries amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, com a entitats representatives dels interessos generals dels agricultors, que tinguen com a mínim àmbit territorial provincial, no considerant-se com a tals, en conseqüència, els sindicats...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i el nombre d'afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l'organització són els criteris per a la distribució de les ajudes, als quals s'aplicarà la ponderació següent: 70 % de l'import màxim...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 07-06-2024 a 08-07-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Núm. 9865/06.06.2024).

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Des de 07-06-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
Saber més

Resolució

Termini màxim
- Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la resolució dels expedients, a proposta de l'òrgan col·legiat definit en les bases. - S'estableix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol·licituds a...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes, els interessats podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictat, en el termini d'un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.

Justificació

Termini
Des de 07-06-2024 a 15-11-2024

La data límit de presentació de la sol·licitud de pagament de les subvencions concedides serà el 15 de novembre de 2024.

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més