Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades 2023, corresponents a especialitats formatives no conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat.

Codi GUC: 23604
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud:
10-03-2023
-
30-03-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Convocar, en règim de concurrència competitiva la concessió de subvencions destinades a la realització de programes de formació dirigits almenys en un 70% per a persones treballadores emprades en empreses o centres de treball situats en la Comunitat Valenciana incloent a les persones treballadores amb contracte fix discontinu a què fa referència l'article 16 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, en els períodes en què es troben en activitat laboral, o persones treballadores autònomes residents en la mateixa i en un 30% com a màxim a persones treballadores desocupades residents també en la Comunitat Valenciana.

Observacions

Destinataris i beneficiaris finals de l'acció: Ajudes per a la realització de programes de formació dirigits almenys en un 70% per a persones treballadores emprades en empreses o centres de treball situats en la Comunitat Valenciana o persones treballadores autònomes residents en la mateixa i en un 30% com a màxim a persones treballadores desocupades residents també en la Comunitat Valenciana. Nombre de destinataris previstos: 34.000 alumnes/as Es destinarà per a atendre les subvencions per a la realització de les accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades un import global màxim estimat de total màxim de 9.900.000,00€ amb càrrec a la línia de subvenció S5644000 del capítol IV del subprograma 322.52, del pressupost de LABORA per a l'exercici 2023.

Requisits

- Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries estatals i autonòmiques i enfront de la Seguretat social, tant a la data de concessió com a la de pagament. - No podran obtindre la condició d'entitats beneficiàries de les subvencions les entitats i organitzacions en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament enfront de l'administració pública, tant a la data de concessió com a la de pagament. - Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació. - En modalitat teleformació, s'haurà de presentar la declaració responsable prevista en la resolució i referir-se també al compliment dels requisits recollits en els Annexos II, III i IV de l'Ordre *TMS 369/2019. - Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans tingudes en compte per a la inscripció de l'especialitat.

Interessats

1. Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquesta convocatòria: 1. Les entitats de formació públiques o privades, inscrites en el corresponent Registre d'Entitats de formació a data de finalització de presentació del termini de sol·licituds, sense perjudici del que s'estableix en el resolc desé apartat 7 de la convocatòria en relació amb els canvis de domicili. 2. Les entitats hauran d'estar inscrites per a les especialitats formatives objecte de la formació, en modalitat presencial, de teleformació o mixta, amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, havent de disposar en aquest àmbit d'instal·lacions degudament inscrites per a les accions formatives impartides en modalitat presencial o per a la realització de sessions de formació presencial i/o proves d'avaluació final presencials en el cas d'accions formatives impartides en modalitat de teleformació o mixta. 3. Un mateix espai formatiu no podrà ser inscrit per diferents centres o entitats de formació. 4. D'acord amb el que es preveu en l'article 11.3 de la LGS, les societats civils i les comunitats de béns podran ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta Ordre, quan tinguen presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, havent de disposar en aquest àmbit d'instal·lacions degudament inscrites que permeten la impartició de les accions formatives sol·licitades.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV.

Documentació

La sol·licitud s'acompanyarà de la següent documentació, que haurà d'annexar-se per mitjans telemàtics, sense perjudici que puga requerir-se en determinades circumstàncies l'exhibició dels documents originals per al seu acarament: a) Autorització expressa a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació perquè comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, del seu representant, de conformitat amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar còpia del document nacional d'identitat. Quan es tracte d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa de la mateixa consistent en còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal i, en el seu cas, poders de representació. En el cas que aquesta haguera sigut aportada anteriorment i no haguera patit cap variació, bastarà el certificat o declaració responsable de la representació legal de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de la persona que exerceix el càrrec de president o de qui ostente la representació a data de presentació de la sol·licitud. Així mateix, haurà de constar en aquest certificat l'expedient administratiu en el qual es va aportar la mateixa i l'òrgan al qual va ser dirigida. b) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13.2 i 3, de la LGS, segons model normalitzat, així com de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament. c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, en el seu cas, l'exempció d'aquesta obligació, segons el que s'estableix en el Decret 279/2004, de 17 de desembre del Consell. d) Certificat de situació en el cens d'Activitats econòmiques de la AEAT dels epígrafs en alta i documents acreditatius de l'últim abonament de l'Impost d'activitats Econòmiques (I.A.E.) o declaració responsable de la seua exempció o no subjecció. e) D'acord amb el que es preveu en l'article 22.4 del RLGS, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del citat reglament a través de certificats telemàtics, i en aquest cas la persona sol·licitant no haurà d'aportar la corresponent certificació. No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors les certificacions que a continuació es relacionen, i que tindran un període de validesa de sis mesos a comptar des de la data de la seua expedició d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del citat reglament: . De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. . De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions. . De l'Agència Tributària Valenciana (ATV) competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu que no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. f) Dades de domiciliació bancària, que es facilitaran conforme al procediment establit en l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat, aplicant-se el tràmit automatitzat previst en el seu article 5 quan resulte d'aplicació. g) Relació prioritzada dels grups (cursos). h) Es requerirà la inscripció del centre o entitat en els termes establits en el resolc tercer de la present convocatòria. i) En modalitat teleformació es requerirà la inscripció del centre o entitat en els termes previstos en el resolc tercer de la present convocatòria. En modalitat teleformació, quan així es requerisca en el programa formatiu de l'especialitat, per a poder impartir les sessions presencials de tutoria o avaluació final, si escau s'aportarà els corresponent acord o conveni amb l'entitat que tinguen inscrita l'especialitat en modalitat presencial, que haurà d'estar degudament actualitzat al moment de presentació de la sol·licitud. En el cas de formació el procés d'aprenentatge de la qual es desenvolupe a través de teleformació, les entitats amb les quals es concerte la impartició de la formació hauran de facilitar la direcció virtual (URL) d'accés al programari de seguiment formatiu, amb indicació de les seues credencials d'accés, per a permetre l'accés a les persones que duguen a terme les tasques de control per part de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i realitzar així el seguiment de les accions formatives impartides. Aquest perfil haurà de ser almenys del mateix nivell que posseïsquen els qui siguen tutors de l'acció formativa. En tot cas l'entitat haurà de conservar la informació recollida en la plataforma i permetre l'accés fins a la liquidació definitiva de l'expedient a l'efecte de comprovació, en el seu cas. j) El projecte que continga el programa formatiu de l'entitat es presentarà en una única sol·licitud en format electrònic, segons model facilitat per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació a aquest efecte. k) Declaració responsable de pertinença a grup empresarial ,segons model normalitzat facilitat per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació a aquest efecte. AMB CARÀCTER VOLUNTARI, PODRÀ APORTAR-SE: a) La implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en vigor, segons apartat E de l'Annex I. b) L'experiència en accions formatives de formació parell l'ocupació dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades per la participació en convocatòries d'ajudes executades en els exercicis 2020 i 2021 de les diferents administracions públiques del Sistema Nacional d'Ocupació Estatal (SNE), s'acreditarà mitjançant declaració responsable de l'entitat i certificat emés per l'administració pública corresponent del SNE segons model normalitzat disponible en la pàgina web de LABORA. En el cas de convocatòries del Servei Públic d'Ocupació Estatal, no serà necessari aportar el certificat de l'administració competent, LABORA requerirà directament la informació al *SEPE i la comprovació es realitzarà per LABORA mitjançant consulta en la seua base de dades i la declaració responsable presentada per l'entitat. c) Declaració responsable del nombre de persones que a data de sol·licitud estiguen incloses en la plantilla de l'entitat, en alta durant un període igual o superior a 9 mesos en la mateixa en l'exercici pressupostari anterior al que finança la present convocatòria (en cap cas es prendran en consideració els contractes subvencionats a través dels programes mixtos d'ocupació-formació) i de les persones incloses en la plantilla, durant el mateix període, que reunisquen alguna de les següents condicions, que s'acreditaran documentalment de la següent forma: . Persones amb diversitat funcional o discapacitat reconeguda amb un grau igual o superior al 33% (discapacitat física, psíquica o sensorial), persones amb diagnòstic de la unitat salut mental del sistema públic de salut, s'acreditarà mitjançant el certificat emés per l'òrgan competent de reconeixement del grau de discapacitat o certificat de la unitat de salut mental del sistema públic de salut. . Persones en situació o risc d'exclusió social, s'acreditarà mitjançant certificat emés pels serveis socials competents, la data d'emissió dels quals estiga dins dels sis mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud. . Dones víctimes de violència de gènere, situació que s'acreditarà per qualsevol dels mitjans previstos en l'art. 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana. A l'efecte de comprovació les situacions d'alta dels treballadors en l'empresa, es presentarà l'Informe de Treballadors en Alta (ITA) de la Seguretat Social i l'Informe de Vida Laboral d'Empresa, que incloguen el període comprés entre el 01.01.2022 i fins a una data inclosa dins del termini de sol·licitud. d) Declaració responsable del compromís assumit voluntàriament per l'entitat sobre el número d'alumnat a formar pertanyent als següents col·lectius: persones amb diversitat funcional o discapacitat, persones amb diagnòstic de la unitat salut mental del sistema públic de salut, persones en situació o risc d'exclusió social o víctimes de violència de gènere ( segons model normalitzat facilitat per Labora). e) Acreditació documental de les accions positives que garantisquen i promoguen la igualtat de dones i homes en els termes de l'Annex I: - Totes les entitats hauran de presentar una declaració responsable sobre l'obligatorietat legal o no, de disposar d'un Pla d'Igualtat, atés el nombre de persones treballadores, en el sentit regulat per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. - Per a les entitats o centres que pel nombre de persones treballadores no estan legalment obligades a disposar d'un Pla d'Igualtat, en cas que si disposen d'això, presentació del Pla d'Igualtat aprovat i justificant de la tramitació de la inscripció en el registre de convenis i acords col·lectius de treball dependent de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i Economia Social i de les Autoritats Laborals de les Comunitats Autònomes. - Per a les entitats o centres que pel nombre de persones treballadores estan legalment obligades a disposar d'un Pla d'Igualtat: presentació del Pla d'Igualtat aprovat, justificant de la tramitació de la inscripció en el registre de convenis i acords col·lectius de treball i certificació oficial de l'autoritat competent de la Comunitat Autònoma acreditativa de l'atorgament del distintiu o certificat empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats. Si l'entitat disposa d'un pla amb el seu corresponent distintiu o certificat la vigència del qual ha finalitzat, bastarà amb la presentació del pla i el distintiu expirat i la sol·licitud de tramitació del nou distintiu o certificat, davant l'organisme competent. Entre l'expiració del pla d'igualtat anterior i la sol·licitud del nou distintiu o certificat empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, no pot haver transcorregut més de sis mesos. Es precisarà la presentació d'una declaració responsable sobre la normativa aplicable que regula el reconeixement del distintiu o certificat, si no consta en la certificació esmentada. - Entitats locals: certificat del secretari/a de l'entitat local, de què aquesta disposa d'un Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats a nivell extern per a la ciutadania.

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

El procediment de concessió de les ajudes, es tramitarà en règim de concurrència competitiva. L'òrgan instructor del procediment serà la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació, les sol·licituds seran sotmeses a una fase d'instrucció en la qual es verificarà el compliment dels requisits exigits, podent-se recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional de quanta documentació es precise per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en la convocatòria. En el cas que la sol·licitud presentada no complisca els requisits exigits o la documentació aportada amb caràcter obligatori, continguera errors o fora insuficient, l'òrgan instructor requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o aportació els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida en la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la mateixa Llei. S'inadmetran les sol·licituds presentades per una entitat per a un determinat programa o sector, quan prenent en consideració la liquidació obtinguda en l'última convocatòria en la qual haguera resultat beneficiària en el mateix programa o sector, d'entre les tres últimes publicades, haguera incorregut en algun dels següents suposats: a) Haver justificat de conformitat una quantia inferior al 35% de la subvenció inicialment concedida. b) Haver obtingut en la valoració tècnica calculada en la fase de liquidació de la subvenció una disminució superior a un 25%, en relació amb l'obtinguda per a l'aprovació del pla en el corresponent procés de valoració de sol·licituds. D'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió de Valoració, els components de la qual seran designats per la persona que ostente la Prefectura del Servei de Gestió de Programes de Formació per a l'Ocupació que assumirà les funcions de presidència, o persona que la substituïsca. A la vista de la documentació obrant en l'expedient i prèvia ponderació dels criteris de valoració, la Comissió de Valoració emetrà informe motivat en el qual es concrete el resultat de l'avaluació. Realitzades les valoracions s'emetrà un llistat provisional de valoració on quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació final de cadascuna de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d'aquestes subvencions. Aquest llistat es publicarà en la pàgina web www.labora.gva.es, a fi de que puguen realitzar les al·legacions corresponents respecte de la puntuació obtinguda en el termini de 10 dies. Així mateix, es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, on s'informarà de la citada publicació. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la publicació siga considerada plenament vàlida des de la seua data. Una vegada ateses aquestes al·legacions la comissió de valoració emetrà les corresponents actes motivades en les quals es concrete el resultat definitiu de la valoració amb indicació dels factors o criteris tinguts en compte en la valoració i la seua aplicació concreta en els seus corresponents annexos. Els llistats de valoració annexos a aquestes actes seran publicats en la pàgina web www.labora.gva.es i inclouran les puntuacions obtingudes en cada ítem de valoració i la puntuació final obtingudes per les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiària de les subvencions contemplades en aquesta convocatòria, sense que càpien al·legacions a aquest. A la vista de la instrucció practicada es formularà proposta de resolució provisional, de la qual es donarà audiència a l'entitat sol·licitant en el cas que l'import de la subvenció proposat siga inferior al sol·licitat. En el termini de deu dies aquella entitat podrà acceptar i reformular el programa de formació a la quantitat proposada o, formular les al·legacions que estime oportunes. En tot cas la reformulació haurà de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com les condicions previstes per a cada programa en la present resolució. En el cas que s'inste l'entitat i aquesta no present la reformulació de la sol·licitud en el termini de deu dies, ajustant-la a la proposta de resolució, s'entendrà que manté la sol·licitud inicial per import superior, donant lloc en el seu cas a l'exclusió com a entitat beneficiària. Si l'import de la subvenció sol·licitada coincideix amb l'import de la proposta de resolució provisional, aquesta es convertirà en proposta de resolució definitiva. Tenint en compte l'al·legat per l'entitat sol·licitant en el tràmit d'audiència i la reformulació del programa de formació, en el seu cas, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva. En el cas que quedaren sol·licituds presentades a l'empara de la corresponent convocatòria, valorades positivament d'acord amb el procediment establit, i que no pogueren ser ateses per falta de disponibilitat pressupostària, aquestes es constituiran en llista de reserva degudament ordenada, i podran ser resoltes favorablement en la mesura en què es dispose de crèdit en la línia pressupostària i tipus de programa corresponent a conseqüència de major dotació pressupostària o renúncies a subvencions concedides. A la vista de la proposta de resolució definitiva, la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà resolució procedent, per ordre de major a menor puntuació, per delegació de la direcció general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Observacions

Les sol·licituds es presentaran telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació específica. Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'accedirà a la Seu Electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on podrà accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o de la web www.labora.gva.es a través de l'enllaç “sol·licitud telemàtica”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona físiques), tots dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Cada entitat podrà presentar un màxim d'una sol·licitud per tipus de programa i sector. En el cas d'empreses pertanyents al mateix grup empresarial, només podrà sol·licitar la subvenció i ser beneficiària una d'elles.

Criteris de valoració

A) ADEQUACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA A les ÀREES/ACCIONS PRIORITÀRIES fins a 10 punts En els apartats anteriors s'aplicarà la puntuació en cada sector al qual es concorre. B) CAPACITAT ACREDITADA DE L'ENTITAT SOL·LICITANT: B1- CAPACITAT PER A DESENVOLUPAR ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ TRANSVERSAL, ECONOMIA SOCIAL I AUTÒNOMS: Accions formatives de formació per a l'ús de caràcter transversal, economia social i autònoms, dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades, com a beneficiària en convocatòries d'ajudes. A aquests efectes, es prendrà en consideració la suma dels resultats per la seua participació en convocatòries executades en els anys 2020 i 2021: 15 *ptos En convocatòries d'ajudes de les Administracions Públiques del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE): · L'entitat va realitzar entre 1 i 20 accions formatives (grups): 5 punts · L'entitat va realitzar entre 21 i 40 accions formatives (grups): 10 punts · L'entitat va realitzar més de 40 accions formatives (grups): 15 punts B2- CAPACITAT PER A DESENVOLUPAR LES ACCIONS FORMATIVES QUE CORRESPONGUEN A les ESPECIALITATS RECOLLIDES EN EL PLA DE REFERÈNCIA SECTORIAL: Accions formatives de formació per a l'ocupació, que corresponguen a especialitats recollides en el pla de referència sectorial, dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades, com a beneficiària en convocatòries d'ajudes. A aquests efectes, es prendrà en consideració la suma dels resultats per la seua participació en convocatòries executades en els anys 2020 i 2021: 15 punts. En convocatòries d'ajudes de les Administracions Públiques del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE): · L'entitat va realitzar entre 1 i 5 accions formatives (grups): 5 punts · L'entitat va realitzar entre 6 i 10 accions formatives (grups): 10 punts. · L'entitat va realitzar més de 10 accions formatives (grups): 15 punts. C) ABAST DEL PROGRAMA Es valorarà el nombre de persones treballadores participants en el programa sol·licitat: 20 punts Entre 10 i 20 participants 4 punts Entre 21 i 30 participants 6 punts Entre 31 i 50 participants 8 punts Entre 51 i 70 participants 12 punts Entre 71 i 110 participants 16 punts Més de 111 participants 20 punts D) IMPLANTACIÓ TERRITORIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA: 10 punts L'entitat té centres inscrits en una província de la Comunitat Valenciana: 3 punts. L'entitat té centres inscrits en dues províncies de la Comunitat Valenciana, ha programat i adquireix l'obligació de formar almenys un 20% de l'alumnat en cada província on existisca centre inscrit. A l'efecte de compliment d'aquesta condició, en el cas de teleformació, es tindrà en compte el lloc de residència de l'alumnat: 6 punts L'entitat té centres inscrits en tres províncies de la Comunitat Valenciana, ha programat i adquireix l'obligació de formar almenys un 20% de l'alumnat en cada província on existisca centre inscrit. A l'efecte de compliment d'aquesta condició, en el cas de teleformació, es tindrà en compte el lloc de residència de l'alumnat. 10 punts E) APLICACIÓ DE NORMES DE QUALITAT: • Per estar en possessió d'un certificat de qualitat en vigor, ISO9001 l'abast del qual incloga expressament l'activitat en matèria d'impartició de formació per a l'ocupació o *EFQM (certificat d'Excel·lència Europea 200 + o superior): 16 punts. • Per acreditar estar en possessió de Certificat *SGSI de seguretat de la informació en vigor (ISO 27001): 4 punts. Les certificacions hauran d'estar implantades en cadascuna de les instal·lacions on s'impartisca la formació. F) APLICACIÓ DE MESURES DE RESPONSABILITAT SOCIAL. S'acreditaran d'acord amb el que s'estableix en aquest apartat i en el Resolc 7.3 c), d) i e) de la convocatòria. - Inclusió social. Per apartat A) segons convocatòria: màxim de 5 punts . Per apartat B) segons convocatòria, màxim 5 punts. - Igualtat entre dones i homes. En aquest apartat es valoraran l'accions positives que garantisquen i promoguen la igualtat de dones i homes fins a un màxim de 10 punts. G) GRAU D'EXECUCIÓ: S'atorgaran inicialment un màxim de 10 punts a totes les entitats que concórreguen a la present convocatòria. Aquesta puntuació inicial es reduirà d'acord amb el que es preveu en la convocatòria. H) DISMINUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ EN LA VALORACIÓ TÈCNICA. (Segons convocatòria)

òrgans de tramitació

Organismes

  • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ
  • AV. NAVARRO REVERTER, 2

    46004 - València/Valencia

Obligacions

Sense perjudici de les altres obligacions establides en la llei 30/2015, de 9 de setembre, en el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, i en l'Ordre de bases constitueixen obligacions de les entitats beneficiàries: 1) Aportar la informació i documentació que es requerisca durant la fase d'instrucció del procediment, execució de la formació i justificació de la subvenció, així com tindre a la disposició dels òrgans de control competents els documents acreditatius de l'assistència de les persones treballadores a les accions formatives i els controls d'avaluació del seu aprenentatge i registres d'activitat formativa realitzada, en el cas que la formació haja sigut impartida en la modalitat de teleformació. 2) Garantir la gratuïtat de les accions formatives per a les persones participants en la formació subvencionada i no percebre cap quantitat d'aquestes. 3) Haver realitzat o, en el seu cas, garantit les devolucions de quantitats concedides i pagades en convocatòries anteriors i la devolució de les quals li haja sigut exigida mitjançant reclamació prèvia a la via executiva o mitjançant resolució de procedència de reintegrament, sempre que existisca resolució ferma, llevat que s'haguera produït la suspensió de l'acte, i acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament, tant a la data de concessió com a la de pagament. 4) Comunicar a l'òrgan concedent competent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 5) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la subvenció i a realitzar-se el pagament d'aquesta, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, sense perjudici del que es preveu en l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 6) Fer constar el caràcter públic del finançament de l'activitat subvencionada i, en el seu cas, el cofinançament del Fons Social Europeu o de qualsevol altre fons comunitari o supranacional. En aquest últim supòsit, l'entitat beneficiària haurà d'incloure en les activitats d'informació de les accions formatives, publicacions, material didàctic i acreditacions de la realització de la formació a entregar a les persones participants l'emblema del Fons Social Europeu o del fons comunitari o supranacional que corresponga, així com complir les altres obligacions de publicitat establides en la normativa comunitària o supranacional aplicable. 7) Remetre a l'òrgan competent una comunicació d'inici de la formació que desenvoluparà, inclosa qualsevol modificació posterior, i, en el seu cas, la comunicació de finalització, conforme al contingut, terminis i procediment que a aquest efecte se l'informe. 8) Portar una comptabilitat separada o codi comptable adequat, respecte de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada i disposar d'un sistema informatitzat de registre i emmagatzematge de dades comptables. 9) Complir en la impartició de les accions formatives les prescripcions que els siguen aplicable en virtut de disposició legal o reglamentària, inclosa l'obligació d'impartir la formació en els espais i amb els mitjans formatius inscrits per a tal fi. 10) Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans tingudes en compte per a l'acreditació de l'especialitat. 11) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per *LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació o qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació els siga requerida d'acord amb el que es preveu en els articles 45 i 46 de la LGS, així com als controls i auditories de qualitat que establisquen les Administracions competents, els resultats de les quals s'incorporaran als registres en els quals estiguen inscrites. 12) Comprovar que les persones participants disposen dels requisits d'accés, o de les competències clau per a realitzar l'acció formativa en funció dels requeriments d'aquesta. 13) Les persones beneficiàries de la subvenció estaran obligades a conservar, almenys durant un termini de 4 anys, considerant, en el seu cas, la interrupció del termini de prescripció del dret de l'administració a reconéixer o liquidar el reintegrament de la subvenció concedida, els justificants de la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, així com de l'aplicació dels fons rebuts, a l'efecte de les actuacions de comprovació i control. El citat termini es computarà a partir del moment en què finalitze el període establit per a presentar la citada justificació per part del beneficiari. 14) Comunicar, en el seu cas, la renúncia a l'execució de la subvenció concedida en un termini màxim de 2 mesos des de la notificació d'aquesta. 15) Acceptar la seua inclusió en la llista d'entitats beneficiàries que es publicarà d'acord amb el que es preveu en l'article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 16) Recaptar dels participants de l'actuació les dades necessàries per al compliment de les obligacions derivades de l'article 125.2 d i e del Reglament 1303/2013 i article 5 i l'annex I del Reglament 1304/2013, tots dos del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. 17) Cooperar en la tramitació de les ajudes a l'alumnat. 18) Subscriure en relació amb l'alumnat tant aturat com ocupat, una pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil dels participants. 19) Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, en el seu cas, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat. 20) Informar l'alumnat de l'abast de la formació i de les oportunitats de formació en el sistema de formació professional per a millorar la seua ocupabilitat, en el seu cas. SANCIONS: Sense perjudici del que es preveu en la LGS i en la Llei 30/2015, en matèria d'infraccions i sancions administratives, seran causes específiques per a declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida i, en el seu cas, de reintegrament d'aquesta: a) La falta de comunicació de l'inici de les accions formatives en el termini i forma previstos. b) Percebre per qualsevol concepte alguna quantia o remuneració de l'alumnat participant en l'acció subvencionada. c) La falsedat de les dades contingudes en el compte justificatiu de despeses. d) No impartir l'acció formativa (especialitat) en una aula *previamenta inscrita. e) Qualsevol altre motiu que perjudique la fi última pel qual la subvenció haja sigut concedida. f) Suposarà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta, que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat, o al compliment d'una finalitat, que manifestament suposen un greuge o menyspreu cap als senyals d'identitat del poble valencià.

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'haguera dictat resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Observacions

Les resolucions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes ajudes posen fi a la via administrativa i contra elles podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant el jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els termes ja dits, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.

