Ajudes per al foment de la col·laboració institucional a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana (TRCOIN). Treball (Sol·licitud, Esmena, Justificació i Recurs)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 1998454
|
Codi GVA: 19854
Descarregar informació
Termini obert

Des de 10-06-2024

Fins 25-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

La concessió de subvencions, per la Conselleria competent en matèria de Treball, a les organitzacions empresarials i sindicals de la Comunitat Valenciana per al foment de la COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana, vinculades als objectius i les accions de l'Estratègia Valenciana de Seguretat i Salut en el Treball, vigent en el moment de la convocatòria d'aquestes ajudes, tenint en compte que:

 

- Es considera col·laboració institucional el desenvolupament, per part de les organitzacions sindicals i empresarials, de l'acció social i econòmica pròpia d'interés general, els objectius del qual tendisquen al compliment de finalitats d'interés públic.

 

- I l'objecte d'aquestes ajudes és que la promoció de la prevenció de riscos laborals siga eficaç, amb l'objectiu últim de reduir al mínim la sinistralitat laboral en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

 

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 

- Es consideren actuacions subvencionables les de DIFUSIÓ, PROMOCIÓ O FOMENT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS vinculades als objectius i les accions de l'Estratègia Valenciana de Seguretat i Salut en el Treball vigent en el moment de la convocatòria d'aquestes ajudes, realitzades per les entitats beneficiàries de les mateixes i dutes a terme en el període comprés DES DEL dia 1 DE GENER FINS Al dia 30 DE NOVEMBRE, tots dos inclosos, de l'exercici en què es concedisca la subvenció.

 

 

- DE MANERA ESPECÍFICA, serà subvencionable la realització d'ACCIONS CONSISTENTS EN Jornades, Seminaris, Tallers, Conferències i altres actuacions de difusió, promoció i foment de la cultura preventiva, dirigides a la millora de la seguretat i salut en el treball de les persones empresàries o treballadores que presten els seus serveis en centres de treball situats en la Comunitat Valenciana, sempre que estiguen vinculades als objectius i les accions de l'Estratègia Valenciana de Seguretat i Salut en el Treball vigent en el moment de la convocatòria d'aquestes ajudes. I en particular les següents accions:

 

a) La coordinació de les activitats empresarials de prevenció previstes en l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (d'ara en avant LPRL) i en el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa aquest article 24.

 

b) La sinistralitat en alguna de les set seccions d'activitat econòmica amb major índex d'incidència total d'accidents amb baixa en jornada de treball en la Comunitat Valenciana i que el nombre total d'accidents de treball amb baixa en la citada secció d'activitat siga superior a 50, segons l'últim Informe Anual disponible de Sinistralitat elaborat per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

 

 

- ÚNICAMENT seran objecte d'aquestes subvencions aquelles activitats que guarden una RELACIÓ DIRECTA AMB ELS OBJECTIUS I LES ACCIONS DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL VIGENT en el moment de la convocatòria d'aquestes ajudes.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
10-06-2024 al 25-06-2024
EsmenaTermini obert
Observacions

 

1. Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'estes ajudes seran ateses, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es

 

 

2. Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

 

3. Veure més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Treball de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

 

1. ENTITATS BENEFICIÀRIES

 

- Podran acollir-se a aquestes subvencions TOTES LES ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I SINDICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA constituïdes a l'empara de la LLEI 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, o de LLEI ORGÀNICA 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, independentment del seu percentatge de representativitat, amb l'única limitació del compliment dels requisits previstos en les bases reguladores.

 

- La condició d'organització empresarial o sindical de la Comunitat Valenciana serà comprovada d'ofici per la Direcció General competent en matèria de Treball, mitjançant consulta realitzada en les bases de dades corresponents, prenent com a referència la data de publicació de la corresponent convocatòria d'aquestes ajudes, havent de tindre depositats els seus Estatuts en el corresponent Depòsit d'Estatuts d'Organitzacions Sindicals i Empresarials amb anterioritat a aquesta data o, en el seu cas, haver adquirit personalitat jurídica i plena capacitat en els termes previstos en l'article 14 del Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre depòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials.

 

 

2. EXCLUSIONS I INCOMPATIBILITATS:

 

No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:

 

a) Les que es preveuen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS).

 

b) Haver sigut sancionada amb caràcter ferm per via administrativa en els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, per haver comés una infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball o per haver comés una infracció greu en matèria de relacions laborals que consistisca en la transgressió de la normativa sobre modalitats contractuals, contractes de duració determinada i temporals, utilitzant-ne en frau de llei o respecte a persones, finalitats, supòsits i límits temporals diferents dels que es preveuen legalment, reglamentàriament o per conveni col·lectiu quan la negociació col·lectiva determine aquests temes.

 

c) Les entitats que no complisquen la condició de ser una organització empresarial o sindical de la Comunitat Valenciana en data de publicació de la convocatòria d'aquestes subvencions.

 

 

3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

 

Requisits

 

A) REQUISITS MÍNIMS DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (article 6 de l'Ordre de bases reguladores)

 

1. Per a garantir la qualitat de les actuacions subvencionades i el compliment dels principis d'eficàcia, eficiència, transparència, igualtat i no discriminació, així com l'aplicació de les clàusules de responsabilitat social en les convocatòries d'ajudes i subvencions contingudes en el Decret 118/2022, les accions subvencionables hauran de complir els següents requisits mínims:

 

a) Les accions hauran de ser realitzades o, en el seu cas, dirigides per personal tècnic amb formació de nivell superior en prevenció de riscos laborals o amb titulació de formació professional de tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals.

 

b) Les accions consistents en Jornades, Seminaris, Tallers o Conferències hauran de comptar amb una adequada publicitat i difusió prèvia al seu desenvolupament, de manera que es garantisca el compliment dels principis de transparència, igualtat i no discriminació.

 

c) La participació en les accions subvencionables serà paritària d'homes i dones. En cas de no poder aconseguir-se aquesta paritat, haurà de justificar-se el motiu que ho ha impedit.

 

d) Les accions consistents en Jornades, Seminaris, Tallers o Conferències hauran de comptar amb un número mínim de 20 assistents, sense que l'assistència puga excedir de l'aforament màxim del recinte en el qual aquelles s'impartisquen.

 

e) Les accions subvencionables hauran de ser gratuïtes per a les persones destinatàries finals de les entitats beneficiàries.

 

2. En cas de no complir-se algun dels requisits mínims assenyalats, procedirà la minoració o, si escau, el reintegrament de la subvenció que haguera sigut concedida a l'organització beneficiària incomplidora, d'acord amb el que es preveu en l'article 25 de l'Ordre de bases reguladores.

 

3. Només seran subvencionables les despeses corresponents a accions subcontractades fins al límit del 50% de la subvenció concedida. (*Nota: en matèria de subcontractació s'estarà al que es disposa en l'article 8 de l'Ordre de bases reguladores).

 

 

B) Actuacions NO subvencionables

 

1. No seran subvencionables les actuacions de caràcter pluriennal, entenent-se per tals les que s'inicien o finalitzen en una anualitat diferent de la de la corresponent convocatòria.

 

2. Queden excloses de la concessió d'aquesta subvenció les activitats en matèria de prevenció de riscos laborals que les beneficiàries, com a ocupadores, venen obligades a complir respecte del seu personal ocupat.

 

 

C) DESPESES o COSTOS SUBVENCIONABLES (article 7 de l'Ordre de bases reguladores)

 

- Seran susceptibles de ser subvencionats aquelles DESPESES en què l'entitat beneficiària haja incorregut DES DE L'1 de GENER FINS Al 30 de NOVEMBRE de l'exercici en què es concedisca la subvenció, que responguen de manera indubtable a la naturalesa de les activitats subvencionades i resulten estrictament necessaris per al seu desenvolupament i execució i s'ajusten al que es disposa en l'ARTICLE 7 de l'Ordre de bases reguladores i en el resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

 

- En cap cas el cost de les despeses subvencionables serà superior al valor del mercat.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria, ÚNICA i EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA a través del tràmit telemàtic dissenyat per a això, publicat i disponible en la Seu...
Saber més
Criteris de valoració
1. CRITERIS DE VALORACIÓ Les sol·licituds que es presenten dins del termini i en la forma escaient es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen en l'ARTÍCLE 16 de l'Ordre de bases reguladores i en el resolc onzé de la Resolució de convocatòria; podent obtindre fins a 10 punts per...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 10-06-2024 a 25-06-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 10 de JUNY de 2024 fins al dia 25 de JUNY de 2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9865, de 06/06/2024). Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció, SEGONS FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. * IMPORTANT: - Tant la sol·licitud com la resta de documents a presentar han de firmar-se electrònicament. - Una mateixa entitat: . Pot presentar DIVERSES ACCIONS, i en este cas, haurà de presentar...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

Possibilitar l'aportació o esmena de documentació per via telemàtica a un expedient de sol·licitud de "Ajudes per al foment de la col·laboració institucional a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la...

Saber més
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de Treball, prèvia proposta de concessió i informe d'avaluació de les sol·licituds elevats per la Comissió de Valoració a través de l'òrgan instructor. ...
Saber més
Quantia i cobrament
1. QUANTIA DE L'AJUDA (article 9 de l'Ordre de bases reguladores i resolc seté de la Resolució de convocatòria) - La quantia màxima que pot rebre cada actuació subvencionable serà de 30.000 EUROS, sense que en cap cas la subvenció puga ser de tal quantia que supere el cost de l'activitat...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
Sense perjudici de les obligacions generals establides en l'article 14 de la LGS, amb caràcter específic seran obligacions de les entitats beneficiàries les contemplades en les bases reguladores, especialment les disposades en el seu ARTICLE 4 i en el resolc quart de la Resolució de convocatòria.
Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la...

Saber més