Ajudes per a inversions en obres i instal·lacions tècniques en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció (ESEMOB). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2250833
|
Codi GVA: 20658
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 17-05-2024

Fins 31-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió de subvencions per a d'inversions en obres i instal·lacions tècniques en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.

 

 

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 

Inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d'adquisició de la propietat, plena i no condicionada, llevat que en l'Orde 11/2019 de bases reguladores es permeta una altra cosa, de béns específicament afectes a la realització de l'objecte social de l'entitat, de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que esta inversió contribuïsca a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció.

 

 

Únicament seran subvencionables les inversions:

 

- Quan s'acredite que contribuïxen a la creació de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció, o a la seua consolidació o millora de la seua competitivitat empresarial.

 

- I sempre que s'ajusten al que es disposa en l'article 16 de l'Orde 11/2019 i també al que es preveu en el seu article 9.1.h).

 

En l'apartat "Enllaços" disposa d'un accés directe a esta normativa.

 

Serà requisit imprescindible que la sol·licitud d'ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent.

 

A l'efecte de verificar l'observança d'este requisit, la sol·licitud individualitzarà els béns o objectes en què es concrete la inversió o expressarà, almenys, la naturalesa, classe i número dels béns o elements en què la subvenció haja de concretar-se i l'import previst, com a màxim, per a la seua adquisició. La sol·licitud s'acompanyarà, també, d'una breu descripció dels béns per als quals se sol·licita l'ajuda i d'una fonamentació del seu caràcter subvencionable, de conformitat amb el que es disposa en l'article 16 de l'Orde 11/2019.

 

Així mateix, s'acompanyarà de la manifestació expressa que els béns tenen la condició de béns nous, no usats amb anterioritat, ni prèviament matriculats, o quan siga procedent, que són béns usats o prèviament matriculats. L'incompliment d'estes formalitats donarà lloc a l'arxiu o denegació de la sol·licitud, segons corresponga.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
17-05-2024 al 31-05-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert
Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes freqüents als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços" d'este procediment.

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, *usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció.

 

* EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) *Nº2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023)

Requisits

 

1. Amb caràcter general, les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud:

 

a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este seient. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure's per la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com autoritzada per a sol·licitar la seua inscripció registral.

 

b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

 

d) No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

 

e) No trobar-se subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

 

f) Disposar d'un Pla d'Igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'esta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

 

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites.

 

 

IMPORTANT

 

Les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció beneficiàries d'estes ajudes no podran dissoldre's, incórrer en causa de dissolució o transformar-se en una altra empresa diferent de cooperativa, o societat labora, o empresa d'inserció durant els terminis de manteniment de la inversió a què es referix l'article 16 de l'Orde 11/2019, de 2 de desembre (per la qual s'establixen les bases reguladores d'estes ajudes), i mai abans que transcórreguen cinc anys des de la data d'adquisició dels béns o actius pels quals haja rebut ajuda a la inversió. En el cas de les beneficiàries que siguen PIME, l'anterior termini serà de tres anys.

 

 

3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació:

 

-En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV la informació de la qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats".

-O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT la informació del qual trobarà en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria.

 

 

2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions:

 

- Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.

 

- S'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria pública aprovada mitjançant Resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

- La seua ordenació i instrucció correspondrà a la Direcció General competent en matèria de foment de l'economia social de la referida conselleria.

 

 

3. ESMENA

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Orde 11/2019 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no s'acompanye a la mateixa la documentació que haja d'acompanyar a la sol·licitud d'acord amb l'Orde 11/2019, es requerirà a la interessada perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la precitada legislació en matèria de procediment administratiu.

 

- L'esmena es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació Autenticada" de la pestanya "Esmena".

 

4. ÒRGAN COL·LEGIAT

 

- Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estarà integrat pels membres previstos en l'article 6 b) de l'Orde 11/2019.

 

- Este òrgan col·legiat assignarà a cadascuna de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Orde 11/2019 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del Capítol III d'esta Orde.

 

 

5. Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'estes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que este prorrateig obeïsca a causes degudament acreditades i justificades i li haja sigut proposat pel referit òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades.

 

 

6. RESOLUCIÓ

 

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social.

No obstant això, es delega en la persona titular de la Direcció General competent en matèria de foment de l'economia social de la referida conselleria, la competència per a resoldre els expedients d'esta mena d'ajudes.

 

- La resolució de concessió de les ajudes:

 

. Fixarà expressament la seua quantia.

. Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries al fet que ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes.

. I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, d'existir les mateixes.

 

- Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats ajustant-se al que es disposa en l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

7. JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ

 

- La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir.

 

- La presentació de la documentació justificativa es realitzarà FINS AL SEGON DIVENDRES DEL MES DE NOVEMBRE DE 2024, inclusivament, I DE MANERA TELEMÀTICA dins d'este mateix procediment accedint a la "Presentació Autenticada" de la pestanya "Justificació".

 

- En general, per a la justificació de l'ajuda haurà d'atendre's, a més, a tot el que es disposa en l'article 10 de l'Orde 11/2019.

Criteris de valoració

1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions contingudes en l'article 5 de l'Orde 11/2019 i també el que es disposa en el seu article 6.6.

 

2. En el Capítol III de l'Orde 11/2019 s'establixen les normes per a l'aplicació d'estos criteris de valoració i la documentació acreditativa dels mèrits corresponents.

Òrgans de tramitació
- La direcció general competent en matèria de foment de l'economia social.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 17/05/2024 FINS AL Dia 31/05/2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el DOGV núm. 9850, de data 16/05/2024).

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que una altra cosa es determine en l'Orde de bases...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà...

  Saber més
  Forma de presentació

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS, a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. QUANTIA La quantia de la subvenció es determinarà mitjançant l'aplicació d'un percentatge màxim sobre l'import subvencionable de la inversió realitzada, sense que puga superar cap dels límits determinats en l'article 19.2 de l'Ordre 11/2019. 2. LÍMITS Aquestes ajudes s'han d'ajustar als...
  Saber més
  Obligacions
  Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019.
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

  Saber més
  Òrgans resolució
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social.
  Sancions
  Vegeu el que preveu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019.

  Desistiment

  Descripció

  Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert

  El termini per a interposar el recurs potestatiu de reposició serà d'un mes si l'acte fora exprés. Si l'acte no fora exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran interposar recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb la seua normativa...

  Saber més
  Descripció

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar: - Potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú - O bé impugnar-la directament davant la...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten...

  Saber més
  Forma de presentació