Sol·licitud de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023 corresponents a especialitats formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, dirigides prioritàriament a persones ocupades, regulades en l'Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l'oferta formativa del sistema de Formació Professional en l'àmbit laboral associada al CNCP.

Codi GUC: 23603
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud:
10-03-2023
-
30-03-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions destinades a la realització de programes de formació dirigits, almenys en un 70 %, a persones treballadores empleades en empreses o centres de treball situats a la Comunitat Valenciana, incloent-hi les persones treballadores amb contracte fix discontinu a què fa referència l'article 16 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, en els períodes en què es troben en activitat laboral o persones treballadores autònomes residents en aquesta, i en un 30 %, com a màxim, a persones treballadores desocupades residents també a la Comunitat Valenciana.

Observacions

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació específica. Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds d’ajudes de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o de la web www.labora.gva.es, mitjançant l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s’actue en representació d’una persona jurídica, cal inscriure’s prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica. Cada entitat podrà presentar un màxim d’una sol·licitud per tipus de programa i sector. En el cas d'empreses pertanyents al mateix grup empresarial, només podrà sol·licitar la subvenció i ser-ne beneficiària una.

Requisits

- Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tant en la data de concessió com en la de pagament. - No podran obtindre la condició d'entitats beneficiàries de les subvencions les entitats i organitzacions en què concórrega alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament davant de l'Administració pública, tant a la data de concessió com a la de pagament. - Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació. - Complir tot el que estableix el Reial decret 34/2008, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l'Ordre ESS/1897/2013, que el desplega. - En el cas de teleformació, es requerirà l'acreditació del centre o l’entitat per a impartir aquesta modalitat, en els termes que preveu el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, que el desplega. - En modalitat de teleformació, s'haurà de presentar la declaració responsable prevista en la resolució i referir-se també al compliment dels requisits recollits en l’Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre. - Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans que calga per a acreditar l'especialitat.

Interessats

1. Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquesta convocatòria: 1. Les entitats de formació públiques o privades, acreditades i/o inscrites en el corresponent registre d'entitats de formació en la data de finalització de presentació del termini de sol·licituds, sense perjudici del que estableix el resolc desé, apartat 7, de la convocatòria en relació amb els canvis de domicili. 2. Les entitats han d'estar acreditades i/o inscrites per a les especialitats formatives objecte de la formació, en modalitat presencial, de teleformació o mixta, amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa han de disposar en aquest àmbit d'instal·lacions degudament inscrites o acreditades per a les accions formatives impartides en modalitat presencial o per a la realització de sessions de formació presencial i/o proves d'avaluació final presencials en el cas d'accions formatives impartides en modalitat de teleformació o mixta. 3. Un mateix espai formatiu no podrà ser inscrit o acreditat per diferents centres o entitats de formació. 4. D’acord amb el que preveu l’article 11.3 de l’LGS, les societats civils i les comunitats de béns podran ser beneficiàries de les subvencions que regula aquesta convocatòria, quan tinguen presència en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i hauran de disposar en aquest àmbit d’instal·lacions degudament inscrites i/o acreditades que permeten impartir les accions formatives sol·licitades.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV. (DOGV núm. 9550, de 09/03/2023)

Documentació

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent, que s’ha d’annexar per mitjans telemàtics, sense perjudici que puga requerir-se en determinades circumstàncies l'exhibició dels documents originals per a acarar-los: a) Autorització expressa a Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació perquè comprove les dades d’identitat de la persona sol·licitant o, en cas de tractar-se d’una persona jurídica, del seu representant, de conformitat amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d’aportar una còpia del document nacional d’identitat. Quan es tracte d’una persona jurídica, s’ha d’aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d’aquesta, que consisteix en una còpia de l’escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l’acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d’identificació fiscal i, si és el cas, els poders de representació. En el cas que aquesta s’haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat o la declaració responsable de la representació legal de l'entitat acreditativa que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de la persona que exerceix el càrrec de president o de qui la represente en la data de presentació de la sol·licitud. Així mateix, ha de constar en aquest certificat l'expedient administratiu en el qual es va aportar aquesta i l’òrgan al qual es va dirigir. b) Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13.2 i 3 de l’LGS, segons el model normalitzat, així com de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament. c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre la integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, segons el que estableix el Decret 279/2004, del Consell, de 17 de desembre. d) Certificat de situació en el Cens d’activitats econòmiques de l’AEAT dels epígrafs en alta i els documents acreditatius de l’últim abonament de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), o una declaració responsable de la seua exempció o no subjecció. e) D'acord amb el que preveu l'article 22.4 de l’RLGS, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies que preveuen els articles 18 i 19 del reglament esmentat a través de certificats telemàtics, cas en què la persona sol·licitant no haurà d'aportar la corresponent certificació. No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, per a la qual cosa ha d'aportar les certificacions que a continuació s’indiquen, i que tindran un període de validesa de sis mesos a comptar de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del reglament esmentat: . De l’Agència Estatal d’Administració Tributària, el certificat que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. . De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat que acredite que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions. . De l’Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. f) Dades de domiciliació bancària, que es facilitaran segons el procediment establit en l’Ordre 2/2022, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o els tràmits d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat, per a la qual cosa s’aplicarà el tràmit automatitzat previst en el seu article 5 quan resulte aplicable. g) Llista prioritzada dels grups (cursos). h) En la modalitat de teleformació, per a poder impartir les sessions de formació presencial i/o avaluació final de caràcter presencial, s’aportarà, si és el cas, el corresponent acord o conveni amb l’entitat que tinga acreditada o inscrita l’especialitat en modalitat presencial, que haurà d’estar degudament actualitzat en el moment de presentar-se la sol·licitud. En el cas de formació el procés d’aprenentatge de la qual es desenvolupe a través de teleformació, les entitats amb les quals es concerte la impartició de la formació hauran de facilitar l’adreça virtual (URL) d’accés al programari de seguiment formatiu, amb la indicació de les seues credencials d’accés, per a permetre l’accés a les persones que duguen a terme les tasques de control per part de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació i realitzar així el seguiment de les accions formatives impartides. Aquest perfil haurà de ser almenys del mateix nivell que posseïsquen els qui siguen personal tutor de l’acció formativa. i) El projecte que continga el programa formatiu de l’entitat s’ha de presentar en una única sol·licitud en format electrònic, segons el model facilitat per Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació a l’efecte. En la modalitat de teleformació certificable, s'ha d’aportar en els termes expressats i ha d’incloure els aspectes determinats en l'article 14 de l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 34/2008, de 18 de gener. j) Declaració responsable de pertinença a grup empresarial. AMB CARÀCTER VOLUNTARI, ES PODRÀ APORTAR: a) La implantació d’un sistema de gestió en vigor, segons l’apartat E de l’annex I. b) L’experiència en accions formatives de formació per a l’ocupació dirigides prioritàriament a persones ocupades realitzades per la participació en convocatòries d’ajudes executades en els exercicis 2020 i 2021 de les diferents administracions públiques del Sistema Nacional d’Ocupació (SNO) s’acreditarà mitjançant una declaració responsable de l’entitat i un certificat emés per l’administració pública corresponent de l’SNO segons el model normalitzat, disponible en la pàgina web de Labora. En el cas de convocatòries del Servei Públic d’Ocupació Estatal, no serà necessari aportar el certificat de l’administració competent, Labora requerirà directament la informació al SEPE i la comprovació l’efectuarà Labora mitjançant la informació facilitada pel SEPE i la declaració responsable presentada per l’entitat. Respecte de l’experiència en accions corresponents a convocatòries de Labora Servei Valencià d’Ocupació, no serà necessari aportar cap certificat de l’Administració, la comprovació la realitzarà Labora mitjançant una consulta en la seua base de dades i la declaració responsable presentada per l’entitat. c) Declaració responsable del nombre de persones que en la data de sol·licitud estiguen incloses en la plantilla de l'entitat, en alta durant un període igual o superior a 9 mesos en aquesta en l'exercici pressupostari anterior al que finança aquesta convocatòria (en cap cas es prendran en consideració els contractes subvencionats a través dels programes mixtos d'ocupació-formació) i de les persones incloses en la plantilla, durant el mateix període, que reunisquen alguna de les següents condicions, que s'han d’acreditar documentalment de la manera següent: - Persones amb diversitat funcional o discapacitat reconeguda amb un grau igual o superior al 33 %, i persones amb diagnòstic de la unitat de salut mental del sistema públic de salut. S’ha d'acreditar mitjançant el certificat emés per l'òrgan competent de reconeixement del grau de discapacitat o un certificat de la unitat de salut mental del sistema públic de salut. - Persones en situació o risc d’exclusió social que acrediten aquesta condició mitjançant un certificat emés pels serveis socials competents, la data d’emissió del qual estiga dins dels sis mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud. - Dones víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans que preveu l’article 9 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. A l'efecte de comprovar les situacions d'alta dels treballadors en l'empresa, es presentarà l'Informe de treballadors en alta (ITA) de la Seguretat Social i l'Informe de vida laboral d'empresa que incloguen el període comprés entre la data 01.01.2022 i fins a una data inclosa dins del termini de sol·licitud. d) Declaració responsable del compromís assumit voluntàriament per l'entitat sobre el nombre d’alumnes que cal formar pertanyent als següents col·lectius: persones amb diversitat funcional amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %, persones amb diagnòstic de la unitat de salut mental del sistema públic de salut, persones en situació o risc d'exclusió social o dones víctimes de violència de gènere. e) Acreditació documental de les accions positives que garantisquen i promoguen la igualtat de dones i homes en els termes de l'annex I: - Totes les entitats hauran de presentar una declaració responsable sobre l'obligatorietat legal, o no, de disposar d'un pla d'igualtat, atenent el nombre de persones treballadores, en el sentit regulat per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. - Per a les entitats o els centres que, pel nombre de persones treballadores, no estan legalment obligades a disposar d'un pla d'igualtat, en cas que en disposen, presentació del pla d'igualtat aprovat i justificant de la tramitació de la inscripció en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball dependent de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i Economia Social i de les autoritats laborals de les comunitats autònomes. - Per a les entitats o centres que, pel nombre de persones treballadores, estan legalment obligades a disposar d'un pla d'igualtat: presentació del pla d'igualtat aprovat, justificant de la tramitació de la inscripció en el registre de convenis i acords col·lectius de treball i certificació oficial de l'autoritat competent de la comunitat autònoma acreditativa de l'atorgament del distintiu o certificat empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre anàleg de caràcter oficial. Si l'entitat disposa d'un pla amb el seu corresponent distintiu o certificat la vigència del qual ha finalitzat, només caldrà la presentació del pla i el distintiu expirat i la sol·licitud de tramitació del nou distintiu o certificat, davant de l'organisme competent. Entre l'expiració del pla d'igualtat anterior i la sol·licitud del nou distintiu o certificat empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, no poden haver transcorregut més de sis mesos. Es requerirà la presentació d'una declaració responsable sobre la normativa aplicable que regula el reconeixement del distintiu o certificat, si no consta en la certificació esmentada. - Entitats locals: certificat del secretari/ària de l’entitat local del fet que aquesta disposa d’un pla municipal d’igualtat d’oportunitats extern per a la ciutadania.

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

- El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva. - L'òrgan instructor del procediment serà la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació, les sol·licituds seran sotmeses a una fase d'instrucció en la qual es verificarà el compliment dels requisits exigits, i es podrà recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional de tota la documentació que siga necessària per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en la convocatòria. - En el cas que la sol·licitud presentada no complisca els requisits exigits o la documentació aportada amb caràcter obligatori continga errors o siga insuficient, l'òrgan instructor requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu l'article 21 d’aquesta llei. - No s’admetran les sol·licituds presentades per una entitat per a un determinat programa o sector quan, prenent en consideració la liquidació obtinguda en l'última convocatòria en la qual haja resultat beneficiària en el mateix programa o sector, d'entre les tres últimes publicades, haja incorregut en algun dels supòsits següents: a) Haver justificat de conformitat una quantia inferior al 35 % de la subvenció inicialment concedida. b) Haver obtingut en la valoració tècnica calculada en la fase de liquidació de la subvenció una disminució superior a un 25 %, en relació amb l'obtinguda per a l'aprovació del pla en el corresponent procés de valoració de sol·licituds. - D'acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la valoració dels projectes es constituirà una comissió de valoració, els components de la qual seran designats per la persona que ocupe la Prefectura del Servei de Gestió de Programes de Formació per a l'Ocupació, que assumirà les funcions de presidència, o la persona que la substituïsca. - A la vista de la documentació que consta en l'expedient i prèvia ponderació dels criteris de valoració, la Comissió de Valoració emetrà un informe motivat en el qual es concrete el resultat de l'avaluació. - Una vegada realitzades les valoracions, s’emetrà una llista provisional de valoració en què quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació final de cada una de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d’aquestes subvencions. Aquesta llista es publicarà en la pàgina web www.labora.gva.es perquè s’hi puguen fer les al·legacions corresponents respecte de la puntuació obtinguda en el termini de deu dies. Així mateix, es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, en què s'informarà de la publicació esmentada. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la publicació siga considerada plenament vàlida des de la seua data. Una vegada ateses aquestes al·legacions, la comissió de valoració emetrà les corresponents actes motivades en les quals es concrete el resultat definitiu de la valoració, amb la indicació dels factors o criteris que s’han tingut en compte en la valoració i la seua aplicació concreta en els seus corresponents annexos. Les llistes de valoració annexes a aquestes actes es publicaran en la pàgina web www.labora.gva.es i inclouran les puntuacions obtingudes en cada ítem de valoració i la puntuació final obtingudes de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, sense que s’hi puguen presentar al·legacions. - A la vista de la instrucció practicada, es formularà la proposta de resolució provisional de la qual es donarà audiència a l'entitat sol·licitant en el cas que l'import de la subvenció proposat siga inferior al sol·licitat. En el termini de deu dies, l’entitat esmentada podrà acceptar i reformular el programa de formació a la quantitat proposada o formular les al·legacions que estime oportunes. En tot cas, la reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com les condicions previstes per a cada programa en la d’aquesta resolució. - En el cas que s'inste l'entitat i aquesta no presente la reformulació de la sol·licitud en el termini de deu dies, ajustada a la proposta de resolució, s'entendrà que manté la sol·licitud inicial per un import superior, fet que comportarà, si és el cas, l'exclusió com a entitat beneficiària. - Si l’import de la subvenció sol·licitada coincideix amb l’import de la proposta de resolució provisional, aquesta es convertirà en proposta de resolució definitiva. - Tenint en compte el que al·legue l’entitat en el tràmit d'audiència i la reformulació del programa de formació, si és el cas, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva. - En el cas que quedaren sol·licituds presentades a l'empara de la convocatòria corresponent valorades positivament d'acord amb el procediment establit i que no pogueren ser ateses per falta de disponibilitat pressupostària, aquestes es constituiran en llista de reserva degudament ordenada, i podran ser resoltes favorablement en la mesura en què es dispose de crèdit en la línia pressupostària corresponent com a conseqüència de més dotació pressupostària o renúncies a subvencions concedides. - A la vista de la proposta de resolució definitiva, la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà la resolució que siga procedent, per ordre de més a menys puntuació, per delegació de la Direcció General de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Observacions

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació específica. Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds d’ajudes de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o de la web www.labora.gva.es, mitjançant l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s’actue en representació d’una persona jurídica, cal inscriure’s prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica.

Criteris de valoració

A) ADEQUACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA: A1- : ADEQUACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA A LES ÀREES/ACCIONS PRIORITÀRIES Alumnat en accions prioritàries / alumnat total X 10 (fins a 10 punts) A2- ADEQUACIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA ATENENT EL CONTINGUT DE LA FORMACIÓ Alumnes en accions dirigides a obtindre una acreditació parcial acumulable que no comporte capacitació professional / alumnes totals × 5. (Fins a 5 punts) Alumnes en accions dirigides a obtindre un certificat de capacitació professional (carnet professional) / alumnes totals × 10. (Fins a 10 punts) Alumnes en accions dirigides a obtindre un certificat de professionalitat complet / alumnes totals × 15. (Fins a 15 punts) B) CAPACITAT ACREDITADA DE L'ENTITAT SOL·LICITANT B1- CAPACITAT PER A DESENVOLUPAR ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ TRANSVERSAL, DE QUALIFICACIÓ PER A COMPLETAR FORMACIÓ, D'ECONOMIA SOCIAL I AUTÒNOMS - En convocatòries d’ajudes de les administracions públiques del Sistema Nacional d’Ocupació (SNO). · L’entitat va fer entre 1 i 20 accions formatives (grups): 5 punts. · L’entitat va fer entre 21 i 40 accions formatives (grups): 10 punts. · L'entitat va fer més de 40 accions formatives (grups): 15 punts. B2-CAPACITAT - CAPACITAT PER A DESENVOLUPAR LES ACCIONS FORMATIVES QUE CORRESPONGUEN A LES ESPECIALITATS QUE RECULL EL PLA DE REFERÈNCIA SECTORIAL - En convocatòries d’ajudes de les administracions públiques del Sistema Nacional d’Ocupació (SNO). · L’entitat va fer entre 1 i 5 accions formatives (grups): 5 punts. · L’entitat va fer entre 6 i 10 accions formatives (grups): 10 punts. · L’entitat va fer més de 10 accions formatives (grups): 15 punts. C) ABAST DEL PROGRAMA Es valorarà el nombre de persones treballadores participants en el programa sol·licitat 20 punts Entre 20 i 40 participants 4 Entre 41 i 60 participants 6 Entre 61 i 80 participants 8 Entre 81 i 110 participants 12 Entre 111 i 160 participants 16 Més de 161 participants 202 D) IMPLANTACIÓ TERRITORIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA 10 punts. L'entitat té centres acreditats o inscrits en una província de la Comunitat Valenciana: 3 punts. L'entitat té centres acreditats o inscrits en dues províncies de la Comunitat Valenciana, ha programat i adquireix l'obligació de formar almenys un 20 % de l'alumnat en cada província on hi haja un centre acreditat o inscrit. A l'efecte de complir aquesta condició, en el cas de teleformació, es tindrà en compte el lloc de residència de l'alumnat: 6 punts. L'entitat té centres acreditats o inscrits en tres províncies de la Comunitat Valenciana, ha programat i adquireix l'obligació de formar almenys un 20 % de l'alumnat en cada província on hi haja un centre acreditat o inscrit. A l'efecte de complir aquesta condició, en el cas de teleformació, es tindrà en compte el lloc de residència de l'alumnat. 10 punts. E) APLICACIÓ DE NORMES DE QUALITAT • Per acreditar estar en possessió de certificat SGSI de seguretat de la informació en vigor (ISO 27001): 6 punts. • Per acreditar estar en possessió del Certificat ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral: 6 punts. • Per acreditar estar en possessió del Certificat ISO 14001 del Sistema de Gestió Ambiental: 6 punts. Els punts màxims assignats per cadascun dels apartats anteriors són acumulatius fins al màxim de 18 punts. F) APLICACIÓ DE MESURES DE RESPONSABILITAT SOCIAL S'acreditaran d'acord amb el que estableix aquest apartat i el resolc 7.3 c, d, e i f de la convocatòria. - IS. Inclusió social. Per apartat A, segons convocatòria: màxim de 5 punts. Per apartat B, segons convocatòria: màxim 5 punts. - DH. Igualtat entre dones i homes. En aquest apartat es valoraran les accions positives que garantisquen i promoguen la igualtat de dones i homes, fins a un màxim de 10 punts. G) GRAU D'EXECUCIÓ: S'atorgaran inicialment un màxim de 10 punts a totes les entitats que concórreguen a aquesta convocatòria. Aquesta puntuació inicial es reduirà d'acord amb el que preveu la convocatòria. H) DISMINUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ EN LA VALORACIÓ TÈCNICA. (Segons convocatòria)

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor del procediment serà la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació, les sol·licituds seran sotmeses a una fase d'instrucció en la qual es verificarà el compliment dels requisits exigits, i es podrà recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional de tota la documentació que siga necessària per a acreditar l'exacte compliment de les condicions exigides en les convocatòries. D’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a la valoració dels projectes es constituirà una comissió de valoració, els components de la qual els designarà la persona que ocupe la Direcció del Servei de Gestió de Programes de Formació per a l’Ocupació, que assumirà les funcions de presidència, o la persona que la substituïsca. La designació de les persones que seran membres de la comissió de valoració s’ha d’ajustar als principis de composició i presència equilibrada d’homes i dones en aplicació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones, sempre que siga possible d’acord amb els recursos humans disponibles. Vocals: Cinc persones tècniques del Servei de Gestió de Programes de Formació per a l’Ocupació. Secretaria: L’exercirà una persona designada, entre les anteriors, per la Comissió de Valoració. A la vista de la documentació que conste en l’expedient i amb la ponderació prèvia dels criteris de valoració que recull l’annex I d’aquesta resolució, la comissió de valoració emetrà un informe motivat en què es concrete el resultat de l’avaluació. Una vegada realitzades les valoracions, s’emetrà una llista provisional de valoració en què quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació final de cada una de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d’aquestes subvencions. Aquesta llista es publicarà en la pàgina web www.labora.gva.es perquè s’hi puguen fer les al·legacions corresponents respecte de la puntuació obtinguda en el termini de deu dies. Així mateix, es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, en què s'informarà de la publicació esmentada. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la publicació siga considerada plenament vàlida des de la seua data. Una vegada ateses aquestes al·legacions, la comissió de valoració emetrà les corresponents actes motivades en les quals es concrete el resultat definitiu de la valoració, amb la indicació dels factors o criteris que s’han tingut en compte en la valoració i la seua aplicació concreta en els seus corresponents annexos. Les llistes de valoració annexes a aquestes actes es publicaran en la pàgina web www.labora.gva.es i inclouran les puntuacions obtingudes en cada ítem de valoració i la puntuació final obtingudes de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, sense que s’hi puguen presentar al·legacions. A la vista de la instrucció practicada, es formularà la proposta de resolució provisional de la qual es donarà audiència a l'entitat sol·licitant en el cas que l'import de la subvenció proposat siga inferior al sol·licitat. En el termini de deu dies, l’entitat esmentada podrà acceptar i reformular el programa de formació a la quantitat proposada o formular les al·legacions que estime oportunes. En tot cas, la reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com les condicions previstes per a cada programa en la d’aquesta resolució. En el cas que s’inste l’entitat i aquesta no presente la reformulació de la sol·licitud en el termini de deu dies, ajustada a la proposta de resolució, s’entendrà que manté la sol·licitud inicial per un import superior, fet que comportarà, si és el cas, l’exclusió com a entitat beneficiària. Si l’import de la subvenció sol·licitada coincideix amb l’import de la proposta de resolució provisional, aquesta es convertirà en proposta de resolució definitiva. A la vista de la proposta de resolució definitiva, la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà la resolució que siga procedent, per ordre de més a menys puntuació, per delegació de la Direcció General de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Organismes

  • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ
  • AV. NAVARRO REVERTER, 2

    46004 - València/Valencia

Obligacions

Sense perjudici de les altres obligacions que estableix la Llei 30/2015, de 9 de setembre, el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, i l'ordre de bases constitueixen obligacions de les entitats beneficiàries: 1) Aportar la informació i documentació que es requerisca durant la fase d'instrucció del procediment, execució de la formació i justificació de la subvenció, així com tindre a la disposició dels òrgans de control competents els documents acreditatius de l'assistència de les persones treballadores a les accions formatives i els controls d'avaluació del seu aprenentatge i registres d'activitat formativa realitzada, en el cas que la formació haja sigut impartida en la modalitat de teleformació. 2) Garantir la gratuïtat de les accions formatives per a les persones participants en la formació subvencionada i no percebre cap quantitat d'aquestes. 3) Haver realitzat o, si és el cas, garantit les devolucions de quantitats concedides i pagades en convocatòries anteriors i la devolució de les quals li haja sigut exigida mitjançant reclamació prèvia a la via executiva o mitjançant resolució de procedència de reintegrament, sempre que existisca resolució ferma, llevat que s'haja produït la suspensió de l'acte, i acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament, tant a la data de concessió com a la de pagament. 4) Comunicar a l'òrgan concedent competent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 5) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de la subvenció i a realitzar-se el pagament d'aquesta, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, sense perjudici del que preveu l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 6) Fer constar el caràcter públic del finançament de l'activitat subvencionada i, si és el cas, el cofinançament del Fons Social Europeu o de qualsevol altre fons comunitari o supranacional. En aquest últim supòsit, l'entitat beneficiària ha d'incloure en les activitats d'informació de les accions formatives publicacions, material didàctic i acreditacions de la realització de la formació que cal entregar a les persones participants l'emblema del Fons Social Europeu o del fons comunitari o supranacional que corresponga, així com complir les altres obligacions de publicitat que estableix la normativa comunitària o supranacional aplicable. 7) Remetre a l'òrgan competent una comunicació d'inici de la formació que desenvoluparà, inclosa qualsevol modificació posterior, i, si és el cas, la comunicació de finalització, d’acord amb el contingut, els terminis i el procediment que a aquest efecte se l'informe. 8) Informar l'alumnat de l'abast de la formació i de si aquesta és conduent o no a l'obtenció d'un certificat de professionalitat complet o la seua acreditació parcial. 9) Portar una comptabilitat separada o codi comptable adequat, respecte de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada i disposar d'un sistema informatitzat de registre i emmagatzematge de dades comptables. 10) Complir en la impartició de les accions formatives les prescripcions que els siguen aplicables en virtut de disposició legal o reglamentària, inclosa l'obligació d'impartir la formació en els espais i amb els mitjans formatius acreditats o inscrits per a tal fi. 11) Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans que s’han tingut en compte per a l'acreditació de l'especialitat. 12) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que efectuarà Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació o qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els siga requerida d'acord amb el que preveuen els articles 45 i 46 de l’LGS, així com als controls i les auditories de qualitat que establisquen les administracions competents, els resultats de les quals s'incorporaran als registres en els quals estiguen inscrites. 13) Comprovar que els participants disposen dels requisits d'accés o de les competències clau per a efectuar l'acció formativa en funció dels requeriments d'aquesta. 14) Les persones beneficiàries de la subvenció estaran obligades a conservar, almenys durant un termini de 4 anys, considerant, si és el cas, la interrupció del termini de prescripció del dret de l'Administració a reconéixer o liquidar el reintegrament de la subvenció concedida, els justificants de la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, així com de l'aplicació dels fons rebuts, a l'efecte de les actuacions de comprovació i control. El termini esmentat es computarà a partir del moment en què finalitze el període establit per a presentar la justificació esmentada per part del beneficiari. 15) Comunicar, si és el cas, la renúncia a l'execució de la subvenció concedida en un termini màxim de 2 mesos des de la notificació d'aquesta. 16) Acceptar la seua inclusió en la llista d'entitats beneficiàries que es publicarà d'acord amb el que preveu l'article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 17) Recaptar de les persones participants de l'actuació les dades necessàries per al compliment de les obligacions derivades dels articles 16.1 i 42.1 i 2 del Reglament (UE) 2021/1060, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives a determinats fons europeus. 18) Cooperar en la tramitació de les ajudes a l'alumnat. 19) Subscriure en relació amb l'alumnat, tant desocupat com ocupat, una pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil de les persones participants. 20) Complir tot el que estableix el Reial decret 34/2008, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l'Ordre ESS/1897/2013 que el desplega. 21) Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que estableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat. 22) Dur a terme, almenys, una sessió d'orientació professional per a afavorir la generació d'itineraris formatius i professionals dels destinataris de la formació, que es realitzarà pel personal de suport tècnic. Sense perjudici del que preveu l’LGS i la Llei 30/2015, en matèria d'infraccions i sancions administratives, seran causes específiques per a declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida i, si és el cas, de reintegrament d'aquesta: a) La falta de comunicació de l’inici de les accions formatives en el termini i la forma previstos. b) Percebre per qualsevol concepte alguna quantia o remuneració de l'alumnat participant en l'acció subvencionada. c) La falsedat de les dades que conté el compte justificatiu de despeses. d) No impartir l'acció formativa (especialitat) en una aula prèviament acreditada o inscrita. e) Qualsevol altre motiu que perjudique la fi última per la qual s’haja concedit la subvenció. f) Suposarà la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta el fet que la subvenció es destine a la realització d'una activitat, o al compliment d'una finalitat que manifestament supose un greuge o menyspreu cap als senyals d'identitat del poble valencià.

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si, transcorregut aquest termini, no s'ha dictat cap resolució, la sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

Observacions

Les resolucions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes ajudes posen fi a la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o, potestativament, un recurs de reposició davant d’aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els termes ja esmentats, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que s’hi puga interposar qualsevol altre recurs dels que preveu la legislació vigent.

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

Per a fixar la quantia de la subvenció, s'aplicaran els següents mòduls econòmics màxims (cost per participant i hora de formació), segons la modalitat d'impartició de la formació: a) Presencial: 8 euros. b) Quan es tracte d'accions formatives de la modalitat teleformació: 5 euros. c) Mixta: s'aplicaran els mòduls corresponents a les hores de formació presencial o teleformació que tinga la concreta acció formativa considerada aplicant els mòduls expressats en les lletres a i b anteriors. Així mateix, preveurà una quantia addicional amb l'import de les ajudes corresponents al nombre teòric d'alumnat desocupat i amb discapacitats que puga assistir al programa de formació subvencionat, import que en cap cas es considerarà integrant del seu patrimoni. Les persones desocupades que tinguen una discapacitat d'almenys el 33 % podran percebre una beca per un import de 9 euros per dia realment assistit. Els treballadors i treballadores desocupats que participen en les accions formatives subvencionades a l'empara de la present convocatòria podran percebre ajudes en concepte de transport. Per a això, serà requisit haver superat amb èxit els mòduls propis de l’especialitat, excepte en els casos d’alumnes amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, o amb diversitat funcional o discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, als quals no s’exigirà aquest requisit. La quantia d'aquestes ajudes ascendirà a 1,5 € per dia d'assistència. BESTRETA D'acord amb el que preveu l'article 6.8 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, es preveuen entregues de fons amb caràcter previ a l'inici de l'activitat formativa de fins al 25 % de l'import concedit. Igualment, es preveu el pagament de fins a un 35 % addicional una vegada s’acredite l'inici de l'activitat formativa, per a la qual cosa es podran formalitzar les sol·licituds en els models normalitzats que es facilitaran a l'efecte i que comprendran les opcions següents: a) Sol·licitar, abans de l'inici de l'activitat formativa, la bestreta de fins al 25 % de la subvenció concedida i, en la mateixa sol·licitud, la bestreta de fins al 35 % addicional, amb caràcter condicionat a l'acreditació de l'inici de l'activitat formativa. b) Sol·licitar, abans de l'inici de l'activitat formativa, la bestreta de fins al 25 % de la subvenció concedida i, si és el cas, amb caràcter addicional a l'anterior sol·licitud, presentar una nova sol·licitud en el termini d'un mes a partir de l'inici de l'activitat formativa de fins al 35 % de la subvenció concedida. Així mateix, l’entitat beneficiària pot sol·licitar una única bestreta de fins al 60 % de l’import concedit una vegada acreditat l’inici de l’activitat formativa. Llevat que l'entitat beneficiària estiga exempta d'aquesta obligació, d'acord amb la normativa vigent, s'ha de presentar un aval bancari per un import igual a la quantitat que s’anticiparà. L’entitat beneficiària ha de depositar la garantia en la corresponent direcció territorial de la conselleria competent en matèria d’hisenda. Una vegada obtinguda la carta de pagament acreditativa del depòsit, l’haurà de presentar l'entitat beneficiària en el Servei de Gestió de Programes de Formació per a l'Ocupació com a requisit previ i indispensable per al pagament anticipat. Les garanties es cancel·laran per acord de l'òrgan concedent en els casos següents: 1. Una vegada comprovada de conformitat la justificació adequada de la bestreta. 2. Quan s’hagen reintegrat les quantitats anticipades. Dins del termini de justificació previst en aquesta convocatòria, l'entitat ha d’ingressar els romanents no aplicats en el compte número ES50-0049-1827-81-2410382871, del Banco Santander, a favor de Labora -Servei Valencià d'Ocupació i Formació, i acreditar-ho davant del mateix òrgan amb la identificació del número d'expedient. PAGAMENT/LIQUIDACIÓ Les persones beneficiàries hauran de justificar la realització de l'activitat formativa subvencionada, així com les despeses generades per aquesta activitat. Per a això, hauran de tindre en compte el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com els costos subvencionables i els criteris d'imputació establits en aquesta convocatòria. Quan la quantia subvencionada siga superior a 75.000 euros, per a procedir a la justificació i posterior liquidació final de la subvenció, l'entitat beneficiària ha d'omplir i remetre a l'òrgan gestor un compte justificatiu amb l’aportació d'un informe d'auditor, segons el que estableix l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i d'acord amb l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. Quan la quantia subvencionada siga inferior a 75.000 euros, es presentarà en el termini màxim de dos mesos a partir de la finalització del corresponent programa, el compte justificatiu amb tot el contingut que preveu l'article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. Per al còmput d'aquest termini, el mes d'agost es considerarà inhàbil; no obstant això, la presentació en cap cas podrà sobrepassar el 10 d’octubre de 2024. Transcorregut aquest termini sense que s'haja efectuat la presentació de la indicada documentació, s'aplicarà el que preveu per a aquests casos l'article 70.3 del mateix text reglamentari. 1. Per als programes formatius que preveu el resolc cinqué, es destinarà un import màxim estimat de 15.369.989,40 €, amb la distribució següent per programes que també té caràcter estimatiu: a) Per als programes de formació sectorials, es destinarà un import màxim de 6.360.000,00 €. b) Per als programes de formació transversals, es destinarà un import màxim de 6.950.000,00 €. c) Per als programes de qualificació per a complementar la formació de persones participants en el procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals es destinarà un import màxim d’1.000.000,00 €. d) Per als programes de formació dirigits a l’economia social, es destinarà un import màxim de 529.994,70 €. e) Per als programes de formació dirigits a persones treballadores autònomes, es destinarà un import màxim de 529.994,70 €. 2. Per a les ajudes a l’alumnat desocupat assistent als programes formatius, previstes en el resolc tretzé d’aquesta convocatòria, es destinarà un import estimat de 530.010,60 €.

Recurs que procedeix contra la resolució

Reposició