Subvencions per al finançament de les despeses de mitjans materials destinats als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local

AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES AVSRE

Codi SIA: 1934322
|
Codi GVA: 19870
Descarregar informació
Termini obert

Des de 07-06-2024

Fins 06-08-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

En l'exercici 2024 seran subvencionables els gastos realitzats en l'adquisició d'emissores de la xarxa COMDES per a ús policial, així com els gastos realitzats en l'adquisició de jupetins antibales, efectuats durant el període comprés entre l'1 de gener de 2024 i el dia de finalització del...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
07-06-2024 al 06-08-2024
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que disposen de cos de policia local.

Requisits

Les emissores subvencionables, a més del propi terminal portàtil, amb encriptació TEA2, número K i GPS, tots incorporats i actius (incloses les llicències) hauran d'anar equipades amb els següents elements: - Antena preparada per a rebre senyal combinat TETRA/GPS, ajustada a la freqüència de funcionament del terminal, amb revestiment de la bobina amb material plàstic, goma o similar - Dos bateries d'alta capacitat, àmplia autonomia i nombre de recàrregues superior a 500 cicles. - Funda protectora adequada al model de terminal i tipus de bateria sol·licitada, i que incloga els elements ergonòmics necessaris per a permetre el seu maneig i una ferma subjecció del terminal al cinturó policial (clip rotatori). - Dos pinces o anelles d'enganxament al cinturó policial, mitjançant la seua unió al clip d'acoblament rotatori. - Carregador dual o de sobretaula (1+1), que permeta la càrrega simultània de la bateria allotjada en l'emissora més una bateria addicional, que incloga transformador i presa de connexió a la xarxa de 220 volts. - Tecles per a l'enviament de missatges d'estat. - Programació concorde a les especificacions que facilitarà en el seu moment l'AVSRE - *Bluetooth (opcional) Deuran, així mateix, complir els requisits mínims per a la seua homologació com a terminals amb accés a la Xarxa COMDES., d'acord amb el que s'establix en el document “REQUISITS PER A L'HOMOLOGACIÓ DE TERMINALS FIXOS, MÒBILS I PORTÀTILS PER A LA SEUA UTILITZACIÓ EN LA XARXA COMDES”, disponible en la web de la DGTIC: https://dgtic.gva.es/es/normativa#instruccions. Així mateix, les entitats beneficiàries d'estes subvencions hauran d'estar autoritzades per a l'ús de la Xarxa COMDES, d'acord amb el procediment establit en la pàgina https://comdes.gva.es/es/adhesion-a-la-red Els jupetins antibales subvencionables hauran de ser per a ús extern i amb fundes externes per a la Policia Local amb l'objectiu de garantir la prestació del servici diari amb una seguretat concorde a les amenaces actuals. Els jupetins antibales hauran d'estar compostos per tres elements: el material balístic de protecció; la funda de protecció del paquet balístic; i la funda exterior que porta els panells de protecció davanters i darreres.

Com es tramita

Procés de tramitació
Punxant en l'enllaç "Tramitar amb certificat (figura de color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de la sol·licitud, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot...
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Termini
Des de 07-06-2024 a 06-08-2024

Les sol·licituds es podran presentar en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria.

L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

Documentació
El formulari web de la sol·licitud es presentarà firmada per la persona titular de l'Alcaldia o per qui tinga telemàticament la representació de l'Ajuntament. Juntament amb esta sol·licitud es presentarà la següent documentació: a) Annex I. Adquisició de Mitjans Materials per a la policia local,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- Per a poder realitzar la presentació electrònica a través de la plataforma de tramitació de la GVA, el sol·licitant haurà de disposar de qualsevol dels sistemes de firma electrònica admesos en la Seu de la Generalitat i que allí s'indiquen.

Esmena

Termini
Termini obert

10 dies hàbils des de l'endemà de la notificació del requeriment d'esmena

Descripció

Si la sol·licitud d'ajuda presentada no reunix els requisits exigits, es requerirà a l'interessat perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius, a través del tràmit telemàtic

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i procedir a la publicació de la resolució de concessió, serà el de quatre mesos, comptats des de la data de finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds, transcorregut el qual sense que haja recaigut resolució expressa, hauran...
Saber més
Quantia i cobrament
El percentatge màxim de subvenció s'estableix en funció del nombre d'habitants dels municipis amb cos de policia local, de la manera següent: Per a municipis: Fins a 20.000 habitants: 80 % Amb més de 20.000 habitants fins a 50.000: 70 % Amb més de 50.000 habitants fins a 75.000: 60 %
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu

Justificació

Termini
Termini obert

període comprés entre l'1 de gener de 2024 i el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds

Descripció

Per a efectuar el pagament les entitats beneficiàries de la subvenció hauran d'ajustar-se als requisits i formes d'acreditació establits en els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, així com en l'article 169 de la Llei 1/2015 i, en tot cas, hauran de presentar la següent documentació: a) Original...

Saber més

Desistiment

Descripció

El desistiment de la sol·licitud té per objecte deixar sense efectes la sol·licitud presentada, és a dir, es dona per no presentada esta sol·licitud.

Recurs de reposició

Descripció

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, podran els interessats interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i...

Saber més

Renúncia

Descripció

Tota persona pot renunciar als drets de la sol·licitud, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic.