Presentació als exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial. Indústria.

Codi SIA: 2581869
Codi GUC: 22124
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-09-2023
20-09-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Possibilitar la realització dels exàmens de caràcter teoricopràctic que puguen constituir requisits necessaris per a accedir a la condició de determinats tipus d'instal·lador/a en matèria de seguretat industrial i obtindre el corresponent carnet professional o certificació acreditativa. En concret, els carnets professionals i certificacions acreditatives de la superació dels exàmens teoricopràctics que es poden obtindre actualment són els següents: - ET: Carnet professional d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. - IPPL-I: Instal·lació de Productes Petrolífers Líquids de Categoria I. - IPPL-II: Instal·lació de Productes Petrolífers Líquids de Categoria II. - RPPL-III: Reparació de Productes Petrolífers Líquids de Categoria III. - GA: Instal·lació de Gas categoria A. - GB: Instal·lació de Gas categoria B. - GC: Instal·lació de Gas categoria C. - OC: Personal Operador Industrial de Calderes. - GT: Carnet de Personal Operador de Grua Torre (gruista). - GMA: Carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria A. - GMB: Carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria B. - GMPA: Carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria A, Subcategoria de "ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les Societats Estatals d'Estiba i Desestiba". (Subcategoria denominada amb la codificació abreujada "de ports"). - GMPB: Carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categoria B, Subcategoria de "ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la seua activitat les Societats Estatals d'Estiba i Desestiba". (Subcategoria denominada amb la codificació abreujada "de ports").

Observacions

1) La normativa especifica sobre la que versaran els exàmens teoricopràctics en matèria de seguretat industrial pot consultar-se en l'enllaç corresponent del subapartat "Carnets/Habilitacions instal·ladors en matèria de seguretat industrial" de l'apartat "Accés a la professió / Carnets o habilitacions en matèria de seguretat industrial / Proves per a obtenció carnets o habilitacions" de l'àrea d'INDÚSTRIA de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Vegeu en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2) A més de mitjançant la superació d'eixos exàmens teoricopràctics, el carnet professional de cada especialitat també podrà obtindre's de manera directa en els casos i amb els requisits previstos en els corresponents tràmits de la Guia PROP (també accessibles des del subapartat "Carnets professionals i certificacions acreditatives a les quals pot optar" de l'apartat "Accés a la professió / Carnets o habilitacions en matèria de seguretat industrial / Proves per a obtenció carnets o habilitacions" de la referida àrea d'INDÚSTRIA - Vegeu l'apartat "Enllaços"). 3) La INFORMACIÓ SOBRE CADA SOL·LICITUD s'oferirà mitjançant CITA PRÈVIA amb el corresponent SERVEI TERRITORIAL competent en matèria D'INDÚSTRIA, que es podrà sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la conselleria competent en eixa matèria (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Requisits

1. Per a ser admeses a la realització dels exàmens teoricopràctics la persones aspirants han de complir els REQUISITS exigits per a cada carnet professional que s'indiquen en la seua corresponent convocatòria. Existeixen requisits específics (com ser major d'edat, entre altres) per als següents carnets professionals: - ET: carnet professional d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. - GT: carnet de Personal Operador de Grua Torre (gruista). - GMA i GMB: carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada, Categories A i B. - GMPA i GMPB: carnet de Personal Operador de Grua Mòbil Autopropulsada. Categories A i B, Subcategoria de Ports de la Comunitat Valenciana. I per als restants carnets professionals o certificacions acreditatives els requisits són tindre complits els 16 anys i plena capacitat d'obrar. * IMPORTANT: - Comprovar sempre el que s'estableix en la corresponent convocatòria. - Els requisits exigits en la convocatòria han de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'ls en el moment d'expedició del corresponent carnet o certificat acreditatiu de la superació de l'examen teoricopràctic. 2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones que desitgen presentar-se als exàmens teoricopràctics per a obtindre els carnets professionals en matèria de seguretat industrial.