Efecte silenci

Desestimatori

Òrgans resolució

L'òrgan instructor del procediment serà la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació, les sol·licituds seran sotmeses a una fase d'instrucció en la qual es verificarà el compliment dels requisits exigits, podent-se recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional de quanta documentació es precise per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en les convocatòries. D'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la valoració dels projectes es constituirà una Comissió de Valoració, els components de la qual seran designats per la persona que ostente la Prefectura del Servei de Gestió de Programes de Formació per a l'Ocupació que assumirà les funcions de presidència, o persona que la substituïsca. La designació de les persones membres de la Comissió de Valoració s'ajustarà als principis de composició i presència equilibrada d'homes i dones en aplicació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, sempre que siga possible en atenció als recursos humans disponibles. Vocals: Cinc persones tècniques del Servei de Gestió de Programes de Formació per a l'Ocupació. Secretaria: L'ostentarà una persona designada d'entre les anteriors per la Comissió de Valoració. A la vista de la documentació obrant en l'expedient i prèvia ponderació dels criteris de valoració, la Comissió de Valoració emetrà informe motivat en el qual es concrete el resultat de l'avaluació. Realitzades les valoracions s'emetrà un llistat provisional de valoració on quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació final de cadascuna de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d'aquestes subvencions. Aquest llistat es publicarà en la pàgina web www.labora.gva.es, a fi de que puguen realitzar les al·legacions corresponents respecte de la puntuació obtinguda en el termini de 10 dies. Així mateix es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, on s'informarà de la citada publicació. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la publicació siga considerada plenament vàlida des de la seua data. Una vegada ateses aquestes al·legacions la comissió de valoració emetrà les corresponents actes motivades en les quals es concrete el resultat definitiu de la valoració amb indicació dels factors o criteris tinguts en compte en la valoració i la seua aplicació concreta en els seus corresponents annexos. Els llistats de valoració annexos a aquestes actes seran publicats en la pàgina web www.labora.gva.es i inclouran les puntuacions obtingudes en cada ítem de valoració i la puntuació final obtingudes per les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiària de les subvencions contemplades en aquesta convocatòria, sense que càpien al·legacions a aquest. A la vista de la instrucció practicada es formularà proposta de resolució provisional, de la qual es donarà audiència a l'entitat sol·licitant en el cas que l'import de la subvenció proposat siga inferior al sol·licitat. En el termini de deu dies aquella entitat podrà acceptar i reformular el programa de formació a la quantitat proposada o formular les al·legacions que estime oportunes. En tot cas la reformulació haurà de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com les condicions previstes per a cada per a cada programa en la present resolució. En el cas que s'inste l'entitat i aquesta no present la reformulació de la sol·licitud en el termini de deu dies, ajustant-la a la proposta de resolució, s'entendrà que manté la sol·licitud inicial per import superior, donant lloc en el seu cas a l'exclusió com a entitat beneficiària. Si l'import de la subvenció sol·licitada coincideix amb l'import de la proposta de resolució provisional, aquesta es convertirà en proposta de resolució definitiva. A la vista de la proposta de resolució definitiva, la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà resolució procedent, per ordre de major a menor puntuació, per delegació de la direcció general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Organismes

Quantia i cobrament

Per a fixar la quantia de la subvenció, s'aplicaran els següents mòduls econòmics màxims (cost per participant i hora de formació) segons la modalitat d'impartició de la formació: a) Presencial: 8 euros. b) Quan es tracte d'accions formatives de la modalitat Teleformació: 5 euros. c) Mixta: S'aplicaran els mòduls corresponents a les hores de formació presencial o teleformació que tinga la concreta acció formativa considerada aplicant els mòduls expressats en les lletres a) i b) anteriors. Així mateix contemplarà una quantia addicional amb l'import de les ajudes corresponents al número teòric d'alumnat desocupat i amb discapacitats que puguen assistir al programa de formació subvencionat, import que en cap cas es considerarà integrant del seu patrimoni. Les persones desocupades que tinguen una discapacitat d'almenys el 33% podran percebre una beca per import de 9 euros per dia realment assistit. Les persones treballadores desocupades que participen en les accions formatives subvencionades a l'empara de la present convocatòria podran percebre ajudes en concepte de transport. Per a això serà requisit haver superat amb èxit els mòduls propis de l'especialitat principal, excepte en els casos d'alumnat amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% o amb diversitat funcional o discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% en els quals no s'exigirà aquest requisit. La quantia d'aquestes ajudes ascendirà a 1,5 € per dia d'assistència. BESTRETA D'acord amb el que es preveu en l'article 6.8 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, es preveuen lliuraments de fons amb caràcter previ a l'inici de l'activitat formativa de fins al 25% de l'import concedit. Igualment es preveu el pagament de fins a un 35% addicional una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa, a aquests efectes es podran formalitzar les sol·licituds en els models normalitzats que es facilitaran a aquest efecte, que comprendran les següents opcions: a) Sol·licitar amb caràcter previ a l'inici de l'activitat formativa la bestreta de fins al 25% de la subvenció concedida, i en la mateixa sol·licitud, la bestreta de fins al 35% addicional, amb caràcter condicionat a l'acreditació de l'inici de l'activitat formativa. b) Sol·licitar amb caràcter previ a l'inici de l'activitat formativa la bestreta de fins al 25% de la subvenció concedida i en el seu cas, amb caràcter addicional a l'anterior sol·licitud, presentar una nova sol·licitud en el termini d'un mes a partir de l'inici de l'activitat formativa de fins al 35% de la subvenció concedida. Així mateix es podrà sol·licitar per part de l'entitat beneficiària, una única bestreta fins al 60 per cent de l'import concedit, una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa. Llevat que l'entitat beneficiària estiga exempta d'aquesta obligació, d'acord amb la normativa vigent, s'haurà de presentar aval bancari per un import igual a la quantitat a anticipar. L'entitat beneficiària haurà de depositar la garantia en la corresponent Direcció Territorial de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda. Una vegada obtinguda la carta de pagament acreditativa del depòsit, haurà de ser presentada per l'entitat beneficiària en el Servei de Gestió de Programes de Formació per a l'Ocupació com a requisit previ i indispensable per al pagament anticipat. Les garanties es cancel·laran per acord de l'òrgan concedent en els següents casos: 1. Una vegada comprovada de conformitat l'adequada justificació de la bestreta. 2. Quan s'hagueren reintegrat les quantitats anticipades. De conformitat amb el que es disposa en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana quan l'entitat beneficiària de la subvenció siga una entitat local, com a requisit previ al pagament, haurà d'acreditar-se que està al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes. Dins del termini de justificació previst en la present convocatòria, l'entitat haurà de procedir a l'ingrés dels romanents no aplicats en el compte número ES50-0049-1827-81-2410382871, del Banc Santander a favor de *LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, i acreditar-ho davant el mateix òrgan identificant el número d'expedient. PAGUE/LIQUIDACIÓ Les persones beneficiàries hauran de justificar la realització de l'activitat formativa subvencionada, així com les despeses generades per aquesta activitat. Per a això hauran de tindre en compte el que s'estableix en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com els costos subvencionables i els criteris d'imputació establits en la present convocatòria. Quan la quantia subvencionada siga superior a 65.000 euros, per a procedir a la justificació i posterior liquidació final de la subvenció, l'entitat beneficiària haurà d'emplenar i remetre a l'òrgan gestor un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, conforme el que s'estableix en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i d'acord amb l'Orde EHA/1434/2007, de 17 de maig. Quan la quantia subvencionada siga inferior a 65.000 euros, es presentarà en el termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del corresponent programa, el compte justificatiu amb tot el contingut previst en l'article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Per al còmput d'aquest termini, el mes d'agost es considerarà inhàbil, no obstant això, la presentació en cap cas podrà sobrepassar el 30 de setembre de 2022. Transcorregut aquest termini sense que s'haguera efectuat la presentació de la indicada documentació, s'aplicarà el que es preveu per a aquests casos en l'article 70.3 del mateix text reglamentari. 1. Per als programes formatius previstos en el resolc cinqué es destinarà un import màxim estimat de 9.569.993,40 €. amb la següent distribució per programes que també té caràcter estimatiu: a) Per als programes de Formació Sectorials es destinarà un import màxim de 3.960.000,00 €. b) Per als programes de Formació Transversals es destinarà un import màxim de 4.950.000,00 €. c) Per als programes de Formació dirigits a l'Economia Social es destinarà un import màxim de 329.996,70 €. d) Per als programes de Formació dirigits a persones treballadores autònomes es destinarà un import màxim de 329.996,70 €. 2. Per a les ajudes a l'alumnat desocupat assistent als programes formatius, previstes en el resolc tretzé d'aquesta convocatòria, es destinarà un import màxim estimat de 330.006,60 €.

Recurs que procedeix contra la resolució

Reposició