Impuls a la compra pública innovadora (CPI)

AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ AVI

Codi SIA: 1256924
|
Codi GVA: 19546
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'Agència Valenciana d'Innovació (IVACE+i Innovació) llança el present procediment d'ajudes per a potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivar la compra pública innovadora des del costat de la demanda del gestor públic i des del costat de l'oferta, és a dir, de les empreses, estimulant-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de CPI.

Es configuren dos línies:

Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació, a fi de donar suport al cost d'I+D+i requerit en una licitació pública d'innovació, de manera que es facilite la presència d'empreses valencianes en licitacions públiques de productes i servicis innovadors.

Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i servicis innovadors, a fi de dinamitzar la CPI en la Comunitat, a través d'iniciatives de suport a la compra pública d'innovació, finançant activitats dirigides a la posada en marxa de compra públiques innovadores i accions de promoció.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Línia 1. Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les empreses i organismes d'investigació, amb capacitat de proveir de solucions tecnològiques a les administracions, que vagen a presentar-se a licitacions de CPI de l'Administració Pública, amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana.

Línia 2. Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les entitats locals de la Comunitat Valenciana, admetent-se a les seues entitats dependents, entenent com a tals aquelles organitzacions o entitats, amb personalitat jurídica pròpia creades sota la dependència o vinculació de les entitats locals per a complir funcions concretes de servici públic o intervenció administrativa, podent ser: organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils (íntegra o majoritàriament participades o controlades per una entitat local), fundacions i altres institucions sense fi de lucre constituïdes per a la realització de fins d'interés general; i consorcis.

Totes estes entitats amb capacitat de compra regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i proclius a comprar servicis o productes amb alt contingut innovador, i les entitats sense ànim de lucre –públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu en la Comunitat Valenciana, que en els seus estatuts tinguen entre els seus fins prestar servicis d'assessorament en matèria d'innovació.

Com es tramita

Procés de tramitació
La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'establix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià...
Saber més
Criteris de valoració
Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació i desenvolupats en l'apartat corresponent a criteris...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds d'este procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 9849 / 15.05.2024)

 

Data d'Inici 16/05/2024 Data Finalització: 05/06/2024

 

Documentació
S'ha de presentar la documentació ressenyada en la Resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026 i generada a través de tramitació telemàtica.
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'establix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de concessió de les ajudes serà de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Quantia i cobrament
  Línia 1. L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut d'un percentatge de les despeses subvencionables segons les intensitats que s'indiquen en el DECRET 9/2018, de 30 de maig pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament...
  Saber més
  Obligacions
  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en...
  Saber més
  Observacions

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Òrgans resolució
  Sancions
  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.