Ajudes per a la FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE LA ECONOMIA SOCIAL en la Comunitat Valenciana (ESAFOM). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223605
|
Codi GVA: 3072
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió de subvencions destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de les cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social i empreses d'inserció valencianes.

 

EN L'EXERCICI 2024 eixes ajudes podran concedir-se per a:

 

1. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, NO VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les modalitats següents:

 

a) Activitats de formació quan tinguen per objecte la realització d'accions formatives relatives a l'economia social o les seues diverses formes empresarials, relatives a les categories d'empreses relacionades en l'apartat 2, de l'article 1, de les bases reguladores.

 

b) Activitats de foment com, realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i altres activitats l'objecte de les quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social, les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció.

 

c) Activitats de difusió, entenent-se per tals aquelles l'objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar entre la població en general o a col·lectius específics l'organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a esta finalitat.

 

 

2.- ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les següents modalitats:

 

a) Activitats de formació, que tindran per objecte la realització d'accions formatives directament vinculades al foment de l'ocupació i destinades a iniciar, perfeccionar i qualificar en el coneixement del cooperativisme i de l'economia social a persones desocupades, o a les quals siguen treballadores o sòcies de cooperatives i societats laborals i a altres persones que puguen estar interessades en la creació o millor funcionament de les empreses d'economia social, amb especial atenció als col·lectius amb dificultats d'accés al mercat de treball.

 

b) Activitats de foment, com a realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i altres l'objecte dels quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social que tinguen incidència en la seua capacitat de generació d'ocupació.

 

c) Activitats de difusió, l'objecte de la qual siga donar a conéixer o divulgar, entre la població en general o a col·lectius específics, l'organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a esta finalitat.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes freqüents als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços" d'este procediment.

 

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, *usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

a) Les unions i federacions i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, constituïdes de conformitat amb la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana i inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

 

b) Les entitats associatives a què es referix la disposició addicional segona de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades.

 

c) Les federacions de mutualitats de previsió social constituïdes en la Comunitat Valenciana.

 

d) Les entitats associatives d'empreses d'inserció valencianes.

 

e) els centres i instituts universitaris valencians especialitzats en matèries pròpies de l'economia social; ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat valenciana, en el supòsit de la qual, la sol·licitud haurà d'estar subscrita per la representació legal d'esta última.

 

f) les entitats, de naturalesa no empresarial i sense ànim de lucre, que estiguen especialitzades en formació i investigació de l'economia social i l'activitat principal de la qual, atesos els seus ingressos en els dos últims exercicis, estiga directament vinculada a estes especialitats.

 

* EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023).

En l'apartat "Enllaços" disposa d'un accés directe a esta normativa

Requisits

1. Amb caràcter general, les beneficiàries hauran de reunir, els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud:

 

a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este seient.

b) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social.

c) No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

d) Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

e) Disposar d'un Pla d'Igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'esta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

 

 

2. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació:

- En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats" .

- -O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT la informació del qual trobarà en l'apartat "Enllaços"d'este tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de...
Saber més
Criteris de valoració
A) La VALORACIÓ es realitzarà de conformitat amb el que s'establix en l'ARTICLE 4 i en les normes de detall del CAPÍTOL III (articles 21 i 22), tots de l'Orde 2/2020 de bases reguladores. B) UNA VEGADA VALORADA CADA SOL·LICITUD, se sumaran totes les valoracions corresponents a un mateix tipus...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL DIA 14/05/2024 FINS AL Dia 31/05/2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generallitat Valenciana - DOGV núm. 9847 de 13/05/2024)

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. * IMPORTANT: - Si la constitució de l'entitat es troba pendent d'inscripció registral, podrà subscriure la sol·licitud, en el seu nom, qualsevol de les persones a les quals, en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC. 2. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà...

  Saber més
  Forma de presentació

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de CINC MESOS a comptar des de la data de publicació de la convocatòria de sol·licituds, d'acord amb l'article 6.4 de l'Orde 2/2020. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. QUANTIA de les ajudes a) Ajudes per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL NO VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ: - La quantia conjunta de totes les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes o alguna de les activitats de formació,...
  Saber més
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  - Vegeu el que disposa l'article 9 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores. - En el cas de la realització d'activitats de formació, foment i difusió de l'economia social VINCULADES DIRECTAMENT al foment de l'ocupació en qualsevol de les seues modalitats, donat el finançament estatal d'aquestes...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general amb competències en la dita matèria.
  Sancions
  Vegeu l'article 9.2 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.

  Desistiment

  Descripció

  Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Descripció

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar: - Potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú - O bé impugnar-la directament davant la...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten...

  Saber més
  Forma de presentació