Normativa del procediment

 • Resolució de 9 de gener de 1996, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per mitjà de la qual s'estableix amb caràcter general el procediment articulador de les proves selectives per a l'obtenció de carnets d'instal·ladors i mantenidors autoritzats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2683, de 07/02/1996).
 • Ordre de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s'actualitza el procediment per a l'obtenció del carnet professional que autoritza la instal·lació, el manteniment i altres activitats en matèria de seguretat industrial, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2985, de 06/05/1997).
 • Resolució de 20 de febrer de 2004, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada, per la qual es relacionen i s'especifiquen els títols de Formació Professional inclosos en l'estructura del sistema educatiu, que acrediten el requisit de formació mínima necessària per a obtindre cada un dels carnets d'instal·lador i/o mantenidor autoritzat previstos en l'àmbit de la seguretat industrial (DOGV núm. 4725, de 02/04/2004).
 • Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (BOE núm. 207, de 29/08/2007).
 • Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 298, de 11/12/2009).
 • Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2008, de 23 de novembre, sobre l'accés lliure a les activitats de serveis i l'exercici d'aquestes, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l'adaptació d'aquestes a la Llei sobre l'accés lliure a les activitats de serveis i l'exercici d'aquestes (BOE núm. 125, de 02/05/2011).
 • Resolució de 4 de desembre de 2012, de la Direcció General d'Indústria, per la qual es modifica l'annex de la Resolució de 25 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Indústria i Innovació de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'estableix el procediment al qual es refereix l'article 42.2 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis per a l'accés al carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis per als que estiguen en possessió, o en condició d'obtindre, els títols de Formació Professional reglada detallats en l'annex VI de la Resolució de 20 de febrer de 2004, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada (DOCV núm. 6930, de 26/12/2012).
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)
 • Resolució de 18 de gener de 2023, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial que es realitzaran durant l'any 2023 (DOGV núm. 9524, de 01/02/2023).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a l'admissió als exàmens teoricopràctics de la convocatòria de 2023 és DEL 6 AL 20 de SETEMBRE de 2023, els dos inclusivament. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9524, de 01/02/2023).

