Ajudes per paralització temporal de l'activitat pesquera-pescadors

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 288023
|
Codi GVA: 19090
Descarregar informació
Termini obert

Des de 09-07-2024

Fins 08-08-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajudes als pescadors de vaixells pesquers amb port base en la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
09-07-2024 al 08-08-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
09-07-2024
Observacions

Tenint en compte que ja s'han realitzat les parades temporals a què fa referència aquesta convocatòria, s'han de presentar simultàniament la sol·licitud d'ajuda i la de pagament.

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Pescadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Requisits

1. Figurar enrolats a bord d'algun dels vaixells pesquers espanyols afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera, en el moment d'esdevindre la parada. Els vaixells afectats estaran inclosos en la relació certificada a este efecte per la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

 

2. Haver treballat en la mar almenys 120 dies durant els dos anys civils anteriors a l'any en què es presenta la sol·licitud d'ajuda, a bord d'un vaixell pesquer afectat per la paralització temporal.

 

3. Estar inclosos en el procediment de suspensió de contractes de treball o de reducció de jornada, excepte en el cas de les excepcions previstes en la legislació laboral, del vaixell pesquer afectat per la paralització temporal, en la data de l'última arribada a port per a començar la parada.

 

4. Trobar-se en la situació d'alta en la Seguretat Social i mantindre ininterrompuda la relació laboral amb l'empresa armadora de l'embarcació en la qual es trobaven enrolats en el moment de sobrevindre la immobilització de la flota durant la parada, excepte les excepcions previstes en la legislació per als treballadors fixos-discontinus, temporals i per compte propi.

 

5. També podran percebre ajudes els pescadors que, mantenint ininterrompuda la seua relació laboral amb l'empresa, no figuren enrolats en el moment de la paralització temporal a conseqüència d'una incapacitat laboral, permisos retribuïts, vacacions, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural; sempre que complisquen els altres requisits establits i quede acreditat el cessament en eixa situació al llarg del període de temps de duració de la paralització temporal.

 

6. Tots els pescadors, amb independència del tipus de contracte que sustente la relació laboral amb l'empresa armadora, hauran de tornar a enrolar-se i trobar-se en situació d'alta en la Seguretat Social el primer dia d'activitat pesquera del vaixell després de la finalització de la parada, excepte els que puguen trobar-se en alguna situació especial que el justifique (incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacacions, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància).

 

7. Acreditar un període de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar de, almenys, dotze mesos al llarg de la seua vida laboral.

 

8. Estar al corrent en el pagament de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, si és el cas.

 

9. La percepció de les ajudes a pescadors previstes en la present Orde és incompatible amb el treball del beneficiari per compte propi o compte alié, durant el període de la parada subvencionable.

 

10. Igualment, és incompatible amb la percepció de la prestació per desocupació i la resta de prestacions econòmiques del Sistema de la Seguretat Social que resulten incompatibles amb el treball del beneficiari, amb l'excepció de les prestacions per incapacitat temporal, permisos retribuïts, vacacions, excedència, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs, i risc durant la lactància, i en este cas es descomptarà del període de parada subvencionable, el període durant el qual haja percebut estes prestacions.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment correspon a la Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la Conselleria competent en pesca marítima, en l'àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, qui podrà realitzar d'ofici quantes actuacions estime necessàries amb vista a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals haja de formular la proposta de resolució.

2. Si analitzada la documentació presentada s'observara que existixen defectes formals o omissió d'algun dels documents exigits, es requerirà a l'interessat perquè esmene o aportació la documentació preceptiva, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú vigent.

 

3. En el cas de no ser acceptada la sol·licitud de l'interessat, o existisca incompliment d'algun requisit, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a l'interessat, concedint-li un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que s'establix en la legislació de procediment administratiu comú vigent.

4. El director territorial de la Conselleria competent en pesca marítima, vist l'informe de la Secció de Pesca Marítima, remetrà l'expedient complet juntament amb la proposta corresponent a la Direcció General competent en pesca marítima, a l'efecte d'emetre la resolució que procedisca.

5. Quan el crèdit disponible en cada convocatòria no siga suficient per a concedir l'ajuda al conjunt de sol·licituds estimades, es procedirà al prorrateig de totes les propostes d'aprovació de manera que no es depasse el crèdit disponible

6. El prorrateig es calcularà de manera proporcional als imports individuals que li podria correspondre a cada sol·licitud individual en el cas que hi haguera crèdit suficient per a això.

 

7. Les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits seran avaluades per una Comissió d'Avaluació.

 

8. Finalitzada l'avaluació de totes les sol·licituds presentades, d'acord amb el crèdit disponible establit en la corresponent convocatòria, la Comissió elevarà una proposta al director general competent en pesca marítima, amb la relació de sol·licituds estimades per a la concessió d'ajudes (amb indicació del beneficiari i quantia de l'ajuda proposada, així com el coeficient de prorrateig aplicat quan siga procedent) i les desestimades.

 

9. El director general competent en matèria de pesca marítima resoldrà el procediment.

 

Observacions

Respecte a la normativa: 1. Resultaran d'aplicació supletòria els procediments de concessió i control previstos en la normativa reguladora de les subvencions públiques 2. Les ajudes es regiran així mateix per la normativa de la Unió Europea, de l'Estat o de la Generalitat Valenciana que d'ara...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 09-07-2024 a 08-08-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm 9887 / 08.07.2024)

Documentació
a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant, i del representant si n'hi haguera, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) En el cas de representants, documentació acreditativa de la representació que ostente la persona que compareix en lloc...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Al·legació / Aportació

Termini
Des de 09-07-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de 6 mesos comptats de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Quantia i cobrament
Quantia de l'ajuda L'import màxim de l'ajuda als pescadors es calcularà multiplicant un màxim de 50,00 euros pel nombre de dies finançables de parada. Els imports de l'ajuda calculats segons el que es disposa en els punts anteriors seran minorats quan es donen les circumstàncies previstes en...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
- Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la mateixa en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes previstos en la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i condicions, la realització...
Saber més
Observacions

Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes quan es tracte de resolució expressa o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsca la desestimació, per silenci administratiu. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de...

Saber més
Sancions
Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del...
Saber més