Una beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Fons Europeus.

Codi SIA: 2888380
Codi GUC: 22609
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: OBERT
(18-09-2023
17-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió d'una beca per a l'exercici 2023 per a completar la formació de joves titulats universitaris mitjançant la realització de pràctiques professionals en matèries relacionades amb l'Administració Pública amb especial èmfasi en tasques relacionades amb els Programes Operatius de la Comunitat Valenciana en el Servei d'Anàlisi, Ordenació i suport Tècnic a Procediments dels Programes Operatius de la Direcció General de Fons Europeus situat a València.

Observacions

Les pràctiques professionals de les persones adjudicatàries de les beques es realitzaran en les dependències del Servei d'Anàlisi, Ordenació i Suport Tècnic a Procediments dels Programes Operatius de la Direcció General de Fons Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o la condició de nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció. b) No tindre més de 35 anys. c) Tindre una de les següents titulacions universitàries, expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents. El termini màxim transcorregut des de la seua finalització serà de cinc anys: - Llicenciatura o grau en Dret - Llicenciatura o grau en Economia - Llicenciatura o grau en Administració i Direcció d'Empreses - Llicenciatura o grau en Gestió i Administració Pública - Llicenciatura o grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. e) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària, establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). f) No patir cap malaltia o tindre una diversitat funcional que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i al normal desenvolupament de les pràctiques professionals. No podran optar a aquestes beques les persones que, en la data de publicació de la convocatòria, ja estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que falten menys de dos mesos per a la finalització de la beca de la qual ja gaudeixen les persones sol·licitants, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'aquesta convocatòria les persones que reunisquen els requisits, al final del termini de presentació de sol·licituds:

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9684 de 15/09/2023)

Documentació

1. Les persones aspirants a obtindre la beca han de presentar, exclusivament per via electrònica, la seua sol·licitud i el currículum de manera completa segons els models normalitzats que estaran disponibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es Amb la finalitat de reduir càrregues administratives, les persones interessades, juntament amb la sol·licitud i el currículum NO HAN DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS AL·LEGATS. Només les persones seleccionades per a la fase d'entrevista han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum. 2. En omplir aquests formularis, s'obtindrà l'AUTOBAREMACIÓ inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació inclosa en el currículum. 3. La sol·licitud incorpora: a) Declaració responsable, mitjançant la qual la persona sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns. b) Autorització perquè l'Administració obtinga, directament, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment d'aquesta autorització, per a la qual cosa ha de presentar els certificats que acrediten el compliment d'aquestes obligacions. c) Una indicació que les dades de caràcter personal, contingudes en aquest podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la persona titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes, i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa els interessats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En el currículum, s'ha d'especificar: la nota mitjana ponderada obtinguda en els estudis de grau o llicenciatura; els títols acadèmics oficials obtinguts que no constituïsquen un requisit per a accedir a la beca; el nivell més alt de coneixement de valencià aconseguit, d'acord amb els títols expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià; el nivell de coneixement d'idiomes oficials de la Unió Europea, d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües; així com l'experiència professional i els cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca. Les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el termini que determine l'òrgan instructor.

Presentació

Telemàtica
A través de l'enllaç corresponent: Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=2&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=22609

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Sol·licitud Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Per a poder fer la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic. Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si hi voleu fer canvis, haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona. - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades". - Hi ha un correu d'assistència tècnica: generalitat_ en_red@gva.es, destinat a solucionar qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud: 1. Si la sol·licitud i el currículum no reuniren els requisits indicats en les bases i en la convocatòria, o no es presente aquest últim, es requerirà la persona interessada, perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmene o aporte els documents preceptius. Si no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud prèvia resolució dictada a aquest efecte. 2. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora, que elevarà les "propostes motivades de resolució" a la persona titular de la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni i a la persona titular de la Direcció General de Finançament i Fons Europeus. 3. Si, després de l'acreditació dels mèrits, poguera desprendre's que alguna de les persones sol·licitants no reuneix la totalitat dels requisits exigits, se li requerirà l'acreditació de tals requisits. En cas que no s'acrediten en el termini que s'establisca, quedarà exclosa del procés, amb el previ tràmit d'audiència i la indicació de les inexactituds o falsedats detectades, formulades per la persona sol·licitant, sense perjudici de la responsabilitat en què incórrega. 4. Les resolucions de concessió de les beques convocades seran dictades per delegació, per la persona titular de la Direcció General de Finançament i Fons Europeus. 5. La resolució de concessió de les beques es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació tindrà els efectes de notificació d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Criteris de valoració

Els mèrits de les persones candidates es valoraran d'acord amb els següents criteris, que permetran aconseguir un màxim de 34 punts dels quals 27 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats a al f, i 7 punts corresponen a la puntuació màxima per l'apartat g, entrevista/prova: a) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 10 punts. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la «nota mitjana ponderada», i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts, d'acord amb l'escala següent: - Nota mitjana 5: 5 punts. - Nota mitjana 6: 6 punts. - Nota mitjana 7: 7 punts. - Nota mitjana 8: 8 punts. - Nota mitjana 9: 9 punts. - Nota mitjana 10: 10 punts. Quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que disposa el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca. No obstant això, es recomana aportar una certificació en què conste la nota ponderada entre 5 i 10 punts. b) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent l'escala següent: - Doctor/a: 2 punts. - Màster universitari oficial: 0,50 punts. - Altres llicenciatures o graus: 1 punt. -Diplomatures o tècnic/a superior de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic/a superior d'Esports: 0,50 punts. c) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,50 punts. 1r. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, conformement a cada nivell superat d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat: A1: 0,16 punts. - A2: 0,32 punts. - B1: 0,48 punts. - B2: 0,64 punts. - C1: 0,80 punts. - C2: 1 punt. 2n. Les següents especialitats en coneixement de valencià es valoraran cada una amb 0,50 punts addicionals: - Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts. d) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3,50 punts. 1r. Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a d'aquest article no es podrà computar també en aquest apartat. Aquest subapartat 1r i el següent subapartat 2n s'aplicaran de forma excloent, de manera que en cada convocatòria s'optarà per algun dels dos, si escau. 2n. En les beques en què, per la seua naturalesa, el coneixement d'un idioma siga un element essencial i així s'acredite, es podrà valorar fins a 2 punts, d'acord amb l'escala establida en el Marc Normatiu de Referència. 3r. Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: de 0 a 1 punt. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. Es valorarà cada nivell superat amb 0,10 punts. e) Coneixements addicionals: Fins a un màxim de 6 punts. 1r. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat. 2n. Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atenent els criteris que s'exposen a continuació. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a l'escala següent: - De 200 o més hores: 3,00 punts. - De 100 o més hores: 2,00 punts. - De 75 o més hores: 1,50 punts. - De 50 o més hores: 1,00 punts. - De 25 o més hores: 0,50 punts. - De 15 o més hores: 0,20 punts. Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià i d'idiomes. f) Altres mèrits: fins a un màxim de 2 punts. Es concedirà fins a un màxim de 2 punts per als següents mèrits, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats. 1r. La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, i es computarà de la manera següent: - Llibres: 0,50 punts. - Capítols de llibres: 0,25 punts. - Articles: 0,10 punts. 2n. El coneixement d'idiomes no comunitaris es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat. A aquest efecte, únicament s'admetrà la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'escola oficial d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. 3r. Els cursos de formació a què haja assistit o haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorats amb un màxim de 0,50 punts, que es computaran de la manera següent: - Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts. - Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts. - Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts. Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs. g) Entrevista/prova: fins a un màxim de 7 punts. Les persones sol·licitants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions seran convocades a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional, i els seus coneixements entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques a les quals concorren. L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 7 punts, i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

òrgans de tramitació

Observacions

La resolució que es dicte posa fi a la via administrativa -conforme a l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques- i, en contra, s'hi pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que la va dictar -en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques- o un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 2 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb el que disposen els articles 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici de la interposició, per part de les persones interessades, de qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

Quantia i cobrament

De conformitat amb la RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2023, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat inicial de percepció en l'exercici 2023 de les beques del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell (DOGV 9520, 26- I -23)la quantitat inicial de percepció de les beques convocades ha sigut establida en 1.219,16 euros. Aquesta quantitat s'incrementarà, si escau, tal com estableix l'article 17.1 del Decret 132/2009, aplicant el mateix increment global previst per al sector públic valencià en la Llei de pressupostos de cada any. Sobre aquest import es practicarà la retenció corresponent a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres, en el seu cas, que pogueren correspondre. PAGAMENT - L'import s'abonarà per mensualitats vençudes, prèvia certificació d'un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament. - En el cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor de la persona beneficiària inferior al corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a l'audiència. -A la finalització del període de duració de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries hauran d'entregar una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits. El lliurament de la memòria i l'informe favorable posterior per part de l'adreça tècnica, seran condicions indispensables per al pagament de l'import de l'últim mes del període de duració de les beques.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Sancions

Qualsevol alteració de les condicions i els requisits tinguts en compte per a la concessió de la beca podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial. En particular, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament l'incompliment del règim d'incompatibilitats. Les beques estaran subjectes al règim d'incompatibilitats previst en l'article 22 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. Serà procedent, així mateix, la pèrdua del dret al cobrament de la beca i el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament per l'incompliment de les obligacions, així com en els supòsits recollits en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb el que disposa l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.