Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals (ESEAST). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223585
|
Codi GVA: 328
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió de subvencions dirigides a la prestació d'assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s'indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes.

 

Aquesta assistència tècnica:

 

1. Ha de consistir en alguna de les MODALITATS següents:

 

a) Contractació de directors i gerents, durant el primer exercici en què estiga vigent el contracte pel qual se sol·licita l'ajuda.

b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres de naturalesa anàloga, excepte els que s'exigisquen en la tramitació d'expedients administratius per a l'obtenció d'autoritzacions i/o subvencions.

c) Informes econòmics i auditories, sempre que els uns i les altres no es realitzen per a complir una obligació normativament establida.

d) Assessorament en les diferents àrees de la gestió empresarial. Aquest supòsit no es podrà referir a tasques d'assessorament que, per la seua naturalesa, tinguen caràcter ordinari i continuat en l'activitat de l'empresa, sinó que s'han de circumscriure únicament a les de caràcter extraordinari que afecten la viabilitat d'aquesta o per a la posada en marxa de projectes orientats a incorporar la innovació en els processos de gestió i organització o a la implantació de noves tecnologies en el camp de la societat de la informació i la comunicació que contribuïsquen a una millora de la seua competitivitat.

 

2. Aquests serveis d'assistència tècnica a la gestió i producció els han de prestar empreses especialitzades que reunisquen garanties de solvència professional.

 

3. En l'exercici 2024, només serà subvencionable l'assistència tècnica prestada a la sol·licitant íntegrament en l'exercici 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes freqüents als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços" d'este procediment.

 

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les cooperatives de treball associat i societats laborals.

 

* EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023).

En l'apartat "Enllaços" disposa d'un accés directe a esta normativa"

Requisits

1. Amb caràcter general, les cooperatives i les societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud:

 

a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este seient. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure's per la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com autoritzada per a sol·licitar la seua inscripció registral.

b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

d) No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

e) No trobar-se subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

f) Disposar d'un Pla d'Igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'esta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

 

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites.

 

3. No podran concedir-se a una mateixa sol·licitant més de dos subvencions per assistència tècnica en un mateix exercici.

 

4. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació:

 

-En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV la informació de la qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats".

- O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, informació està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, davant la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga situat el domicili social o el centre de...
Saber més
Criteris de valoració
1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6. 2. En el...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 17/05/2024 FINS AL Dia 31/05/2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9850 del dia 16/05/2024.

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que una altra cosa es determine en l'Orde de bases...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà...

  Saber més
  Forma de presentació

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, a comptar de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 11/2019. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. QUANTIA - L'import de la cada una de les subvencions serà de fins al 50 % del cost de l'actuació corresponent i no podrà superar la quantia de 20.000 euros per cada una de les ajudes concedides. - En un mateix exercici, no es podrà concedir una subvenció per més de dues assistències...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019.
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon al titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en els titulars de les direccions territorials d'aquesta Conselleria.
  Sancions
  Vegeu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019.

  Desistiment

  Descripció

  Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Descripció

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar: - Potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. - O bé impugnar-la directament davant la...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten...

  Saber més
  Forma de presentació