Subvenció destinada a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del Patrimoni i dinamització cultural, i l'adequació i renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana. Expedients SPDGAL

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 2892730
|
Codi GVA: 22638
Descarregar informació
Termini obert

Des de 05-06-2024

Fins 04-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i dinamització cultural, i l'adequació i renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana.

 

1. L'actuació subvencionada tindrà per objecte una obra o fase completa d'esta. En la documentació o projecte d'actuació hauran de quedar clarament definides les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció, i podrà referir-se a:

 

– Les obres destinades a la reparació, la conservació o el manteniment, la restauració i la rehabilitació de béns immobles que han de posseir valor històric, artístic o d'interés local, d'accés o utilització pública.

 

– Les obres destinades a l'adequació i la renovació de béns i espais municipals, d'accés o utilització pública.

 

2. Les ajudes aniran dirigides a finançar les despeses en els quals incórreguen les entitats beneficiàries consistents en:

 

a) El cost de la redacció dels projectes (inclòs, si és el cas, l'estudi geotècnic, arqueològic, o estructural) i de direcció de les obres fins a un màxim del 10% del cost d'execució de l'obra subvencionada.

b) El cost d'execució de les obres de reparació, conservació o manteniment, restauració i rehabilitació de béns immobles que posseïsquen valors de caràcter històric, artístic o d'interés local, d'accés o utilització pública.

c) El cost dels treballs i instal·lacions destinats a l'adequació i renovació de béns i espais municipals

 

3. Les activitats subvencionades seran les executades des de l'1 de gener de 2024 fins a la finalització del termini de justificació de l'execució de les actuacions o treballs realitzats.

Les actuacions no seran subvencionables si han conclòs materialment o s'han executat íntegrament abans que el beneficiari present la sol·licitud d'ajuda.

 

4. La quantia màxima de la subvenció no podrà superar els 150.000,00 euros.

 

5. Es consideraran despeses subvencionables aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'actuació subvencionada, resulten estrictament necessaris i es realitzen dins del termini establit per a l'execució dels projectes en la present convocatòria i en la resolució de concessió, i complisquen el que disposa l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

6. Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables l'IVA, i els altres impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació tot això de conformitat amb l'article 31.8 de la LGS.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
05-06-2024 al 04-07-2024
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

1. Podran ser beneficiàries de les subvencions recollides en estes bases tots els municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que acrediten la titularitat pública o privada dels béns, sempre que, en este últim cas, l'actuació municipal revista especial significació per al municipi, i que amb ella es complisca amb un objectiu d'utilitat pública o d'interés social.

 

2. Les entitats beneficiàries hauran de justificar amb la sol·licitud de la subvenció, la disponibilitat dels béns, per qualsevol títol vàlid en dret, on es realitzaran les actuacions, en el cas que estes no es realitzen sobre béns de titularitat municipal.

 

En el cas que la disponibilitat dels béns siga mitjançant arrendaments o convenis, s'haurà d'acreditar un període mínim de vigència del contracte o conveni de cinc anys a partir de la data de publicació de la convocatòria

 

Requisits

Els beneficiaris de les subvencions hauran de reunir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i acreditar la titularitat pública o privada dels béns, sempre que, en aquest últim cas, l'actuació municipal revista especial significació...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida.
Criteris de valoració
Per a determinar la valoració de les actuacions subvencionables, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació següents, fins a un màxim de 60 punts de conformitat amb la següent escala: PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL (fins a 15 punts). Corresponent als recursos pressupostaris de...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 05-06-2024 a 04-07-2024

Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria de la subvenció en el DOGV. (DOGV num 9863 de data 4 de juny de 2024)

Documentació
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: a) Projecte d'actuació a realitzar o memòria valorada subscrita per persona tècnica competent prou descriptiva de les actuacions a desenvolupar. b) Resum del pressupost de l'exercici corrent (classificació econòmica a nivell de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Únicament es presentaran les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en la convocatòria, signada pel representant de la entitat local. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud s'haurà de disposar de certificat digital ja siga de...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

Descripció

Este tràmit permet la subsanació, aportació o al.legació via telemàtica de documents a un expedient obert de la convocatòria de la subvenció destinada a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del Patrimoni i dinamització cultural, i l'adequació i renovació de béns i espais...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Únicament es presentaran les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en la convocatòria, signada pel representant del municipi. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud s'haurà de disposar de certificat digital ja siga de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El plazo máximo para tramitar, resolver y notificar las resoluciones de concesión será de seis meses a contar desde la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución...
Saber més
Quantia i cobrament
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació per l'entitat beneficiària de l'efectiva realització de l'actuació objecte de la subvenció i després de la seua comprovació, per part de l'administració, d'acord amb la sol·licitud presentada i en els termes establits en la resolució...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Obligacions
1. Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques a què fa referència la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També estaran subjectes a les obligacions establides en la Llei 1/2015, de 6 de...
Saber més
Òrgans resolució

Justificació

Termini
Termini obert

El termini per a executar les actuacions subvencionades finalitzarà el 31 d’octubre de 2024, sense perjuí de la possibilitat de prorrogar este termini quan s’acredite la impossibilitat del compliment per circumstàncies alienes a la voluntat de l’entitat local beneficiària, d’acord amb el que...

Saber més
Descripció

El compte justificatiu de despeses (Annex IV) contindrà els següents documents: a) Declaració de les actuacions realitzades. Declaració signada per l'entitat beneficiària en la qual conste que les actuacions han sigut executades d'acord amb l'actuació objecte de la subvenció. b) Un certificat...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Únicament es presentaran les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en la convocatòria, signada pel representant del municipi. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud s'haurà de disposar de certificat digital ja siga de...
Saber més