Presentació als exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial. Indústria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2581869
|
Codi GVA: 22124
Descarregar informació
Pendent apertura
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Possibilitar la realització dels exàmens de caràcter teoricopràctic que puguen constituir requisits necessaris per a accedir a la condició de determinats tipus d'instal·lador/a en matèria de seguretat industrial i obtindre el corresponent carnet professional o certificació acreditativa.

 

En concret, els carnets professionals i certificacions acreditatives de la superació dels exàmens teoricopràctics que es poden obtindre actualment són els següents:

 

- ET: carnet professional d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.

 

- IPPL-I: instal·lació de Productes Petrolífers Líquids de Categoria I.

 

- IPPL-II: instal·lació de Productes Petrolífers Líquids de Categoria II.

 

- RPPL-III: reparació de Productes Petrolífers Líquids de Categoria III.

 

- GA: instal·lació de Gas categoria A. *

 

- GB: instal·lació de Gas categoria B. *

 

- GC: instal·lació de Gas categoria C. *

 

- OC: personal Operador Industrial de Calderes.

 

- GT: carnet de Personal Operador de Grua Torre (gruista).

 

- GMA: carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria A.

 

- GMB: carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria B.

 

- GMPA: carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria A, Subcategoria de "ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les Societats Estatals d'Estiba i Desestiba". (Subcategoria denominada amb la codificació abreujada "de ports").

 

- GMPB: carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria B, Subcategoria de "ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les Societats Estatals d'Estiba i Desestiba". (Subcategoria denominada amb la codificació abreujada "de ports").

 

 

* NOTA: respecte a GA, GB, GC (instal·lador/a de gas categories A, B i C, respectivament) s’emetrà només el certificat de la categoria superior.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini pendent
06-09-2024 al 20-09-2024
EsmenaTermini obert
Observacions

 

1) La normativa especifica sobre la que versaran els exàmens teoricopràctics en matèria de seguretat industrial pot consultar-se en l'enllaç corresponent del subapartat "INFORMACIÓ D'EXÀMENS PER A OBTENCIÓ DE CARNETS/CERTIFICACIONS" de l'apartat "CARNETS O HABILITACIONS / CARNETS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL" de l'àrea d'INDÚSTRIA de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Vegeu enllaç en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

2) A més de mitjançant la superació d'eixos exàmens teoricopràctics, el carnet professional de cada especialitat també podrà obtindre's de manera directa en els casos i amb els requisits previstos en els corresponents tràmits i servicis de la Guia Prop (també accessibles des de l'apartat "CARNETS O HABILITACIONS / INFORMACIÓ REQUISITS PER A L'HABILITACIÓ DE L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT D'INSTAL·LADOR/A" i des del subapartat "TRAMITAR OBTENCIÓ DIRECTA, DUPLICAT I RENOVACIÓ DE CARNETS/CERTIFICACIONS" de l'apartat "CARNETS O HABILITACIONS / CARNETS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL" de la referida àrea d'INDÚSTRIA - Vegeu accessos directes a tots ells en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

3) La INFORMACIÓ SOBRE CADA SOL·LICITUD i sobre DUBTES o CONSULTES respecte al CONTINGUT d'este procediment s'oferix a través del corresponent SERVICI TERRITORIAL competent en matèria D'INDÚSTRIA, sol·licitant-la en la respectiva forma indicada en el subapartat "Informació específica sobre tràmits, procediments o estat dels expedients" de l'apartat "Informació i registre" de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

 

1. Poden presentar la sol·licitud les persones que desitgen realitzar els exàmens teoricopràctics per a obtindre els carnets professionals o certificacions acreditatives en matèria de seguretat industrial.

 

2. Per a ser admeses a la realització dels exàmens teoricopràctics la persones aspirants han de complir els REQUISITS exigits per a cada carnet professional o certificació acreditativa que s'indiquen en la seua corresponent convocatòria.

 

Existeixen requisits específics (com ser major d'edat, entre altres) per als següents carnets professionals:

 

- ET: carnet professional d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.

- GT: carnet de Personal Operador de Grua Torre (gruista).

- GMA i GMB: carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada, Categories A i B.

- GMPA i GMPB: carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categories A i B, Subcategoria de Ports de la Comunitat Valenciana.

 

I per als restants carnets professionals o certificacions acreditatives els requisits són tindre complits els 16 anys i plena capacitat d'obrar.

 

 

* IMPORTANT:

 

- Comprovar sempre el que s'estableix en la corresponent convocatòria.

 

- Els requisits exigits en la convocatòria han de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'ls en el moment d'expedició del corresponent carnet o certificat acreditatiu de la superació de l'examen teoricopràctic.

 

 

3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1) SOL·LICITUD Presentació EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de la documentació restant que s'ha d'acompanyar (inclòs el justificant de pagament de les taxes), davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província que corresponga. En este tràmit de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 06-09-2024 a 20-09-2024

 

El termini de presentació de sol·licituds per a l'admissió als exàmens teoricopràctics de la convocatòria de 2024 serà DES DEL dia 06 de SETEMBRE de 2024 FINS Al dia 20 de SETEMBRE de 2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria, que per a 2024 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9791, de 19/02/2024).

 

 

Documentació
Les persones que desitgen presentar-se als exàmens teoricopràctics per a obtindre els carnets professionals en matèria de seguretat industrial han de presentar, EXCLUSIVAMENT de manera TELEMÀTICA, la seua sol·licitud i la restant documentació requerida en els termes següents: 1. SOL·LICITUD A...
Saber més
Taxa o pagament

 

Taxes 2024:

 

4.1 - Sol·licitud de presentació a les proves: import corresponent als drets d'examen per a cadascuna de les proves a les quals es presente: 32,00 euros.

 

 

* NOTES:

 

- Ha d'abonar-se una taxa per cada examen al qual es presente.

 

- La corresponent taxa d'examen a abonar ha de pagar-se telemàticament en el "Pas 4 - PAGAR" del tràmit telemàtic, després de la qual cosa es generarà el justificant d'eixe pagament, que quedarà automàticament incorporat com a documentació presentada amb la sol·licitud telemàtica (una vegada esta quede registrada).

 

- Atendre el que es disposa en la base 3.6 de la Resolució per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries d'estos exàmens.

 

 

Forma de presentació
Telemàtica
1. La sol·licitud i altra documentació requerida per a ser admés a cadascun d';aquests exàmens ha de presentar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'este tràmit de la Guia Prop. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ (inclosa l'ESMENA) A L'EXPEDIENT haurà de realitzar-se utilitzant el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen...

Saber més

Resolució

Termini màxim
EXPEDICIÓ DEL CARNET O LA CERTIFICACIÓ - Una vegada s'haja acabat el procés de revisió, i en qualsevol cas en el termini màxim de tres mesos des de la data d'acabament de les proves corresponents, cada cap dels serveis territorials d'indústria resoldrà, a proposta del tribunal corresponent,...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Obligacions
- Quan les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que acredite l'homologació de títols estrangers de nivells no universitaris atorgada pel Ministeri d'Educació, tot això sense perjudici del procediment establit en el Reial decret 1837/2008, de 8...
Saber més
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'indústria. el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

Saber més