Justificació del cinqué període de les ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'administració de la Generalitat. (CONVOCATÒRIA 2022).

Codi SIA: 2179822
Codi GUC: 20426
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-10-2023
06-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Presentació per via telemàtica de la documentació justificativa corresponent al cinqué període, per part de les persones beneficiàries de les ajudes que no hagen perdut el seu dret.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones beneficiàries de les ajudes que figuren en l'Annex I de la Resolució de 18 de novembre de 2022 que no hagen perdut el seu dret d'acord amb els apartats 2 de les resolucions de 19 de desembre de 2022 (DOGV núm. 9498, de 27/12/2022), de 22 de març de 2023 (DOGV núm. 9565, de 30/03/2023), de 22 de juny de 2023 (DOGV núm. 9626, de 27/06/2023) i de 13 de setembre de 2023 (DOGV de 19/09/2023)

Normativa del procediment

Termini

En els 5 dies hàbils següents a la finalització del cinqué període de justificació (1/09/2023 a 30/09/2023). Data d'inici: 2/10/2023 Data de fi: 6/10/2023 (tots dos inclusivament).

Documentació

S'haurà de presentar a través del tràmit telemàtic habilitat la següent documentació justificativa (resolc 11 de la convocatòria): - Còpia de les factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa emeses durant aquest període pel centre especialitzat o persona preparadora. - Declaració original, segons model normalitzat disponible en la web de l'IVAP, de cada centre especialitzat o persona preparadora sota l'adreça de la qual la persona beneficiària va preparar les oposicions per a aqueix procés selectiu, que indicarà el període d'inici i de fi, en el seu cas, de la preparació d'oposicions amb aqueix centre o persona preparadora, en la qual s'indique el règim d'assistència i aprofitament.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS poden presentar-se DE MANERA TELEMÀTICA. - Punxant en l'enllaç accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal). NOTA: Cada arxiu que s'aporte haurà de tindre una grandària màxima de 5 Mb. - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest. - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en aqueixa matèria, qui procedirà en conseqüència.

òrgans de tramitació

La documentació la rebrà l'òrgan instructor.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa