Presentació de certificacions, documentació i justificació de les subvencions al Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat Valenciana davant de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública relacionades amb les actuacions d'assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació per persones professionals de la procura de torn d'ofici, dret de defensa, funcionament dels col·legis professionals de la procura, inversions i representació inicial i prèvia de les víctimes de violència de gènere.

Codi SIA: 2929192
Codi GUC: 22891
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica, pel Consell Valencià de Col·legis de Procuradors, de les certificacions de pagament, sol·licituds i aportació de documentació requerida per la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, i justificació de les subvencions destinades a indemnitzar les actuacions d'assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació per persones professionals de la procura de torn d'ofici, dret de defensa, funcionament dels col·legis professionals de la procura, inversions i representació inicial i prèvia de les víctimes de violència de gènere.

Observacions

Quan la documentació a aportar siga d'un volum que no siga possible adjuntar en aquest tràmit, podra remetre's utilitzant els mitjans electrònics segurs dels quals dispose el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat Valenciana adjuntant a aquest tràmit un escrit signat digitalment amb la relació detallada dels documents presentats, nombre de fulles de cada document relacionat i altra informació que individualitze els documents entregats i en el qual figure l'enllaç a aquesta documentació.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic, s'ha de complir un dels següents supòsits: a) Que estiga determinat en la normativa aplicable. b) Que s'haja rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus) de la Direcció General de Reformes Democràtiques i accés a la Justícia de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. c) Que es tracte d'una sol·licitud relacionada amb la justícia gratuïta.

Qui pot sol·licitar-ho?

Exclusivament, el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  • Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta. (BOE núm. 11, de 12/01/1996)
  • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/15).
  • Decret 175/2021, de 29 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament d'assistència jurídica gratuïta. (DOGV núm. 9210, de 08/11/2021)

Termini

Els terminis estan marcats per la normativa vigent, no es limita el termini de presentació.

Documentació

1) La documentació que cal aportar amb cada certificació serà la que establisca la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta; el Decret 175/2021, de 29 d'octubre, d'aprovació del Reglament d'assistència jurídica gratuïta; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i les resolucions que s'aproven anualment per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió i gestió de les subvencions destinades al Consell Valencià de Col·legis de Procuradors per a indemnitzar les actuacions d'assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació per persones professionals de la procura de torn d'ofici, dret de defensa, funcionament dels col·legis professionals de la procura, inversions i representació inicial i prèvia de les víctimes de violència de gènere. 2) Si és a conseqüència d'un requeriment o esmena, haurà d'aportar-se la documentació que s'hi establisca.

Taxa o pagament

Aquest tràmit no té taxes.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS es pot fer TELEMÀTICAMENT. - Fent clic en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic d'aportació documental que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, us permetrà annexar la documentació que vulgueu aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua seu electrònica (Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal). - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia. - La documentació aportada serà analitzada pel personal de la conselleria competent en la matèria, que procedirà en conseqüència.

Quantia i cobrament

Constitueix l'objecte de les subvencions: a) Sufragar el cost de les actuacions derivades de la Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta, corresponents a assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació per professional de la procura de torn d'ofici i funcionament operatiu dels serveis d'assistència jurídica gratuïta i de les unitats encarregades de la designació provisional de professionals de la procura. b) Sufragar el cost de les inversions per a la dotació en infraestructures necessàries per al funcionament operatiu dels serveis d'assistència jurídica gratuïta i de les unitats encarregades de la designació provisional de les persones professionals de la procura, realitzades pel Consell Valencià de Col·legis de Procuradors i els seus col·legis professionals. c) Sufragar el cost de les actuacions prestades en la representació inicial i prèvia de les víctimes de violència de gènere.

Esgota via administrativa