Justificació de subvencions de la Direcció General de Transparència i Participació (anterior Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern), concedides a les mancomunitats de municipis i ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del dret foral valencià, en l'exercici 2023.

Codi SIA: 1285969
Codi GUC: 19391
Organisme: Presidència de la Generalitat
Termini de sol·licitud: OBERT
(12-09-2023
25-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena/Aportació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquest tràmit permet aportar per via telemàtica els documents justificatius que s'exigeixen en la base reguladora onze de l'Ordre 5/2016, de 5 de juliol, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'*Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià (DOCV núm. 7824, de 08.07.2016), modificada per l'Ordre 2/2019, de 18 de gener (DOGV núm. 8472, de 25.01.2019), en relació amb l'apartat dècim de la Resolució de 22 de febrer de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en la qual es convoquen les subvencions per a l'exercici 2023 (DOGV núm. 9553, de 14.03.2023).

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits: 1.- Haver resultat beneficiari d'aquesta subvenció concedida per Resolució de 5 de juliol de 2023, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (DOGV num. 9636, d'11.07.2023). 2.- Disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja subscrit l'oportú conveni. Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados (veure enllaç directe en aquest mateix tràmit) - Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les mancomunitats de municipis i ajuntaments de la Comunitat Valenciana que hagen resultat beneficiaris o beneficiàries d'una subvenció en l'exercici 2023, per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia i la recuperació i divulgació del Dret Foral Civil Valencià.

Termini

El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció finalitzarà el 25 d'octubre de 2023, de conformitat amb l'apartat dècim de la Resolució de 22 de febrer de 2023 (DOGV núm. 9553, de 14/03/2023).

Documentació

1.- Per a realitzar la justificació de la subvenció s'haurà d'aportar el compte justificatiu simplificat, que contindrà la següent informació: a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, degudament signada per la persona titular de la Presidència de la Mancomunitat de Municipis o de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts respecte als objectius plantejats en el programa inicial i en el pla d'actuacions aportats juntament amb la sol·licitud de la subvenció. b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, de conformitat amb el model que figura com a "Annex", amb identificació de l'actuació, del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament. En el seu cas, l'entitat beneficiària indicarà les desviacions esdevingudes en relació a les despeses pressupostades. Aquesta relació estarà certificada i signada pel secretari o la secretària, o pel secretari-interventor o la secretària-interventora de l'entitat local interessada, amb el vistiplau del seu president o la seua presidenta. L'import a justificar serà, en tot cas, el 100% de la quantitat concedida com a subvenció. c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seua procedència. d) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d'aquests. 2.- Així mateix s'aportaran les declaracions responsables o, quan siga procedent, certificat corresponent, que acrediten els extrems continguts en els punts e), i), i p), de l'apartat 1 de la base deu. 3.- Respecte a aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (*ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema. 4.- Actuacions complementàries durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de les subvencions: Es realitzaran actuacions complementàries conforme al que es disposa en els apartats c) i d) del punt 1 de la base onze de la citada Ordre 5/2016, de 5 de juliol, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, modificada per Ordre 2/2019, de 18 de gener, en relació amb la Resolució de 27 de febrer de 2023 de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica per la qual s'aprova el pla de control aplicable a les activitats finançades durant l'exercici 2023 amb càrrec a les línies de subvencions gestionades per la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern (actual Direcció General de Transparència i Participació, de la Presidència de la Generalitat).

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot fer-se TELEMÀTICAMENT.

òrgans de tramitació

La documentació es rebrà per l'òrgan instructor.