Sol·licitud d'ajudes econòmiques en concepte de subvenció destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandó escolar i altres actuacions incloses en el Pla d'actuació per a la millora, per al curs 2024-2025

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 1777457
|
Codi GVA: 19749
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar, per al curs 2024-2025, la concessió d'ajudes econòmiques, en concepte de subvenció per concurrència competitiva, dirigides a centres educatius privats concertats per al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit, la reducció de l'abandó escolar i altres actuacions o programes inclosos en el Pla d'actuació per a la millora.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* Definició del Pla d'actuació per a la millora (PAM)

 

1. El Pla d'actuació per a la millora (PAM) constituïx la part pedagògica de la Programació General Anual (PGA).

 

2. Està conformat pel conjunt d'intervencions educatives que es realitzen en un centre educatiu per a la millora de la qualitat educativa que inclou, entre altres aspectes, la consecució de l'equitat en l'educació i la millora de les competències de l'alumnat.

 

3. Les intervencions educatives han de donar resposta a les necessitats, els interessos i les motivacions de tot l'alumnat del centre des d'una perspectiva inclusiva i s'organitzaran dins de les línies d'acció següents, algunes de les quals es configuren com a programes:

 

a) Programa d'aula compartida per a ESO (PAC).

b) Programa de diversificació curricular de 3º d'ESO.

c) Programa de diversificació curricular de 4º d'ESO.

d) Altres actuacions:

- Mesures per a la millora de la concreció del currículum.

- Mesures per a la millora de l'atenció a la diversitat i la inclusió educativa.

- Mesures per a la millora de la igualtat i la convivència.

- Mesures per a la millora de la competència en comunicació lingüística i de la competència matemàtica.

- Mesures per a la consecució de l'excel·lència.

- Altres mesures que es consideren dins de l'autonomia del centre.

 

Finalitats

 

1. El PAM té les finalitats següents:

 

a) Desenvolupar intervencions educatives inclusives i canvis organitzatius i metodològics que donen resposta a les necessitats educatives des d'una perspectiva inclusiva.

 

b) Incrementar el percentatge d'alumnat que aconseguix els objectius i les competències clau corresponents.

 

c) Augmentar la taxa de titulació de l'alumnat en l'ESO.

 

d) Reduir l'absentisme i l'abandó escolar primerenc i incrementar la taxa d'escolarització en l'educació postobligatòria.

 

e) Millorar la competència emocional i les habilitats d'interacció social de l'alumnat per a aconseguir una major integració socioeducativa.

 

f) Desenvolupar accions per a previndre i compensar les desigualtats en educació des d'una perspectiva inclusiva.

 

g) Garantir que l'alumnat aconseguisca una competència plurilingüe efectiva.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Centres privats concertats que impartisquen ensenyaments d'Educació Infantil (2º cicle), Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i/o Educació Especial, durant el curs 2024-2025.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La presentació de la sol·licitud per a optar a aquestes ajudes implica la plena acceptació per la persona sol·licitant de les bases reguladores aprovades per l'Ordre 33/2018 i de les condicions indicades en la present resolució. 2. La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'ha...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 de juny al 14 de juny de 2024.

Documentació
Sol·licitud presentada de manera telemàtica a través de l'Oficina Virtual per als Centres Educatius (OVICE).

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre la present convocatòria és de sis mesos des de la seua publicació. Vençut el termini, els centres interessats que no hagen sigut notificats per resolució expressa, hauran de considerar desestimada la seua sol·licitud.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació, o bé...

Saber més