Sol·licitud d'ajudes a plans de reestructuració i reconversió col·lectius

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2324519
|
Codi GVA: 21144
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Incentivar l'elaboració d'actuacions sobre un conjunt de parcel·les, amb la finalitat de dur-ne a terme la reconversió o la reestructuració col·lectiva que tendisquen a la gestió conjunta, a l'ús en comú racional dels mitjans per a l'execució d'activitats agràries o una altra classe d'iniciatives que afigen valor al conjunt de parcel·les i produccions afectades pel pla de gestió.

 

Les finalitats esmentades s'han d'assolir a través d'un o més dels següents objectius particulars:

 

a) Consecució d'explotacions agràries d'una estructura adequada i viables des d'un punt de vista agronòmic i econòmic.

b) Millora de l'eficiència hídrica i energètica dels sistemes de reg, reducció dels costos de producció, del consum d'entrades augmentant la competitivitat de l'explotació en el conjunt.

c) Adaptació de la producció a les demandes del mercat. Millora de la qualitat dels productes.

d) Millora de la conservació de l'entorn natural, per evitar l'abandonament de les parcel·les.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
18-05-2024
JustificacióTermini pendent
17-11-2024 al 30-05-2025
Observacions

DESPESES SUBVENCIONABLES

 

a) Adquisició de terrenys destinats als fins propis de l'explotació agrícola. L'import subvencionable per aquest concepte està limitat al 10 % de l'import total de les inversions incloses en el pla col·lectiu.

 

b) Implantació i reestructuració de cultius permanents, reempeltades i adequació dels marcs de plantació a la mecanització.

 

1r) No són subvencionables les operacions de cultiu com ara poda, tractaments fitosanitaris de les plantes o el manteniment posterior a la plantació.

 

2n) El material vegetal per emprar ha de procedir de vivers autoritzats.

 

c) Inversions comunitàries dirigides a facilitar la gestió en comú de les parcel·les. S'inclouen en aquest apartat les despeses derivades de les operacions orientades a l'eliminació d'accidents artificials, anivellament i condicionament de terres i construcció d'infraestructures viàries necessàries per a l'explotació en comú i situades en les parcel·les del pla col·lectiu.

 

d) Inversions l'objecte de les quals siga la millora de l'eficiència hídrica i energètica en l'ús de l'aigua de reg o la implantació de mètodes de cultiu tecnològicament avançats.

 

1r) S'ha de justificar la disponibilitat legal de l'aigua per utilitzar: dret o concessió d'aigua de reg per a les superfícies que cal considerar.

2n) La instal·lació de reg ha de disposar d'un comptador o un sistema de mesurament que permeta mesurar l'ús d'aigua corresponent a la inversió objecte de l'ajuda, o instal·lar-ne com a part de la inversió. En les inversions de regadiu que depenen de sistemes de reg col·lectiu, el sistema de mesurament ha de ser el que tinga establit la comunitat de regants.

3r) La inversió ha de justificar un estalvi potencial mínim d'aigua d'un 10 %. Aquesta reducció ha de justificar-se a partir de la reducció de pèrdues per millora de les conduccions dins de l'explotació i de la reducció del volum d'aigua requerit respecte del sistema anterior.

 

e) Adquisició de patents, llicències, drets d'autor o marques registrades. L'import subvencionable per aquest concepte està limitat al 10 % de les inversions que es preveuen en el pla col·lectiu.

 

f) Costos generals vinculats a les despeses anteriors: honoraris d'enginyers o estudis de viabilitat; l'import màxim admissible és del 10 % del cost de les inversions de les quals siguen objecte. També són subvencionables els honoraris relatius als estudis de viabilitat, amb un import màxim de 900 euros per expedient.

 

 

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

 

Es consideren despeses i inversions no subvencionables les que s'assenyalen tot seguit:

 

a) Compra de drets de producció agrícola, de drets d'ajuda, animals, plantes anuals i la seua plantació o les inversions necessàries per al compliment de normes comunitàries vigents.

b) Els interessos de deute per operacions financeres subscrites pels sol·licitants.

c) La compra de terrenys per un import que excedisca del 10 % de la despesa total subvencionable del pla col·lectiu.

d) L'Impost sobre el Valor Afegit, excepte quan no siga recuperable d'acord amb la legislació nacional sobre l'IVA.

e) Tampoc són subvencionables les operacions que afecten cultius que s'hagen beneficiat d'ajudes de reestructuració o reconversió en els últims 10 anys anteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda.

