Convocatòria de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 287650
|
Codi GVA: 18834
Descarregar informació
Termini obert

Des de 10-07-2024

Fins 30-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La finalitat de les subvencions que es convoquen és finançar els programes d'interés general per a atendre fins d'interés social destinats a cobrir les necessitats específiques d'assistència social dirigides a l'atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d'especial vulnerabilitat en la Comunitat Valenciana

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
10-07-2024 al 30-07-2024
Al·legació / AportacióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

1. Podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en esta orde les entitats del tercer sector d'acció social definides en l'article 2 de la Llei 43/2015, de 9 d'octubre, del tercer sector d'acció social, així com les entitats o organitzacions no governamentals.   

2. També podran ser beneficiàries d'estes subvencions les agrupacions d'organitzacions, sense personalitat jurídica.

Requisits

1. Els requisits que han de complir les entitats beneficiàries

                a) Tindre seu o delegació permanent en la Comunitat Valenciana.

                b) Mancar de fins de lucre.

                c) Tindre fins institucionals adequats recollits en els seus estatuts per a la realització de les activitats considerades finançables en cada resolució de convocatòria.

                d) Estar legalment constituïda almenys amb dos anys d'antelació a la data de publicació de la convocatòria de subvencions.

                e) Estar degudament inscrites en el corresponent registre administratiu dins del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció.

                f) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries enfront de la Generalitat i l'Estat i de les obligacions tributàries enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

          g) Trobar-se al corrent del reintegrament de les subvencions

          h) No incórrer en cap de les circumstàncies que establix l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

                En el cas d'agrupacions d'organitzacions sense personalitat jurídica de l'apartat 4 de l'article 2, estos, estos requisits s'entendran per a cadascuna de les entitats que conformen l'agrupació.

               

Com es tramita

Procés de tramitació

Les sol·licituds hauran de complir les condicions establides en l'article 8 de l'Orde 8/2019.

Es presentarà telemàticament, una sol·licitud general de subvenció per cada entitat sol·licitant.

S'emplenarà un formulari de sol·licitud d'ajuda normalitzat que indicarà les dades bàsiques referents a la subvenció que se sol·licita, entitat sol·licitant i el seu representant legal, incloent-hi el número de compte bancària.

En el formulari de subvencions, l'entitat sol·licitarà el finançament dels seus programes, vinculant cadascun d'ells a l'eix que considere oportú.

En este formulari, l'entitat sol·licitant, indicarà el nombre total de programes sol·licitats, així com la relació de programes amb la seua vinculació a l'eix corresponent.

Cada programa presentat sol podrà estar vinculat a un eix de treball. En l'eix 17 d'obres només s'admetrà una obra per programa

 

Criteris de valoració

1. Criteris objectius de valoració de les entitats sol·licitants (màxim 100 punts). Article 10 de l'Orde 8/2019.

2. Criteris objectius de valoració dels programes amb gastos de naturalesa corrent (màxim 100 punts). Article 11.1 de l'Orde 8/2019.

3. Criteris objectius de valoració dels programes amb gastos de naturalesa de capital (màxim 100 punts). Article 12.1 (equipament) i 12.2 (Obres) de l'Orde 8/2019.

 

 

Òrgans de tramitació
Conforme al que es preveu en l'article 6 de l'Orde 8/2019, serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment la direcció general competent en matèria d'inclusió i cooperació al desenvolupament.

Sol·licitud

Termini
Des de 10-07-2024 a 30-07-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, que començarà l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i quedaran excloses de la convocatòria les sol·licituds presentades fora de termini. (DOGV Num. 9888 / 09.07.2024)

Documentació
- Annex II – Memòria explicativa de l'entitat convocatòria 2024 - Annex III – Memòria explicativa del programa Eixos de l'1 al 15 convocatòria 2024 - Annex IV – Memòria explicativa Programa Eix 16-Equipament - Annex V -- Memòria explicativa Programa Eix 17- Obres - Documentació arreplegada en...
Saber més
Taxa o pagament

Aquest procediment està exempt de taxes

 

Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud telemàtica està accessible en la seu electrònica de la Generalitat, i constarà d'una part general (comuna per a totes les sol·licituds de subvenció a la Generalitat) i d'una part específica corresponent a la present convocatòria. Per a qualsevol dubte sobre...
Saber més

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert

Les entitats poden aportar documentació després de requeriment, o per pròpia iniciativa, en qualsevol moment abans de la resolució de concessió. Estes aportacions poden ser aportacions de documentació de la sol·licitud, esmena de documentació després de requeriment per a això se'ls dona termini...

Saber més
Descripció

Finalitzat el termini de la sol·licitud les entitats poden fer aportacions complementàries a la documentació inicial. El termini estarà obert de manera indefinida per a esta documentació complementària.

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del present procediment serà de nou mesos, a partir de la publicació en el DOGV de la present resolució de convocatòria.
Quantia i cobrament
L'import previst en els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024 en la línia S0323 del capítol 4 de gastos dotada amb 26.435.000,00 euros destinada a finançar els eixos de treball d'1 al 15, i la línia de subvenció S0325 del capítol 7 de gastos, dotada amb 1.571.000,00 destinada a...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Obligacions
Les entitats o organitzacions beneficiàries de la subvenció, a més del que es preveu en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, vindran obligades a complir les obligacions de l'article 20 de l'Orde.
Observacions

La resolució de concessió de la subvenció que es dicte conforme a esta convocatòria, posarà fi a la via administrativa, i contra esta es podrà interposar, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació o bé directament recurs contenciós...

Saber més
Òrgans resolució
La Direcció General competent en matèria d'inclusió i cooperació al desenvolupament per delegació de la vicepresidenta segona i consellera de servicis socials, igualtat i vivenda serà l'òrgan competent per a resoldre la concessió o denegació de les subvencions. (Resolució de 15 de maig de 2024,...
Saber més
Sancions
El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives contemplada en la normativa bàsica estatal a aquelles entitats o organitzacions que siguen responsables de les mateixes i es regirà pel que es disposa en el Capítol IV del Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.