Ajuda personal per a unitats de convivència, en situació de vulnerabilitat econòmica, propietàries o usufructuàries d'habitatges inclosos en un edifici objecte de rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ajudes Next Generation EU). Convocatòria 2023.

Codi SIA: 2986247
Codi GUC: 23506
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
(06-06-2023
28-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena/Aportació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Concedir ajudes personals, quan s'identifiquen situacions de vulnerabilitat econòmica en alguna de les unitats de convivència propietàries o usufructuàries dels habitatges inclosos en un edifici objecte de rehabilitació, tant en l'àmbit urbà com rural, per al finançament d'obres o actuacions en els edificis d'ús predominant residencial en els quals s'obtinga una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria. De conformitat amb el que disposa el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Requisits

Per a optar a aquestes ajudes han de complir: - Que l'edifici haja sol·licitat i complisca les condicions per a obtindre la subvenció del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici. - Que la unitat de convivència propietària o usufructuària complisca els criteris de vulnerabilitat establits en la base reguladora corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris o destinataris últims de les ajudes, i per tant sol·licitants de les ajudes, les persones físiques propietàries o usufructuàries d'habitatges, la suma dels quals dels ingressos de la unitat de convivència siga inferior al nombre de vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), referit a 14 pagues, que s'indica a continuació: - Unitat de convivència sense menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: 2,0 vegades el IPREM. - Unitat de convivència amb un menor o persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: 2,5 vegades el IPREM. - Unitat de convivència amb dos menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: 2,7 vegades el IPREM. - Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: 3,0 vegades el IPREM. Per al còmput d'ingressos es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat de convivència, corresponent a les dades fiscals vençudes més recents disponibles en el moment de la sol·licitud de l'ajuda. Es consideren membres de la unitat de convivència al conjunt de persones que habiten i gaudeixen d'un habitatge de manera habitual i permanent, independentment de la relació existent entre elles. El valor del IPREM anual en 14 pagues per a l'any 2021 és de 7.908,60 € i per a l'any 2022 ascendeix a la quantitat de 8.106.28 €. EXCLUSIONS No podran obtindre aquesta ajuda els destinataris últims que hagen sol·licitat la subvenció del Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajudes s'iniciarà el 6 de juny de 2023 i finalitzarà el 28 de desembre de 2023, tots dos inclusivament.

Documentació

Per cada habitatge que complisca algun dels requisits que condueixen al fet que aqueix habitatge puga rebre la subvenció personal, l'agent o gestor de la rehabilitació haurà de realitzar aquest tràmit telemàtic per a registrar la sol·licitud vinculada a l'expedient de sol·licitud d'ajudes de la comunitat. Per a realitzar aquest tràmit s'incorporaran els següents documents: a) Formulari Normalitzat de Sol·licitud. b) Dades justificatives de la situació econòmica de la unitat familiar sol·licitant. c) Certificat d'Empadronament. d) Certificat identificador dels Components de la Unitat de Convivència. e) Documentació justificativa dels ingressos de la unitat familiar: declaracions d'IRPF, certificats d'entitats públiques etc. f) Model de domiciliació bancària degudament emplenat i signat pel titular del compte o persona autoritzada en aquesta, en el seu cas. g) Contracte amb agent o gestor, per a la tramitació de l'ajuda, i en el seu cas, cessió de crèdit, en el seu cas.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: - REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - VALÈNCIA C/ GREGORIO GEA, 27 46009 València Tel: 012 - REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - CASTELLÓ AV. DE LA MAR, 16 12003 Castelló de la Plana Tel: 012 - REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT AV. AGUILERA, 1 03007 Alacant/Alacant Tel: 012 - Oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2021, de 10 de desembre, del Consell, de creació de la Xarxa d'oficines locals d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana (Xarxa XALOC), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació.
Telemàtica
1) Accedir des de la icona "tramitar amb certificat" 2) Emplenar la sol·licitud i aportar documentació 3) Registrar i enviar Per a realitzar aquest tràmit és requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El procediment es tramita telemàticament. Els particulars, propietaris únics d'edificis, sol·licitants de les ajudes, que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud, podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències de les Direccions Territorials de la Conselleria situades en l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); Avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), o en les Oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2021, de 10 de desembre, del Consell, de creació de la Xarxa d'oficines locals d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana (Xarxa XALOC), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació.

òrgans de tramitació

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis centrals i/o territorials de la direcció general amb competència en matèria de rehabilitació.

