Ajudes per a mancomunitats que presten servicis mancomunats d'arxiu

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 278192
|
Codi GVA: 18698
Descarregar informació
Termini obert

Des de 09-07-2024

Fins 05-08-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Contribuir al finançament dels gastos derivats de la contractació de personal arxiver per a l'organització i descripció dels arxius que formen part dels servicis mancomunats d'arxiu. Estes subvencions contribuiran al finançament dels esmentats gastos, fins al màxim del 100% del cost de la inversió realitzada i estes activitats hauran d'estar realitzades durant el període comprés entre l'1 d'agost de 2023 fins a l'últim dia del mes en què es porte a efecte la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de la present convocatòria de subvencions. Estos gastos hauran de tindre un cost mínim de 5.000 euros.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
09-07-2024 al 05-08-2024

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran obtindre la condició de beneficiaris d'estes subvencions, les mancomunitats de municipis que presten serveis mancomunats d'arxiu als municipis de la Comunitat Valenciana, i que realitzen gastos amb eixa finalitat.

Requisits

Les mancomunitats beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

b) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

c) Trobar-se al corrent, al finalitzar el termini de presentació de sol·licituds , en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social , de conformitat amb el que establixen els article 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

d) Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable i amb allò que s'ha exigit per l'article 199, apartats 4 i 5, de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (modificada per la llei 7/2014, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'organització de la Generalitat).

e) Complir amb l'article 36 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, on s'establix que els ajuntaments de municipis de més de deu mil habitants estan obligats a tindre un servici d'arxiu propi i que el dit servici d'arxiu haurà d'estar dotat de personal arxiver amb la titulació corresponent i d'instal·lacions adequades per a conservar els documents, ja que el fet de tindre un servici mancomunat d'arxius, no eximix de la dita obligació.

Com es tramita

Procés de tramitació

1.- PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMATICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la resolució de convocatòria.

 

2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes previstos en l'article 8 de l'Orde 26/2017 de bases reguladores.

 

3.- ESMENA. Si la sol·licitud presentada no reunix els requisits o no s'acompanya de la documentació complementària exigida, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius de manera telemàtica, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició prèvia resolució dictada a este efecte, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'esmena es realitzarà mitjançant el tràmit de la Guia PROP anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, tramitable amb certificat digital i accessible a través de la següent adreça: https://breu.gva.es/b/atdjejbsng

 

4.- COMISSIÓ AVALUADORA. La valoració de les sol·licituds de subvenció i la proposta de concessió les realitzarà una comissió avaluadora d'acord amb l'article 7 de l'Orde 26/2017 de bases reguladores.

En una primera fase es comprovarà que la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud acredita la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte establit d'esta. En el cas que la documentació aportada no justifique prou el total del sol·licitat, transcorregut el termini preceptiu d'esmena, esta quantitat es reduirà en la part que corresponga, i quedaran excloses aquelles sol·licituds que resulten per davall del gasto mínim de 5.000 euros.

La comissió avaluadora podrà requerir als interessats quantes dades i acreditacions jutgen necessaris per a la deguda qualificació del gasto objecte de la subvenció.

En una segona fase s'atorgarà als sol·licitants que hagen superat la primera fase una quantitat lineal de 2.000 euros. La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat la inversió superior a 5.000 euros, de manera proporcional a la quantia sol·licitada i degudament justificada.

 

5. RESOLUCIÓ. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de la convocatòria. Transcorregut este termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La denegació de la subvenció haurà de ser motivada i les raons es faran constar en la resolució.

La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que assortirà els efectes de notificació, segons el que es disposa en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i en l'article 18 de la Llei General de Subvencions.

Criteris de valoració

1.Comprobación de la documentació

En primer lloc es comprovarà que la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud acredita prou la quantia sol·licitada per l'interessat en concepte de subvenció i s'ajusta a fi de la convocatòria. En el cas que la documentació aportada no justifique prou el total d'allò que s'ha sol·licitat, transcorregut el termini preceptiu d'esmena, esta quantitat es reduirà en la part que corresponga.

Queden excloses aquelles sol·licituds que resulten per davall del gasto mínim de 5.000 euros.

 

2. Assignació de la subvenció

S'atorgarà a tots els sol·licitants que hagen superat la primera fase una quantitat lineal de 2.000 euros.

La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat una inversió superior a què s'indique en la convocatòria, degudament justificada, tenint en compte els factors següents:

X = dotació econòmica restant després de l'assignació lineal de la subvenció.

Y = Inversió justificada de cada sol·licitant

T = suma de les inversions justificades de tots els sol·licitants que han superat la fase primera.

Fórmula de Repartiment: subvenció = (X*Y)/T

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 09-07-2024 a 05-08-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV nº 9887, de 8/07/2024)

 

L'incompliment d'este termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud.

Documentació
En la tramitació telemàtica, les entitats sol·licitants han d'aportar a través dels mitjans electrònics la següent documentació: 1. Juntament amb la sol·licitud general, accessible per a omplir en el propi tràmit telemàtic, haurà de presentar-se la documentació següent: a) Certificat del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica, per mitjà de l'accés a la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es accedint al procediment corresponent a aquesta convocatòria o directament a través de la següent adreça d'Internet:...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'este termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud .
Quantia i cobrament
Als sol·licitants que hagen acreditat degudament la quantia sol·licitada, se'ls atorgarà una quantitat lineal de 2.000 euros. La dotació econòmica restant es distribuirà entre els beneficiaris que hagen realitzat un gasto superior a 5.000 euros, tal com assenyala la convocatòria en l'apartat...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
Veure el que disposa l'article 3 de l'Ordre 26/2017, de 29 de juny, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'estes subvencions.
Observacions

De conformitat amb el que s'establix en els articles 114, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, esta resolució, que posa fi a la via administrativa...

Saber més
Òrgans resolució
Sancions
Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la Intervenció de la Generalitat es regularan d'acord amb el que preveuen el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IV del títol X de la Llei...
Saber més