Sol·licitud de beques acadèmic-esportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2024

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 211018
|
Codi GVA: 2045
Descarregar informació
Termini obert

Des de 10-07-2024

Fins 30-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les beques objecte d'aquesta convocatòria estaran destinades a ajudar els i les esportistes d'elit a sufragar, en part, les despeses ocasionades pels seus estudis i la seua formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius, les exigències...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
10-07-2024 al 30-07-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar aquestes beques acadèmic-esportives les persones físiques que puguen obtindre la condició de beneficiàries per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedeix, les quals es detallen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que...

Saber més
Requisits

a) Ser esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana d'alta competició, que apareguen en les Llistes d'Esportistes d'Elit publicades des de l'1 de gener de 2023 fins al final del termini de presentació de sol·licituds de les presents beques acadèmic-esportives, i que no hagen perdut aquesta condició per alguna de les causes previstes en l'article 17 del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

b) Acreditar resultats, obtinguts des de l'1 de gener de 2023 fins a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds, referits en l'article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria, o almenys en campionats oficials d'Espanya, resultats de:

b.1) Modalitats Olímpiques o Paralímpiques: resultats entre els 6 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 16 primers classificats en categoria sènior.

b.2) Altres modalitats oficialment reconegudes: resultats entre els 3 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 12 primers classificats en categoria sènior.

Tots els resultats hauran de ser obtinguts en campionats oficials que complisquen la resta de requisits de nombre mínim d'esportistes i equips participants per categoria, establits igualment en l'article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria.

c) Tindre domicili en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en Centres Estatals de Tecnificació Esportiva o situació similar que hagen desenvolupat la seua carrera esportiva en la Comunitat Valenciana fins a aqueix moment, acreditant-se aquesta situació per la seua federació esportiva.

d) Esportistes que en 2024 complisquen com a màxim 26 anys.

e) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d'una federació esportiva de la Comunitat Valenciana, acreditat per la corresponent federació.

f) Tindre matrícula durant tot el curs acadèmic 2023-2024 en un centre d'ensenyament secundari o universitària oficialment reconegut per la Conselleria competent en matèria d'educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

 

Les persones interessades hauran de complir aquests requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida.

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels quals s'exigeixen, es requerirà a la persona interessada perquè l'esmene en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte.

 

- El Servei d'Esport d'Elit i Formació Esportiva, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la beca.

 

- Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.

 

- Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la Direcció General d'Esport, que resoldrà sobre la beca i determinarà la quantia d'aquesta.

 

- La persona titular de la Direcció General d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en aquest termini podran entendre's desestimades o denegades. La Direcció General d'Esport notificarà a les persones interessades, dins del mateix termini de sis mesos, la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, amb la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent els següents criteris:

 

a) Resultats obtinguts en les competicions oficials en les quals haja participat des de l'1 de gener de 2023 i fins a la data de fi de termini de presentació de les sol·licituds. Es puntuarà el millor resultat obtingut en cadascun dels campionats de cada any que figuren a continuació agrupats en nivells.

 

COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU

Haver participat i tindre resultats en els Jocs Olímpics i Jocs Paralímpics en l'última edició

Classificació en Campionat del Món Sènior, llocs 1 a 16

Classificació en Campionat d'Europa Sènior, llocs 1 a

8 PUNTUACIÓ 120 - 200

 

COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU

Classificació en Campionat del Món, inferior a Sènior i majors de 17 anys, llocs 1 a

8 Classificació en Campionat d'Europa, inferior a Sènior i majors de 17 anys, llocs 1 a

4 PUNTUACIÓ 80 - 120

 

COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU

Resultats en competicions oficials de Campionat del Món i Campionats d'Europa en llocs posteriors als apartats anteriors.

Altres campionats internacionals amb la selecció en categories d'edat de més de 17 anys fins a categoria Sènior

PUNTUACIÓ 80 - 100

 

COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU

Resultats en Campionat d'Espanya Sènior, llocs 1 al 16

PUNTUACIÓ 80 - 100

 

COMPETICIÓ / RESULTAT ESPORTIU

Resultats en Campionat d'Espanya en categories de més de 17 anys, entre els 3 primers llocs, o 6 primers llocs en prova olímpica o paralímpica

PUNTUACIÓ 20 - 80

 

1r En modalitats individuals es consideren únicament proves individuals, dobles, relleus i grups d'actuació simultània, excloent classificacions obtingudes per puntuacions com a equip o selecció. No es valoraran en modalitats individuals resultats en categories que no hagen registrat una participació mínima de 16 participants, sempre que no es tracte de fases finals per a les quals ja s'hagen classificat. En aquestes modalitats individuals es valorarà:

- Els resultats com a dobles, relleu o grups d'actuació simultània es valoraran amb el 75% dels punts.

- Es podrà considerar a l'efecte de classificació el Rànquing Mundial, Europeu, o Nacional certificat per la federació esportiva.

2n En modalitats d'esport col·lectiu es consideren resultats amb el club i per seleccions, sempre que hagen registrat en aqueixa categoria una participació mínima de 12 equips o selecciones participants.

3r No es valorarà resultats obtinguts en aquestes mateixes competicions com a integrant d'equips d'altres comunitats autònomes.

4t Tindran la consideració de Campionats del Món atenent la seua singularitat els tornejos de Masters i Gran Eslam de tennis i el Tour de França, Giro d'Itàlia i Volta a Espanya de ciclisme.

5é Per categoria júnior, a l'efecte d'aquesta resolució, s'englobaran totes les categories que complisquen 17 anys l'any del resultat esportiu fins a la categoria absoluta.

 

b) Els punts aconseguits es multiplicaran per un coeficient corrector en funció de la condició d'esport olímpic o no olímpic, sense que supere el 20%. El mateix coeficient s'aplicarà respecte a esport paralímpic.

 

c) Els esportistes que complisquen criteris i acrediten resultats en campionats del món i/o d'Europa en modalitats olímpiques o paralímpiques en la selecció nacional de categoria absoluta o júnior, amb una participació de més de 16 països, rebran sempre dins de la disponibilitat pressupostària, almenys la beca mínima recollida en la convocatòria.

 

Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds, ordenades de major a menor puntuació, i es realitzarà entre elles la distribució econòmica corresponent, distribuint mòduls de subvenció proporcionalment a la puntuació des dels de major fins als de menor puntuació, fins a esgotar el crèdit pressupostari.

En el cas de produir-se empat entre els sol·licitants que reunisquen els requisits es valorarà, per al seu desempat, la major puntuació en la competició de major nivell i si persistira l'empat en el de nivell immediatament inferior

Observacions

Per a qualsevol dubte o aclariment hauran de posar-se en contacte amb: ALACANT – 965907666 o enviar un mail a dep.ali_dgd@gva.es CASTELLÓ – 964333807 o enviar un mail a dep.cas_dgd@gva.es VALÈNCIA – 961271317 o enviar un mail a dep.val_dgd@gva.es

Sol·licitud

Termini
Des de 10-07-2024 a 30-07-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Des del dia 10 de juliol de 2024 fins al 30 de Juliol de 2024 tots dos inclusivament. (DOGV n.º 9888, de 09/07/2024)

 

L'incompliment d'este termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació
Les sol·licituds de beca hauran d'ajustar-se al model inclòs en la convocatòria i hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: - Imprés de sol·licitud que haurà d'ajustar-se al model que figura com a annex I de la convocatòria. - Historial esportiu certificat per la federació esportiva...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Aquest procediment estarà publicat en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds. Per a això s'accedirà al catàleg de procediments administratius de la Generalitat. Si alguns dels documents a aportar juntament amb...
Saber més
Presencial

La presentació de la sol·licitud es realitzarà segons el que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de manera preferent per mitjans electrònics clicant el botó roig “SOL·LICITUD Presentació autenticada” del present tràmit.

Se seleccionarà l'opció de tramitar amb certificat, s'emplenaran les dades del formulari genèric de sol·licitud i s'adjuntaran els documents indicats en l'apartat Documentació. Per a poder accedir a este sistema telemàtic, la persona que el sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, inclòs, entre altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació. Si els documents a aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar la seua autenticitat.

Resolució

Quantia i cobrament
QUANTIA Les beques es concediran fins a esgotar el crèdit consignat i tindran una dotació que oscil·larà entre 500 euros i 2.500 euros. PAGUE Una vegada resolta la convocatòria de les beques i efectuats els tràmits comptables preceptius, es procedirà al seu abonament d'una sola vegada en el...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
- Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió durant el curs acadèmic per al qual es concedeix la beca i complir la seua finalitat. - Acreditar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de la beca. - Sotmetre's a les actuacions de control financer...
Saber més
Observacions

Recursos que procedisquen contra la resolució. Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 02.10.2015).

Òrgans resolució
Sancions
Les que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.