Convocatòria d'ajudes destinades a finançar accions en matèria de recursos humans per a impulsar la investigació i la formació en investigació sanitària, biomèdica i de salut pública per a l'exercici 2023.

Codi SIA: 1988288
Codi GUC: 19916
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Termini de sol·licitud:
13-03-2023
-
31-03-2023
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte és convocar subvencions destinades a finançar accions en matèria de recursos humans en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, per a incentivar la investigació i la formació en investigació sanitària, biomèdica i de salut pública.

Observacions

* DESPESES SUBVENCIONABLES Podran ser objecte de subvenció els següents tipus de despesa: a) Despeses de personal: costos parcials o totals incloent-hi les assegurances socials ocasionats per a la formalització de contractes de personal investigador, tècnic i de gestió d'investigació en el marc de les convocatòries competitives d’àmbit nacional i autonòmic, tant predoctorals com postdoctorals, tècnics de laboratori, o qualsevol altra figura de contracte inclosa en el Pla estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació. També es podran finançar les despeses de contractació de personal tècnic i de gestió d'investigació de les entitats beneficiàries. En cap cas es finançaran les despeses ja subvencionades per altres entitats públiques o privades diferents de l'entitat beneficiària. b) Despeses per dietes i desplaçaments: despeses abonades per les entitats beneficiàries derivades de les accions de mobilitat del personal investigador, de gestió d'investigació i innovació, tant del personal directament contractat per les entitats beneficiàries com del personal investigador del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana l'activitat investigadora de la qual és gestionada per tals entitats. Se subvencionaran les despeses ocasionades per estades realitzades en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana, durant l'anualitat 2023. No es consideraran accions de mobilitat aquells desplaçaments realitzats per a l'assistència a congressos, jornades, reunions o similars. La quantia màxima imputable a aquesta subvenció serà de 1.200 euros mensuals per despeses d'allotjament i manutenció, si l'estada es realitza a Espanya, i 2.000 euros, si es realitza en un país estranger, i una ajuda addicional per al viatge anada i volta al centre de destí que tindrà una quantia de 300 euros si el destí és nacional i 600 euros si el destí és internacional. En cap cas es finançaran les despeses ja subvencionades per altres entitats públiques o privades diferents de l'entitat beneficiària. c) Despeses de formació: despeses ocasionades per l'assistència a activitats formatives en matèria d'investigació i innovació del personal investigador i de gestió de les entitats beneficiàries o del personal investigador del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana l'activitat investigadora de la qual és gestionada per tals entitats. Aquestes despeses inclouen la inscripció al curs, desplaçament, allotjament i manutenció. No seran finançables els costos associats a cursos de temàtica general com a idiomes, informàtica o similars. Tampoc es consideraran activitats formatives l'assistència a congressos, jornades, reunions o similars. Les despeses de transport subvencionades correspondran a bitllets en classe turista o equivalent, i es finançaran fins a un import màxim de 600 euros per desplaçament. Per als costos de desplaçaments derivats de la utilització de vehicle propi i els costos d'allotjament i dietes corresponents a aquests desplaçaments es prendrà com a referència el màxim de les quantitats que es detallen en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris, o en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, en cas de desplaçaments d'àmbit internacional o, si és el cas, la normativa que vinguera a substituir-los.

Requisits

Han de ser entitats amb activitat investigadora en l'àmbit de la salut, radicades en tots els casos a la Comunitat Valenciana. Complir els requisits perquè es consideren organisme d'investigació, tal com s'estableix en el Marc sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (2014/C 198/01), segons el qual han de tindre com a objectiu principal fer investigació fonamental, investigació industrial o desenvolupament experimental, i difondre'n els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de la tecnologia. Aquest punt s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable que s'inclou en el formulari de sol·licitud de les ajudes. No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable inclosa en el formulari de sol·licitud de les ajudes.

Interessats

Podran sol·licitar les subvencions objecte d'aquesta convocatòria: a) Les fundacions del sector públic de la Comunitat Valenciana que gestionen l'activitat investigadora dels departaments de salut i els centres i serveis extradepartamentals adscrits a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat. b) Les fundacions d'investigació associades als consorcis sanitaris Generalitat-Diputació que gestionen l'activitat investigadora de departaments de salut o centres assistencials. c) Les fundacions d'investigació en salut que en el patronat o òrgan de govern que tinguen disposen de participació majoritària de membres proposats per la Generalitat.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV. (DOGV nº 9551, de 10/03/2023)

Documentació

Només s'admetrà una única sol·licitud per entitat, signada pel representant legal de l'entitat, segons l'imprés normalitzat que es trobarà disponible en l'adreça d'Internet http:// www.prop.gva.es. S'adjuntarà la següent documentació: a) Llistat de personal investigador contractat dins de les convocatòries competitives nacionals integrades en el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació. S'especificarà el programa o convocatòria al qual està adscrit el contracte, la duració dels contractes cofinançats i data d'inici d'aquests, els percentatges o conceptes de cofinançament corresponents a les entitats beneficiàries d'aquests programes i l'import que això suposa per a l'anualitat 2023. També s'inclouran el personal contractat en l'àmbit de les convocatòries competitives públiques de les entitats de la Generalitat Valenciana. No s'inclouran els contractes duts a terme en convocatòries competitives per les pròpies entitats beneficiàries en convocatòries intramurals, sols o en col·laboració amb altres entitats d'investigació. b) Llistat dels projectes d'investigació nacionals o internacionals de concurrència competitiva obtinguts durant els últims tres anys per l'entitat sol·licitant de la subvenció. S'especificarà el títol del projecte, nom de l'investigador principal i departament en el qual treballa, entitat finançadora del projecte, duració del projecte, data d'inici d'aquest, i les altres entitats implicades si és un projecte coordinat. En el cas de projectes coordinats, només s'inclouran en aquest apartat, aquells en els quals els altres grups participants pertanguen a entitats privades de la Comunitat Valenciana o siguen pertanyents a centres d'investigació de fora de la Comunitat Valenciana. Els coordinats entre centres vinculats a l'Administració Pública de la Comunitat Valenciana s'inclouran en l'apartat c d'aquest article, aliances entre grups d'investigació. c) Llistat de les aliances entre grups d'investigació d'entitats vinculades a l'Administració Pública de la Comunitat Valenciana, en les quals estiga inclosa l'entitat sol·licitant i que mantinguen la seua activitat vigent. A l'efecte d'aquesta convocatòria es consideraran com a aliances tant les que generen grups mixtos d'investigació com aquelles que possibiliten l'obtenció de projectes d'investigació competitius amb participació de grups d'investigació de manera coordinada. No es comptabilitzaran com a aliances els convenis generalistes entre entitats per a la col·laboració en investigació. d) Pressupost sol·licitat per a ser subvencionat a través d'aquesta convocatòria.

Forma presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/ Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas: En primer lloc, reunisca'ls tots i cumplimente'ls, firme'ls i GUARDE'LS electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Aquest procediment no comporta cap mena de pagament.

Informació tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida completa per via telemàtica. 2. L'òrgan encarregat de l'ordenació i el procediment de la instrucció serà la direcció general amb competències en investigació i innovació en salut que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució. 3. Una vegada rebudes les sol·licituds, l'òrgan instructor verificarà que la sol·licitud compleix els requisits exigits i s'acompanya de tota la documentació exigible, i, si no és així, notificarà les entitats interessades perquè en un termini de 10 dies esmenen les faltes detectades. 4. Després de la finalització del termini per a esmenar els errors detectats, l'òrgan instructor publicarà en el portal del PROP de la Generalitat Valenciana la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses per a avaluació. 5. Les sol·licituds presentades i admeses per a la seua avaluació les valorarà una comissió avaluadora, i formularà la proposta de resolució provisional, que es notificarà a les entitats, per a la qual cosa se'ls donarà un termini de 10 dies naturals per a presentar al·legacions. 6. Una vegada examinades les al·legacions, es formularà la proposta de concessió definitiva i es remetrà a les entitats beneficiàries el corresponent document d'acceptació, que haurà de ser retornat degudament signat i escanejat, en el termini de cinc dies hàbils, a través de correu electrònic. 7. Es delega en la persona titular de la direcció general amb competències en investigació i innovació per a dictar la resolució de concessió de les subvencions, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Criteris de valoració

Per a l'avaluació es tindran en compte els següents criteris: 1. Despesa en contractació de personal investigador (màxim 40 punts). Import anual total compromés per part de l'entitat per al cofinançament dels contractes vigents l'any de la convocatòria, de personal d'investigació i/o tècnic de laboratori associats a convocatòries competitives d'àmbit nacional integrades en el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació o en l'àmbit de les convocatòries públiques competitives de la Generalitat Valenciana. La puntuació s'assignarà de manera proporcional a l'import compromés corresponent-li al valor màxim 40 punts. Aquelles entitats que no tinguen cap finançament compromés no puntuaran en aquest apartat. 2. Projectes d'investigació sanitària, biomèdica i de salut pública (màxim 30 punts). Es comptabilitzen el nombre de projectes d'investigació obtinguts en convocatòries competitives nacionals i internacionals en els últims 3 anys. S'assignaran 0,3 punts per cada projecte internacional i 0,2 punts per cada projecte nacional. S'adjudicaran 4 punts addicionals quan en el total dels projectes obtinguts, les i els investigadors principals siguen en major proporció dones. En el cas de projectes de concurrència competitiva coordinats, només es valoraran els descrits en l'article 8b de la resolució de convocatòria. 3. Aliances entre grups d'investigació (màxim 30 punts). Es tindran en compte les mesures adoptades en els últims 3 anys per a incrementar la massa crítica dels grups d'investigació mitjançant aliances per al desenvolupament d'activitats investigadores amb altres grups d'investigació en salut en entitats vinculades a l'administració pública de la Comunitat Valenciana (fundacions d'investigació vinculades a la conselleria amb competències en matèria de sanitat, centres del sistema d'investigació i innovació en salut, universitats, instituts tecnològics). S'adjudicaran 0,5 punts per cada aliança. A l'efecte d'aquest apartat, es consideraran com a aliances les descrites en el punt 8c de la resolució de convocatòria.

òrgans de tramitació

Organismes

 • DIRECCIÓ GENERAL D'INVESTIGACIÓ I ALTA INSPECCIÓ SANITÀRIA
 • C/ MISSER MASCÓ, 31-33

  46010 - València/Valencia

Obligacions

1. Els beneficiaris estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Les entitats beneficiàries estan obligades a realitzar les activitats subvencionades en els termes de la resolució de concessió i a justificar-ne l'execució en els terminis establits. En particular, estan obligades a: a) S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep). b) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. c) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització del projecte o l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que farà l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les subvencions concedides, i aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. e) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen totalment o parcialment l'activitat o el projecte subvencionat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar només se'n tinga coneixement i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts. f) Realitzar les operacions necessàries per a distingir els costos i el finançament de les activitats no econòmiques, que es finançaran a través d'aquestes subvencions, de les que sí que tenen un caràcter econòmic. g) Reinvertir tots els beneficis obtinguts en la realització d'activitats d'investigació fonamental, industrial i/o desenvolupament experimental, així com en la divulgació dels seus resultats o en activitats d'ensenyament. h) Difondre els resultats obtinguts en el desenvolupament de les actuacions subvencionades, mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia. i) Les altres que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les resolucions de concessió serà de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria corresponent.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució

Organismes

 • DIRECCIÓ GENERAL D'INVESTIGACIÓ I ALTA INSPECCIÓ SANITÀRIA
 • C/ MISSER MASCÓ, 31-33

  46010 - València/Valencia

Quantia i cobrament

QUANTIA - L'import màxim global destinat a finançar aquestes ajudes serà de 3.000.000 euros. PAGAMENT - El pagament de la subvenció es farà per anticipat després de la concessió de les ajudes. - Els beneficiaris tindran de termini fins al 31 de gener de 2024 per a presentar la documentació justificativa de la totalitat de la subvenció concedida. - La justificació de despeses i pagaments es realitzarà mitjançant la presentació de la documentació que es detalla en l'ordre de bases. - Les despeses que es presenten a fi de justificar les subvencions concedides hauran d'haver-se realitzat durant l'any corresponent a l'anualitat 2023, i haver-se abonat amb anterioritat a la finalització del període de justificació. - En cas que les despeses justificades correctament no cobriren la totalitat de l'ajuda, es procedirà a la liquidació d'aquesta, que podrà derivar-se en una regularització que implicarà l'exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts.