Sol·licitud de torn, matrícula i pagament de la taxa per a la realització de la prova de nivell C1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, JQCV

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2868300
|
Codi GVA: 22493
Descarregar informació
Pendent apertura
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Realitzar la matrícula per a l'obtenció del certificat oficial administratiu de coneixements de valencià de nivell C1.

 

Aquest tràmit només es podrà iniciar si amb anterioritat s'ha obtingut cita prèvia. El tràmit sols estarà disponible en el termini establert en la cita assignada.

Terminis
Sol·licitudTermini pendent
03-07-2024 al 19-07-2024
Observacions

IMPORTANT: La inscripció es realitza en dues fases: 1. Sol·licitud de cita prèvia a nom del sol·licitant (no és necessària signatura electrònica). 2. Realització del pagament de la taxa i matrícula en la franja de dies i hores assignades en la cita prèvia. Termini de cita prèvia del nivell C1:...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

- Les persones interessades a obtindre el certificat de nivell C1 de valencià de la JQCV, al marge dels estudis reglats.

- Les persones interessades podran matricular-se en tots els nivells de coneixements de llengua que desitgen, sempre que les proves no coincidisquen en el mateix dia i a la mateixa hora. (Consulteu el calendari de proves: https://jqcv.gva.es/va/calendari-proves)

Requisits

- Per a matricular-se en les proves de la JQCV és requisit imprescindible haver complit els 16 anys en el moment de realitzar la prova.

- Les persones interessades poden matricular-se del nivell que vulguen sense necessitat d'acreditar el nivell anterior.

 

- IMPORTANT! Per a matricular-se de la prova de nivell C1 caldrà fer una sol·licitud de torn de matrícula com a requisit previ a la matriculació i pagament de la taxa. L'enllaç a la sol·licitud de torn es trobarà a la pàgina web: https://provesjqcv.gva.es

 

- La sol·licitud de torn de matrícula (cita prèvia) del nivell C1 estarà disponible en els dies i horari següents: des de les 9 hores del dia 3 de juliol fins a les 9 hores del dia 8 de juliol de 2024 o fins que s'esgoten els torns.

- Els aspirants amb torn assignat hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa necessàriament en la data i en la franja horària que se'ls haja assignat.

- El fet d'haver obtingut torn no garantirà l'obtenció d'una plaça en la prova.

Com es tramita

Procés de tramitació
PASSOS: 1. Sol·liciteu cita prèvia de torn de matrícula en https://provesjqcv.gva.es des de les 9 h del 3 de juliol fins a les 9 h del 8 de juliol de 2024. (Este tràmit no requerix signatura electrònica i sols caldrà introduir el DNI, nom i cognoms, telèfon i correu electrònic). 2. L'aplicació de...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 03-07-2024 a 19-07-2024

a) TRÀMIT UN: Sol·licitud de cita prèvia per a la presentació de la matrícula del nivell C1 (no requerix signatura electrònica). La sol·licitud de cita prèvia estarà disponible des de les 9 hores del dia 3 de juliol fins a les 9 hores del dia 8 de juliol de 2024 o fins que s'esgoten els torns.

 

- Per a sol·licitar el torn de matricula (cita prèvia) s'haurà d'accedir a la següent pàgina web:

https://provesjqcv.gva.es

- L'aplicació de cita prèvia telemàtica us facilitarà uns dies i franja horària en què podreu entrar al tràmit telemàtic de matrícula, fer el pagament de la taxa i formalitzar la inscripció.

 

b) TRÀMIT DOS: Presentació de la sol·licitud i pagament de la taxa. Dins de la franja horària assignada en la cita prèvia s'accedirà a formalitzar la matrícula i a pagar la taxa en https://provesjqcv.gva.es o en esta mateixa pàgina en la part superior polsant en la icona "Sol·licitud. Presentació autenticada" o "Sol·licitud.Presentació no autenticada".

- Els aspirants amb torn assignat hauran de realitzar la matrícula telemàtica i pagament de la taxa ecessàriament en la data i en la franja horària que se'ls haja assignat en la cita prèvia.

Documentació
1. La matrícula es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, incloent-hi el pagament de la taxa. 2. Les persones aspirants amb exempció o bonificació de la taxa hauran d'adjuntar la següent documentació en el tràmit telemàtic, si escau: - Títol de família nombrosa. - Títol de família...
Saber més
Taxa o pagament

TAXES 2024:

Taxa de matrícula per a la prova de certificació de valencià de nivell C1: 23,39 euros

 

L'abonament de les taxes per via telemàtica tindrà una bonificació del 10 % de la taxa. L'ingrés de l'import es realitzarà mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de matrícula.

 

EXEMPCIONS i BONIFICACIONS

1. Exempció total del pagament de la taxa:

a) Els membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Els membres de famílies monoparentals de categoria especial.

c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

2.Bonificació del 50% de la taxa:

a) Persones que tinguen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

b) Els membres de famílies nombroses de categoria general.

c) Els membres de famílies monoparentals de categoria general.

 

3. Els participants que s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes han d'acreditar-ho en el moment de formalitzar la matrícula amb la còpia del títol corresponent o del carnet de família nombrosa, família monoparental, del certificat o targeta de discapacitat o resolució judicial (en el cas de víctimes de violència sobre la dona).

Forma de presentació
Telemàtica
PASSOS EN EL TRÀMIT AMB CERTIFICAT ELECTRÒNIC: (Polseu "Sol·licitud. Presentació autenticada") 1. Omplir el formulari en línia. 2. Annexar la documentació, si cal. 3. Pagar les taxes de manera telemàtica. 4. Registrar la sol·licitud electrònicament. 5. Guardar el justificant d'inscripció. PASSOS...
Saber més
Presencial

El pagament de la taxa s'ha de fer exclusivament per via telemàtica a través de la pàgina web https://provesjqcv.gva.es

 

En el cas que no es puga adjuntar la documentació complementària en el procediment telemàtic (certificat de discapacitat, títol de família nombrosa, etc.), es podrà presentar:

 

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- A les oficines d'assistència en matèria de registres o en qualsevol altre registre que establisquen les disposicions vigents.

 

- I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se