Curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva.

Codi SIA: 1279117
Codi GUC: 19550
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
(18-09-2023
02-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

- Objecte: L'objecte d'aquesta resolució és convocar el curs de formació per al desenvolupament de la funció directiva que estableix el Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre, pel qual es desenvolupen les característiques de l'esmentat curs. - Curs de formació: 1. Es convoca el curs de formació per al desenvolupament de la funció directiva que permet obtindre el certificat requerit per a complir amb el requisit de formació previ al nomenament del càrrec de la direcció d'un centre educatiu públic, el programa del qual apareix en l'annex I. Aquest curs té l'objectiu bàsic de facilitar l'adquisició de les competències necessàries per a exercir les funcions pròpies de la direcció dels centres educatius el titular dels quals és la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 2. D'acord amb el Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre, el curs té una estructura modular composta per set mòduls d'una duració variable, segons el contingut que té i el caràcter semipresencial. Els continguts dels mòduls es detallen en el programa formatiu per al desenvolupament de la funció directiva que es publica com a annex I. 3. Les sessions presencials es desenvoluparan en els CEFIRE que s'establisquen, en els llocs que aquests determinen. Es podran incloure sessions presencials virtuals per videoconferència en funció de la planificació que s'implemente. La formació no presencial es farà a través d'una plataforma educativa d'ensenyament-aprenentatge, que coordinarà i gestionarà el Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. El curs tindrà una duració de 130 hores i es farà en el període comprés entre el 30 d'octubre de 2023 i la data de la convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció de la direcció de centres educatius.

Observacions

- Certificació dels cursos: 1. L'assistència a les sessions presencials, o presencials virtuals, si és el cas, de cada mòdul és obligatòria, així com la realització de les tasques associades a cada un d'aquestes. Excepcionalment, i per causa degudament justificada, es podrà certificar l'assistència dels participants quan aquesta haja sigut almenys d'un huitanta-cinc per cent del total de les hores de la fase presencial de l'activitat. 2. Per a obtindre el corresponent certificat, les persones participants en aquesta formació estan obligades a fer el curs complet, és a dir, a realitzar i superar les activitats de tots els mòduls i elaborar un projecte de direcció, dins dels terminis establits en la planificació del curs. 3. Tots els documents que conformen les tasques i el projecte de direcció han de tindre caràcter original i inèdit. El plagi detectat en la totalitat o en una part d'aquests serà motiu per a no certificar el curs. 4. Una vegada finalitzada la formació, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport expedirà un certificat de 130 hores acreditatiu d'haver superat el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva als participants que figuren com a aptes en l'acta final corresponent. En el revers del certificat es farà constar el programa formatiu i la duració dels mòduls cursats.

Qui pot sol·licitar-ho?

- Participants en el curs de formació: 1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal docent funcionari de carrera que exercisca en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i que complisca els requisits següents: a) Que impartisca els ensenyaments que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana que depenguen de l'Administració educativa de la Generalitat. b) Estar, durant el curs acadèmic 2023-2024, en un servei actiu com a funcionari de carrera, en qualsevol centre públic o servei educatiu o en llocs tècnics de l'Administració educativa relacionats amb els serveis educatius. 2. Les persones a les quals l'Administració educativa haja nomenat provisionalment per a exercir la direcció d'un centre en el curs 2023-2024, sobre la base del que disposen els articles 134.2 i 137 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, seran inscrites d'ofici si no tenen registrada la formació equivalent i no han participat en aquest procediment, sempre que ho sol·liciten abans de començar el curs mitjançant un escrit dirigit al Servei de Planificació i Gestió de la Formació del Professorat a través del tràmit Z.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds abastarà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV fins al 30 de setembre de 2023. (DOGV núm. 9684, de 15/09/2023).