 

No són subvencionables les inversions que siguen objecte d'altres mesures d'ajudes públiques amb independència de l'origen del finançament públic, de l'organisme que gestione l'ajuda, o de l'exercici financer en què haja sigut concedida i, en particular, no podran ser cofinançats mitjançant contribució dels Fons Estructurals, del Fons de Cohesió, del Programa de suport al sector vitivinícola 2019-2023 o de qualsevol altre instrument financer de la Unió.

 

 

PERÍODE D'ELEGIBILITAT DE LES INVERSIONS

 

Són subvencionables les inversions efectuades amb posterioritat a la resolució de concessió de l'ajuda sol·licitada i, si és el cas, les que s'efectuen amb posterioritat a la data de formalització de la sol·licitud i sobre les que hi haja un certificat de tècnic competent per a la instrucció de les ajudes en què es faça constar la no iniciació de les inversions en aquesta data, sempre que recaiga una resolució aprovatòria d'ajuda per a aquestes inversions.

 

D'aquesta manera, és necessària sempre una autorització per a iniciar l'execució de les inversions incloses en el pla i, en cas que es vulguen iniciar abans de la resolució de la convocatòria, s'ha de sol·licitar de manera expressa.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Cooperatives, societats agràries de transformació o qualsevol altra entitat associativa amb personalitat jurídica, que agrupe persones físiques o jurídiques. L'entitat associativa ha de tindre entre els seus objectius la gestió conjunta de l'explotació, amb la finalitat de millorar-ne l'adaptació...

Saber més
Requisits

1. Entre les activitats de les entitats beneficiàries ha de figurar l'activitat agrària.

 

2. Les entitats beneficiàries han d'estar constituïdes per un mínim de deu socis.

 

3. No estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 

4. Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat d'acord amb el Decret 279/2004, de 17 de desembre, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

 

5. No tindre concedida cap mena de subvenció ni haver-ne rebut cap per a l'execució de les inversions sol·licitades.

 

6. Complir amb els requisits per a ser qualificada microempresa o petita o mitjana empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió.

 

7. Presentar un pla de reestructuració i reconversió en què es descriguen les parcel·les incloses en el pla, les inversions per fer i la justificació d'aquestes.

 

8. El conjunt de parcel·les adscrites al pla col·lectiu ha d'arribar a una dimensió de 6 hectàrees o més.

 

9. Les sol·licituds han d'aconseguir almenys 6 punts per a poder tindre dret a l'ajuda.

 

10. En cas que beneficiaris d'anteriors convocatòries d'esta ajuda sol·liciten una nova ajuda ha de presentar-se un nou pla, en el qual encara que els partícips i terres integrants puguen ser els mateixos, es vagen a escometre inversions diferents, per a diferents objectius compatibles amb les ajudes. Així mateix, hauran d'haver-se executat les inversions subvencionades en anteriors convocatòries i les noves inversions per a les quals se sol·licita ajuda no han d'impedir la realització de les anteriors.

Com es tramita

Procés de tramitació
La concessió de les ajudes s'efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva i, en el cas que l'import total sol·licitat siga superior a l'import global màxim establit, s'atenen les sol·licituds de forma ordenada de major a menor puntuació obtinguda per cada sol·licitud, d'acord amb els...
Saber més
Criteris de valoració
a) Sol·licituds presentades per cooperatives, organitzacions de productors, societats agràries de transformació o entitats mercantils en les quals almenys el 50% del seu capital pertanga a societats cooperatives, organitzacions de productors o societats agràries de transformació (5 punts). En el...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds és d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. núm. 9851 de 17.05.2024).

 

 

Documentació
Els interessats han de presentar les sol·licituds per mitjà del model normalitzat degudament omplit i signat, juntament amb la següent documentació: 1. Acreditació de l'entitat beneficiària, mitjançant l'aportació de: a) NIF b) Còpia d'escriptura de constitució, estatuts i normes de règim...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 18-05-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a la resolució de les sol·licituds d'ajuda és de sis mesos, conforme al que es disposa en l'article 11 de l'Orde 29/2016. Si en este termini no es dictara resolució expressa, s'entendrà que la mateixa ha sigut desestimada, conforme establix l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  El percentatge màxim d'ajuda és del 55% de la inversió subvencionable, estant comprés el volum d'inversió subvencionable per sol·licitud entre els 50.000 i els 2.000.000 EUR per pla.
  Observacions

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de...

  Saber més