Documentació

Les persones que desitgen presentar-se als exàmens teoricopràctics per a obtindre els carnets professionals en matèria de seguretat industrial han de presentar, EXCLUSIVAMENT de manera TELEMÀTICA, la seua sol·licitud i la restant documentació requerida en els termes següents: 1. SOL·LICITUD A PRESENTAR TELEMÀTICAMENT, utilitzant per a això el tràmit telemàtic accessible des de l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?", o bé des de l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), en el formulari web del qual, entre altres dades, ha d'indicar-se: - El carnet professional o certificació acreditativa per al qual es presenta a l'examen. - La província de la Comunitat Valenciana en la qual vol realitzar l'examen. Disposa de més informació sobre com presentar telemàticament la sol·licitud i la restant documentació requerida en l'apartat "Com es tramita telemàticament? Informació de tramitació". * QÜESTIONS A TINDRE EN COMPTE RESPECTE A LA SOL·LICITUD: - Les persones aspirants amb discapacitat han d'indicar, mitjançant escrit a presentar amb la sol·licitud, quan siga procedent, les possibles adaptacions de temps i mitjans que estimen necessàries per a la realització de les proves. - Solament es pot sol·licitar realitzar l'examen per a l'obtenció d'un mateix carnet o certificació acreditativa en una única província dins de la mateixa convocatòria. - Les persones interessades a obtindre més d'un carnet o certificació acreditativa de superació dels exàmens teoricopràctics dins de la mateixa convocatòria, han de presentar una sol·licitud telemàtica independent per cadascun d'ells, juntament amb l'oportuna documentació. - Les persones aspirants que estiguen interessades a ser avisades per missatge de text de la data de publicació de les llistes provisionals d'aptes i no aptes als exàmens teoricopràctics realitzats per a cadascun dels tipus de carnet o certificació, hauran d'emplenar el seu número de telèfon mòbil en la respectiva sol·licitud telemàtica. 2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD Amb la sol·licitud també ha de presentar-se telemàticament la següent documentació corresponent a cada sol·licitant: a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a carnets o certificacions en matèria de seguretat industrial, segons model normalitzat AUTDATIN disponible com a imprés associat a aquest tràmit de la Guia Prop i també en el tràmit telemàtic. Si no es realitza eixa autorització expressa a l'Administració per a la seua consulta telemàtica directa mitjançant el Sistema de Verificació i Consulta de Dades d'Identitat, llavors ha de presentar-se document acreditatiu de la identitat (DNI o NIE o passaport) de la persona sol·licitant. b) Documents que acrediten el compliment dels requisits que estableixen les bases de la convocatòria, segons l'especialitat. c) Justificant d'haver abonat la taxa administrativa relativa als drets d'examen. La falta de justificació de l'abonament d'eixos drets d'examen en el termini establit determinarà l'exclusió de la persona aspirant, sense perjudici de la seua possible esmena en el termini establit a aquest efecte (vegeu el que es disposa en les bases 3.5 i 3.6 de la Resolució per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries d'aquests exàmens). La persona aspirant haurà d'abonar la corresponent taxa d'examen i obtindre i presentar al costat de la sol·licitud el justificant d'eixe pagament: - Bé directament mitjançant l'opció de «PAGAMENT TELEMÀTIC DE TAXA EXAMEN» en el moment de realitzar el "Pas 4-PAGAR" del propi tràmit telemàtic. - O bé indirectament mitjançant l'opció «ADJUNTAR JUSTIFICANT DE PAGAMENT TAXA EXAMEN», que requereix realitzar prèviament el pagament de la taxa d'examen a través del servei de pagament telemàtic genèric de la Generalitat Valenciana o presencialment en una entitat bancària col·laboradora, obtenint així el corresponent justificant d'eixe pagament, que finalment ha d'annexar-se en el "Pas 4 - PAGAR" del tràmit telemàtic per a poder acreditar en ell aquest abonament. La persona aspirant pot triar lliurement entre aquestes dues opcions del pas 4. A continuació, es descriu com realitzar aquestes diferents modalitats o opcions de pagament de la taxa d'examen i justificació d'eixe pagament en el "Pas 4 - PAGAR" del tràmit telemàtic: A - Opció de «PAGAMENT TELEMÀTIC DE TAXA EXAMEN» El pagament de la taxa corresponent a la sol·licitud de presentació a examen i la seua acreditació en el propi tràmit telemàtic pot realitzar-se DIRECTA I RÀPIDAMENT en ell mitjançant l'opció de «PAGAMENT TELEMÀTIC DE TAXA EXAMEN» en el moment de realitzar el seu "Pas 4 - PAGAR". Per a això cal prémer en eixe pas 4 l'opció «PAGAMENT TELEMÀTIC DE TAXA EXAMEN», que redirigeix a una pantalla específica de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) en la qual JA APAREIXEN EMPLENADES TOTES LES DADES DE LA TAXA D'EXAMEN A PAGAR (núm. de document, codi territorial, concepte, nom i NIF del declarant/subjecte passiu, import i data de meritació) I NOMÉS CAL: 1r. Seleccionar una d'aquestes formes de pagament: - Pagament amb targeta (que permet pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, *MasterCard o 6000 de qualsevol entitat). - Càrrec en compte (si posseeix certificat digital, pot pagar a través del seu compte bancari si és de les entitats col·laboradores que allí s'indiquen). 2n. Acceptar conéixer el contingut de la Resolució del director general de Tributs i Joc sobre pagament telemàtic. 3r. Prémer «Pagar». 4t. I emplenar les dades de la targeta o del compte bancari, segons la forma de pagament que s'haja triat. Una vegada realitzat així el pagament per una d'eixes dues formes, queda automàticament acreditat i incorporat el seu justificant al "Pas 4 - Pagar" del tràmit telemàtic, sense haver de realitzar cap acció més per a això. Després d'això cal prémer «Continuar» per a avançar fins al pas de registre telemàtic de la sol·licitud. B - Opció «ADJUNTAR JUSTIFICANT DE PAGAMENT TAXA EXAMEN» El pagament de la taxa d'examen i la seua justificació en el propi tràmit telemàtic també pot realitzar-se indirectament mitjançant l'opció «ADJUNTAR JUSTIFICANT DE PAGAMENT TAXA EXAMEN». Aquesta opció requereix realitzar prèviament el pagament de la taxa d'examen: - A través del servei de pagament telemàtic genèric de la Generalitat Valenciana. - O presencialment en una entitat bancària col·laboradora. Abonada la taxa d'una d'eixes dues maneres s'obté el corresponent justificant de pagament, que finalment ha d'annexar-se en el "Pas 4 - PAGAR" del tràmit telemàtic per a poder acreditar en ell aquest abonament. B.1. Pagament a través del SERVEI DE PAGAMENT TELEMÀTIC GENÈRIC de la Generalitat Valenciana En la pàgina web general de l'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) la persona aspirant pot efectuar el pagament de la taxa corresponent a la sol·licitud de presentació a examen a través del SERVEI DE PAGAMENT TELEMÀTIC GENÈRIC de la Generalitat Valenciana, que permet la confecció en línia del formulari associat a la taxa i el pagament d'aquesta per mitjans telemàtics, generant el justificant de pagament, que després cal annexar al tràmit telemàtic. Concretament: - Ha d'accedir-se al subapartat "Taxes i altres ingressos de dret públic" de l'apartat "Tributs" de la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana (ATV), a través d'https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas o bé a través de l'opció «ADJUNTAR JUSTIFICANT DE PAGAMENT TAXA EXAMEN» del "Pas 4 - PAGAR" del tràmit telemàtic (en la qual prement l'enllaç existent en ell redirigeix a aqueix mateix subapartat de la web de l'ATV). - Una vegada s'ha accedit a eixe subapartat, cal seleccionar allí la Conselleria competent en matèria d'Indústria, després del que s'accedeix a la pantalla corresponent a les seues taxes, on han d'atendre's les indicacions existents en la nova pantalla que s'obri, a fi d'accedir al SERVEI DE PAGAMENT TELEMÀTIC GENÈRIC de la Generalitat Valenciana prement l'enllaç allí existent (https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria) i seguir els següents passos per al correcte emplenament, obtenció i pagament del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials»: 1r. Comprovar els requisits tècnics. 2n. Seleccionar el concret formulari de taxa que correspon, que en aquest cas és el «9800-Taxa per activitats industrials», i prémer en «Confecció en línia i descàrrega del model». 3r. A continuació s'obrirà la finestra «Generació de Taxes d'Indústria - Model 9800», en la qual en el menú desplegable cal seleccionar: - Com a «Tipus de taxa»: 4.1.- SOL·LICITUD PRESENTACIÓ EXÀMENS INSTAL - I com a «Taxa»: SOL·LICITUD PRESENTACIÓ EXÀMENS INSTAL·LADOR Fet això, automàticament apareixeran les dades de la taxa associada al tràmit i, si tot és correcte, cal prémer «Enviar» i s'obrirà una nova finestra amb el corresponent formulari associat a la taxa. 4t. Emplenar el formulari amb les dades que se sol·liciten i seguir la resta de passos que l'aplicació indica. 5é. Una vegada emplenat el formulari, prémer el botó «Acceptar». Si aquest botó «Acceptar» no funcionara, revisar les instruccions. Si funciona, apareixerà una pantalla amb aquests dos passos successius: - Pas 1 (Obligatori) - Obtindre l'autoliquidació - Pas 2: (Opcional) - Pagament telemàtic 6é. En el Pas 1: (Obligatori) cal prémer "Imprimir" per a obtindre l'autoliquidació. Així es genera el corresponent model 046 emplenat en format pdf. És necessari comprovar que els exemplars del model 046 que l'ordinador ha generat porten impresos en l'apartat "Número de Liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb eixa informació les entitats bancàries col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. 7é. Realitzat aquest pas 1, s'activa el Pas 2 - Pagament telemàtic, que permet realitzar directament el pagament telemàtic de les taxes i en el qual cal seleccionar en primer lloc un dels següents MÈTODES DE PAGAMENT: - Càrrec en compte (Accés amb certificat). Si posseeix certificat digital, podrà pagar a través del seu compte bancari si és de les entitats col·laboradores que allí s'indiquen. - Pagament amb targeta (Accés sense certificat). Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat. Una vegada realitzat el pagament per un d'aquests mètodes i obtingut el corresponent justificant (document en format pdf), cal annexar-ho prement "Documentar" en l'opció «ADJUNTAR JUSTIFICANT DE PAGAMENT TAXA EXAMEN» del "Pas 4 - Pagar" del tràmit telemàtic i fer clic a «Enviar» per a continuar fins al pas de registre telemàtic de la sol·licitud. B.2. Pagament PRESENCIAL EN UNA ENTITAT BANCÀRIA COL·LABORADORA de la Generalitat Valenciana En cas d'optar per pagar la taxa d'examen de manera presencial en una de les entitats bancàries col·laboradores de la Generalitat Valenciana, és necessari seguir aquests passos: 1r - També ha d'accedir-se al referit subapartat "Taxes i altres ingressos de dret públic" de l'apartat "Tributs" de la pàgina web general de l'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV): https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas i seleccionar allí la Conselleria competent en matèria d'Indústria, després del que s'accedeix a la pantalla corresponent a les seues taxes, on cal seguir els mateixos passos ja descrits en el punt B.2. per a l'emplenament i generació del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials». 2n - En aquesta modalitat presencial, una vegada generat el citat model 046, ha d'imprimir-se i acudir amb ell a una de les entitats bancàries col·laboradores de la Generalitat Valenciana per a realitzar allí el seu pagament i obtindre així el justificant o rebut d'abonament de la taxa validat per eixa entitat bancària. 3r - A continuació, cal escanejar el justificant obtingut presencialment per a tindre'l disponible quan posteriorment realitze el tràmit telemàtic de presentació de la sol·licitud i haja d'annexar-lo a ell. 4t - En el "Pas 4 - Pagar" del tràmit telemàtic: - Cal seleccionar l'opció «ADJUNTAR JUSTIFICANT DE PAGAMENT TAXA EXAMEN», allí prémer on s'indica "Documentar" per a annexar el justificant de pagament obtingut presencialment i escanejat i fer clic en "Efectua pagament". - Finalment, cal prémer «Enviar» per a continuar el tràmit fins al pas de registre telemàtic de la sol·licitud.

Taxa o pagament

Taxes 2023: 4.1. Sol·licitud de presentació a les proves: Import corresponent als drets d'examen per a cada una de les proves a què es presente: 28,80 euros. * NOTES: - Ha d'abonar-se una taxa per cada examen al qual es presente. - Disposa d'informació sobre com efectuar el pagament de les taxes en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" d'aquest mateix tràmit.

Presentació

Telemàtica
1. La sol·licitud i altra documentació requerida per a ser admés a cadascun d';aquests exàmens ha de presentar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe al qual acaba d';indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - El sistema clau-signatura de l';Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d';inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web de sol·licitud, annexar la documentació que haja d';aportar, pagar la taxa en el propi tràmit telemàtic o bé annexar el seu justificant de pagament (obtingut telemàtica o presencialment) i, finalment, realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d';expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu ";Enllaços";). 5. Respecte als documents a annexar (Pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic): - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d';incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; apareix el llistat de documents a presentar. * I en l';apartat ";Impresos Associats"; (a més d';en el propi tràmit telemàtic) existeix model normalitzat d';algun d';eixos documents. - En el tràmit telemàtic s';indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove';ls abans d';annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: apartat ";Cita prèvia"; de la pàgina web de la Conselleria (vegeu ";Enllaços";) - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1) SOL·LICITUD Presentació EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de la documentació restant que s'ha d'acompanyar (inclòs el justificant de pagament de les taxes), davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província que corresponga. En aquest tràmit de la Guia Prop disposa d'informació sobre com realitzar eixa presentació telemàtica tant en el seu apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", com en el seu apartat "Com es tramita telemàticament? Informació de tramitació". 2) ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS * LLISTES PROVISIONALS - En el termini màxim de deu dies hàbils des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, cada servei territorial competent en matèria d'indústria aprovarà i farà públic un acord amb les llistes PROVISIONALS d'admesos i exclosos a la realització dels exàmens corresponents a cada carnet o certificació acreditativa per als quals s'hagen presentat sol·licituds en l'àmbit provincial respectiu, amb la indicació individualitzada de les causes d'exclusió dels interessats que no hagen resultat admesos. -- Els llistats esmentats estaran disponibles per a la seua consulta en l'adreça electrònica https://portalindustria.gva.es/es/carnets-o-habilitacions - Així mateix, es podrà consultar individualment, introduint les dades personals oportunes, l'admissió o exclusió provisional a l'examen en l'esmentada adreça electrònica. (Veure enllaç en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - Igualment podrà realitzar-se aquesta consulta individual cridant al número de telèfon 012 de la Generalitat, aportant les dades necessàries per a identificar la o les sol·licitud/s formulada/es. - En la llista provisional de persones admeses i excloses de cada especialitat s'indicarà, així mateix, el dia, hora d'inici, duració i lloc en el qual se celebrarà la corresponent prova, així com, si escau, s'especificarà el material i/o la documentació que podran utilitzar les persones interessades durant la realització de les proves, sempre que l'aporten elles. Aquests llistats romandran per a la seua consulta fins a la data de finalització de les proves. - Els aspirants exclosos provisionalment, així com els que no figuren expressament en la relació d'admesos i exclosos, disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals en els taulers d'anuncis dels serveis territorials respectius, per a poder esmenar els defectes o les omissions que hagen motivat l'exclusió d'aquests. Aquesta ESMENA es pot fer TELEMÀTICAMENT utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). * LLISTES DEFINITIVES - En el termini màxim de cinc dies hàbils a partir de l'acabament del període d'esmena, cada servei territorial competent en matèria d'indústria aprovarà i farà públic un acord amb les llistes DEFINITIVES d'admesos i exclosos per a l'execució dels exàmens en l'àmbit provincial respectiu. - Aquestes llistes han d'estar en els serveis territorials esmentats per a la consulta d'aquestes fins a la data d'acabament de les proves. 3) REALITZACIÓ DE LA PROVA/EXAMEN - En la llista provisional de persones admeses i excloses de cada especialitat s'indicarà, així mateix, el dia, hora d'inici, duració i lloc en el qual se celebrarà la corresponent prova, així com, si escau, s'especificarà el material i/o la documentació que poden utilitzar els interessats durant la realització de les proves, sempre que l'aporten ells. Com ja s'ha indicat, aquestes llistes han d'estar en els serveis territorials competents per a la consulta d'aquestes fins a la data d'acabament de les proves. - Dins d'una mateixa convocatòria, tant els exàmens com els criteris de desenvolupament, la correcció i l'avaluació relatius a la mateixa activitat, seran iguals en les tres províncies i es faran el mateix dia i a la mateixa hora. - Els exàmens teoricopràctics s'ajustaran al que s'ha establit per la legislació vigent corresponent a cada carnet o certificació acreditatius de la superació dels exàmens teoricopràctics als quals s'aspire. - Els aspirants que es presenten als exàmens han d'anar proveïts del document nacional d'identitat o el document identificatiu equivalent. - Per a confeccionar i qualificar cada un dels exàmens i resoldre totes les incidències que se susciten en relació amb el tractament d'al·legacions i reclamacions que es puguen presentar, la direcció general competent en matèria d'indústria nomenarà un tribunal d'àmbit autonòmic per a cada examen. - Els exàmens es qualificaran d'apte i no apte, atenent els criteris establits pel tribunal. 4) QUALIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA PROVA I LA CONSULTA D'AQUESTA - En cada convocatòria, els serveis territorials competents en matèria d'indústria aprovaran per mitjà d'un acord la relació provisional dels aspirants del seu àmbit territorial que resulten aptes i no aptes en cada un dels exàmens teoricopràctics fets per a cada tipus de carnet o certificació. En cada llistat s'indicarà el document nacional d'identitat o el document identificatiu equivalent i la qualificació obtinguda de tots els que s'hi han presentat, d'acord amb el que s'ha expressat en la convocatòria respectiva, amb la indicació dels admesos no presentats a les proves. Aquests acords estaran disponibles per a la seua consulta en els serveis territorials corresponents fins que es done publicitat a les llistes definitives. - Així mateix, es pot consultar individualment el resultat provisional obtingut per cada participant en les proves, introduint les dades personals oportunes en el subapartat "Examen d'instal·ladors: consulta de centres, convocatòries (lloc i hora de les proves) i notes" de l'apartat "Accés a la professió / Carnets o habilitacions en matèria de seguretat industrial / Proves per a obtenció carnets o habilitacions" de l'àrea d'INDÚSTRIA de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - De la mateixa manera, es pot fer aquesta consulta individual cridant al número de telèfon 012 de la Generalitat Valenciana, aportant les dades necessàries per a identificar cada participant. - Les persones sol·licitants que estiguen interessades a ser avisades per missatge de text de la data de publicació de les llistes provisionals d'aptes i no aptes als exàmens teoricopràctics fets per a cada tipus de carnet o certificació, han d'omplir el seu número de telèfon mòbil en la sol·licitud. 5) REVISIÓ DE L'EXAMEN - En la relació provisional dels aspirants que resulten aptes i no aptes en els exàmens teoricopràctics fets per a cada tipus de carnet s'explicitarà que els interessats poden sol·licitar la revisió del seu examen per mitjà d'un escrit adreçat al president o la presidenta del tribunal qualificador corresponent, en un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la llista provisional esmentada d'aptes i no aptes. La sol·licitud de revisió haurà de realitzar-se TELEMÀTICAMENT utilitzant el ja citat tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). - La revisió de l'examen tindrà lloc en el servei territorial de la província on s'haja fet aquest, durant els cinc dies següents al d'acabament del termini per a sol·licitar-ne la revisió. 6) QUALIFICACIÓ DEFINITIVA DE LA PROVA I EXPEDICIÓ DEL CARNET O LA CERTIFICACIÓ - Una vegada s'haja acabat el procés de revisió, i en qualsevol cas en el termini màxim de tres mesos des de la data d'acabament de les proves corresponents, cada servei territorial d'indústria resoldrà, a proposta del tribunal corresponent, tant la relació DEFINITIVA d'aptes i no aptes, amb indicació dels admesos no presentats a les proves, com l'expedició individualitzada del carnet o la certificació corresponents per als qui hagen resultat aptes, un document que es notificarà a cada un d'ells en el termini d'un mes des de la data de la resolució esmentada, en la qual s'indicarà el recurs que escaiga contra aquesta. Cada una d'aquestes resolucions tindrà la mateixa publicitat que la indicada anteriorment per a la relació provisional, fins que s'esgote el termini de recurs. - Els carnets professionals o les certificacions acreditatives que s'expedisquen per la superació dels exàmens teoricopràctics s'inscriuran d'ofici en el Registre de Professionals Autoritzats.

Obligacions

- Quan les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que acredite l'homologació de títols estrangers de nivells no universitaris atorgada pel Ministeri d'Educació, tot això sense perjudici del procediment establit en el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, aplicable al reconeixement de qualificacions professionals a ciutadans de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa. - Els aspirants que, d'acord amb la legislació aplicable a cada cas, aporten certificats de superació de cursos de durada reduïda o que prevegen exempció de parts del temari d'aquests en atenció a la seua pràctica professional en la matèria, han d'acompanyar l'acreditació oportuna relativa a aquesta experiència.

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'indústria. el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

EXPEDICIÓ DEL CARNET O LA CERTIFICACIÓ - Una vegada s'haja acabat el procés de revisió, i en qualsevol cas en el termini màxim de tres mesos des de la data d'acabament de les proves corresponents, cada cap dels serveis territorials d'indústria resoldrà, a proposta del tribunal corresponent, tant la relació definitiva d'aptes i no aptes, amb la indicació dels admesos no presentats a les proves, com l'expedició individualitzada del carnet o la certificació corresponents per als qui hagen resultat aptes, un document que es notificarà a cada un d'ells en el termini d'un mes des de la data de la resolució esmentada, en la qual s'indicarà el recurs que escaiga contra aquesta. Cada una d'aquestes resolucions tindrà la mateixa publicitat que la indicada anteriorment per a la relació provisional, fins que s'esgote el termini de recurs. - Els carnets professionals o les certificacions acreditatives que s'expedisquen per la superació dels exàmens teoricopràctics s'inscriuran d'ofici en el Registre de Professionals Autoritzats.

Esgota via administrativa

No