Documentació

- Sol·licitud: Sol·licitud per via telemàtica utilitzant el formulari d'inscripció que estarà a la seua disposició en la plataforma OVIDOC (ovidoc.edu.gva.es) a l'apartat tràmits. - Documentació que han d'aportar les persones sol·licitants: 1. La inscripció no exigeix cap documentació justificativa dels requisits, excepte la declaració responsable de ser funcionari o funcionària de carrera, per a la qual cosa només s'ha de marcar l'opció corresponent en el formulari d'inscripció. En el cas de professorat que imparteix les classes a la vesprada, s'ha d'aportar la certificació de la direcció del centre en la qual conste l'horari del docent. 2. Les persones sol·licitants es responsabilitzaran expressament de la veracitat de la declaració realitzada. 3. L'elecció de la seu on quedarà inscrit el sol·licitant obliga a participar en les sessions presencials programades d'acord amb el calendari planificat en cada CEFIRE.

Presentació

Telemàtica
Instruccions i convocatòria en la web de Formació del Professorat i sol·licitud per via telemàtica utilitzant la plataforma Ovidoc (ovidoc.edu.gva.es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Forma de participació i termini de presentació de sol·licituds: 1. El personal docent que hi vulga participar ha d'omplir la sol·licitud per via telemàtica utilitzant el formulari d'inscripció que estarà a la seua disposició en la plataforma OVIDOC (ovidoc.edu.gva.es) a l'apartat de tràmits. Ha d'estar en possessió dels requisits en la data de publicació d'aquesta convocatòria. A la plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ITACA o amb el sistema Cl@ve o amb el certificat de firma digital corresponent. L'ompliment de la sol·licitud mitjançant aquest sistema generarà un número identificatiu que li donarà validesa i unicitat. Cada docent pot presentar el nombre de sol·licituds telemàtiques de participació que vulga, però només es tindrà en compte l'última presentada, per la qual cosa només es considerarà acceptada una sol·licitud telemàtica per participant. No es tindran en compte les sol·licituds presentades per aquesta via que no completen el procés de presentació fixat, del qual s'obtindrà un número de sol·licitud en un document descarregable en PDF, que la persona interessada ha de conservar per a acreditar la presentació dins del termini i en la forma adequada. 2. El professorat que participe en aquesta convocatòria podrà optar entre els CEFIRE que proposen aquesta formació. Sempre que es complisquen els requisits de participació, l'Administració educativa articularà les mesures que corresponguen per a garantir que aquesta formació es realitze. El professorat triarà el CEFIRE que considere. En el formulari d'inscripció apareixerà el calendari de les sessions presencials planificades per a cada CEFIRE perquè cada participant trie el que li permeta assistir a totes les sessions presencials. El professorat que imparteix les classes a la vesprada tindrà l'opció de triar el CEFIRE que planificarà les sessions presencials al matí. Donat el cas, serà necessari aportar un certificat de l'horari signat per la direcció del centre que justifique l'elecció d'aquesta opció. - Adjudicació de places en els cursos: 1. Transcorregut el termini d'inscripció, els CEFIRE publicaran en la seua pàgina web la llista provisional de les places adjudicades. Així mateix, publicaran la llista de les sol·licituds que hagen resultat excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió. Publicada la llista provisional, el professorat participant haurà de confirmar o renunciar a la plaça adjudicada en un termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació. 2. Si s'hi vol presentar una reclamació, en el termini establit en el paràgraf anterior, s'ha de dirigir per correu electrònic a la direcció del CEFIRE. La resolució de les reclamacions presentades quedarà reflectida en la llista definitiva. 3. Examinades les al·legacions presentades a la llista provisional, cada CEFIRE publicarà la llista definitiva d'admesos, exclosos i renúncies en la pàgina web. 4. Les persones a les quals s'haja adjudicat una plaça han d'assistir a la sessió inicial del curs de formació al lloc i l'hora que el CEFIRE determine. En aquesta sessió se'ls facilitarà informació detallada del contingut, de la planificació de la formació i el calendari de les sessions presencials. La no assistència a aquesta sessió, excepte per absència degudament justificada i comunicada prèviament a la direcció del CEFIRE, de conformitat amb el que disposa l'article 17, punt 3, de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, es considerarà com a renúncia a la plaça.

Òrgans resolució

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

No