Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació

AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ AVI

Codi SIA: 1243328
|
Codi GVA: 19536
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'Agència Valenciana d'Innovació (IVACE+i Innovació) llança el present procediment d'ajudes per a reforçar les estructures de suport a la innovació existents a la Comunitat Valenciana i facilitar la difusió de la I+D+i entre les empreses. De manera específica es pretén:

- Incrementar la participació dels agents del Sistema Valencià d'Innovació en projectes i programes d'I+D+i.

- Possibilitar la coordinació i cooperació entre agents del Sistema Valencià d'Innovació.

- Fomentar la internacionalització en matèria d'I+D+i dels agents del Sistema Valencià d'Innovació.

- Facilitar la promoció i difusió de la I+D+i entre les empreses de la Comunitat Valenciana

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Tindran la condició d'entitat beneficiària qualsevol agent del Sistema Valencià d'Innovació amb personalitat jurídica, de naturalesa pública o privada sense ànim de lucre, la seu social del qual o activitat es desenvolupa, íntegrament o en una part significativa, en la Comunitat Valenciana, que facilite la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o presten servicis a les mateixes en matèria de suport a la innovació.

Sense caràcter exhaustiu, tindran la condició d'entitat beneficiària les universitats públiques i privades, organismes d'investigació, centres tecnològics, entitats locals, agrupacions i associacions empresarials sectorials, plataformes tecnològiques i clústers.

Podran tindre la consideració d'entitats beneficiàries les incloses en l'article 61 de les bases reguladores.

Com es tramita

Procés de tramitació
La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'establix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià...
Saber més
Criteris de valoració
Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació i desenvolupats en l'apartat corresponent a criteris...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds d'este procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 9849 / 15.05.2024)

 

Data d'Inici 16/05/2024 Data Finalització: 05/06/2024

 

Documentació
S'ha de presentar la documentació ressenyada en la Resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026 i generada a través de tramitació telemàtica.
Forma de presentació
Telemàtica
Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es/va/sede_certificados; entre aquests, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de concessió de les ajudes és de sis mesos, a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Quantia i cobrament
  L'ajuda consistirà en una subvenció del 70% de les despeses subvencionables del projecte. L'Agència Valenciana de la Innovació (IVACE+i Innovació) procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les...
  Saber més
  Obligacions
  Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en...
  Saber més
  Observacions

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Òrgans resolució
  Sancions
  Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de les quals regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.