Obligacions

1. Els Destinataris Últims de les ajudes queden obligats a: a)Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria de rehabilitació considere necessari per al control del compliment dels fins previstos. b) Facilitar qualsevol document o informació que l'Administració considere necessari per a garantir l'ajust de la sol·licitud a les Bases de la Convocatòria o a la normativa aplicable. c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. d) Actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació o la vigència de la qual haguera finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions. e) Complir amb totes i cadascuna de les obligacions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. f) Assumir l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de l'ajuda i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita la subvenció, de manera que es garantisca l'execució de l'obra i les variacions pressupostàries que pogueren originar-se durant la seua execució. g) Facilitar les dades relatives al perceptor final dels fons quan no siguen ells mateixos. h) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, fet que s'haurà de justificar en el moment de la sol·licitud del pagament de l'ajuda. i) Acreditar no trobar-se incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions. 2. Els Destinataris Últims de les ajudes estan subjectes al compliment de les següents obligacions vinculades amb la Unió Europea. a) La concessió de les ajudes queda condicionada al compromís, per part dels destinataris últims de les ajudes, a concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que la Comissió, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals exercisquen les seues competències en relació amb la concessió. b) La concessió de les ajudes estarà condicionada al compromís per escrit, per part de la persona beneficiària, de concedir els drets d'accés necessaris per a garantir que la Comissió, l'oficina europea de lluita contra el frau (*OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exercisquen les seues competències. c) Quan els destinataris últims de les ajudes siguen persones o entitats que realitzen alguna activitat econòmica serà aplicable el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les Ajudes de Minimis, havent de declarar per escrit que no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat, així com informar de totes les altres ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs que estiguen subjectes a l'esmentat reglament o a altres reglaments de minimis. 3. Els destinataris últims de les ajudes estan subjectes a la prohibició de causar un perjudici significatiu a objectius mediambientals, justificant-se el seu compliment tant en el projecte/memòria de les obres a realitzar com mitjançant el compromís per part del destinatari últim de les ajudes. 4. En el cas que els Destinataris Últims de les ajudes tinguen condició de Poder Adjudicador, hauran d'informar sobre les dades de contractistes i subcontractistes (nom, cognoms i data de naixement dels titulars reals de les entitats mercantils). 5. Els destinataris últims que desenvolupen activitats econòmiques acreditaran la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajuda. 6. Les entitats privades i persones jurídiques (no en el cas de persones físiques, comunitats de propietaris o similars) estan obligades a publicar determinada informació, d'acord amb la normativa de transparència, segons els criteris següents: a) Les entitats beneficiaries de subvenció, en aplicació de l'article 3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i de l'article 3 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV 8118, 01.09.2017), hauran de complir, les següents obligacions en matèria de publicitat activa, sense perjudici de les obligacions establides en l'article 14 de la LGS i una altra legislació aplicable: - En el cas d'entitats que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40% del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que suposen com a mínim la quantitat de 5.000 euros, haurà de complir les obligacions de publicitat activa recollides en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. - Sense perjudici de l'anterior, en el cas de percebre, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat, indicant almenys l'entitat pública concedeixen-et, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada. b) La difusió de la informació que estableix aquesta clàusula s'ha de realitzar a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la plataforma *TEP - Transparència Entitats Privades, de GENERALITAT Oberta, a la qual es pot accedir en https://generalitatoberta.generalitat.es/va/tep En cas de la seua existència, per al cobrament de les ajudes s'haurà de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la guerra civil espanyola i de la dictadura franquista, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artístic-religioses protegides per la llei, de conformitat amb les disposicions de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica. 7. Els destinataris últims de les ajudes tenen dret d'accés a la informació continguda en el Registre de Titularitats Reals creat per l'Ordre *JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació. 8. La sol·licitud de l'ajuda suposa l'autorització per al registre de les dades de la persona beneficiària en la Base de dades nacional de subvencions, així com la cessió d'informació entre aquest sistema i el Sistema de Fons Europeus, segons les previsions contingudes en la normativa europea i nacional aplicable.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Quantia i cobrament

L'ajuda a concedir completarà l'ajuda objectiva (i possible ajuda complementària) a l'edifici fins a aconseguir el 100% del cost de l'actuació imputable a l'habitatge, amb els límits indicats en la base reguladora corresponent. CESSIÓ DEL DRET DE COBRAMENT En cas que així s'haja acordat com a part del pagament dels treballs a l'agent de la rehabilitació, el destinatari últim de les ajudes podrà cedir el dret de cobrament de les ajudes a l'agent de la rehabilitació.

Esgota via administrativa

Què és i per a què li serveix?

El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documentació a un expedient de sol·licitud de subvencions del programa d'ajuda personal per a unitats de convivència, en situació de vulnerabilitat econòmica, propietàries o usufructuàries d'habitatges inclosos en un edifici objecte de rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a conseqüència d'una comunicació d'objeccions o un requeriment per part de l'Administració, o, en el seu cas, a iniciativa de la part interessada.

Termini

L'aportació de documentació per a completar o esmenar un expedient d'ajudes, podrà realitzar-se fins que concloga el termini d'esmena d'objeccions a les sol·licituds d'ajudes, segons la data de comunicació de l'objecció o requeriment per part de l'Administració.

Documentació

La requerida o que es considere convenient aportar, adjuntant-la en format pdf (excepte el projecte que es podrà aportar també com a fitxer comprimit tipus zip, rar, rar5 o 7z) i utilitzant, en el seu cas, els "impresos associats" que corresponguen, degudament emplenats i signats, a seleccionar entre els que es troben a la seua disposició en l'apartat subsegüent d'aquest Detall de Procediment.

Presentació

Presencial
L'atenció presencial es prestarà en la corresponent Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València, i en les Oficines de la xarxa XALOC regulades mitjançant el Decret 199/2021, de 10 de desembre, del Consell. La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat a la "Administració en línia".
Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit