Ajudes per paralització temporal de l'activitat pesquera-armadors

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 212113
|
Codi GVA: 18180
Descarregar informació
Termini obert

Des de 09-07-2024

Fins 08-08-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajudes als armadors de vaixells pesquers amb port base a la Comunitat Valenciana afectats per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
09-07-2024 al 08-08-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
09-07-2024
Observacions

En el cas que el sol·licitant siga una entitat sense personalitat jurídica, les declaracions responsables seran presentades per cadascun dels membres d'esta entitat. (Annex A)

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que siguen armadors d'un vaixell pesquer amb port base en la Comunitat Valenciana.

 

Es considera Armador, a l'efecte d'estes ajudes, a la persona física, persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica, que es troba d'alta en el Règim Especial de Seguretat Social dels Treballadors de la Mar com a empresa que explota comercialment un vaixell pesquer.

Requisits

1. Seran beneficiaris els armadors de vaixells pesquers amb port base localitzat en la Comunitat Valenciana i que estiguen registrats com a actius en el Registre General de la Flota Pesquera i que hagen dut a terme una activitat pesquera d'almenys 120 dies en la mar, durant els dos anys civils anteriors a l'any en què es presenta la sol·licitud d'ajuda. Estos dies mínims d'activitat pesquera hauran d'haver-se realitzat en la modalitat i calador que s'especifique en la convocatòria d'ajudes.

 

2. Els vaixells afectats estaran inclosos en la relació certificada a este efecte per la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i medi ambient.

 

3. El vaixell ha de pertànyer a la tercera llista del Registre de Vaixells i Empreses Navilieres.

 

4. El vaixell ha d'estar en situació d'alta en el Registre General de Flota Pesquera i ha d'estar en possessió de la llicència de pesca i de les autoritzacions per a les modalitats i caladors assenyalats en cada convocatòria.

 

5. A l'efecte d'estes ajudes, la modalitat censal del vaixell serà la que figure en el Registre General de la Flota Pesquera en la data de sol·licitud de l'ajuda, que haurà de ser la mateixa que la que figurava en el Registre General de la Flota Pesquera a l'entrada en vigor del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca.

 

6. Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

 

7. Justificació que l'armador del vaixell ha presentat davant les autoritats laborals la corresponent comunicació d'inici del procediment de suspensió de contracte o reducció de jornada, regulat en l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors, de tots els tripulants enrolats en l'embarcació, en la data de l'última arribada a port per a començar la parada, a l'efecte de poder adoptar la decisió de suspendre els contractes de treball o reduir la jornada. S'eximirà a l'armador d'este requisit quan justifique documentalment que els contractes de treball dels tripulants enrolats en la data d'arribada a port per a començar la parada, per la seua naturalesa, se suspenen en eixe moment.

 

8. Acreditar el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, l'exempció d'esta obligació, mitjançant la presentació d'una declaració responsable, d'acord amb el que s'establix en l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.

 

9. Quan es tracte d'entitats sense personalitat jurídica, haurà de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'entitat, així com la quota de participació en l'entitat de cadascun d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'entitat, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'entitat. No podrà dissoldre's l'entitat fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

10. Totes les activitats de pesca realitzades pel vaixell pesquer hauran de suspendre's de fet.

 

11. Durant el període de paralització, la inactivitat pesquera ha de ser total i el vaixell ha de romandre en port durant tot el període computable de la parada, no podent ser despatxat per a cap activitat i sense que siga necessari que eixe port coincidisca amb el seu port base. Esta circumstància haurà de quedar arreplegada en el rol de despatx, en el qual s'indicarà expressament que el vaixell entra a port per a iniciar una parada temporal de l'activitat pesquera i, igualment, el dia d'eixida s'indicarà que el vaixell finalitza la parada temporal.

 

12. Podran exceptuar-se aquells moviments del vaixell motivats per raons de seguretat exigides per l'autoritat competent i que hauran de ser acreditats i certificats per esta autoritat.

 

13. Tots els vaixells que disposen de dispositius de localització de vaixells via satèl·lit hauran de mantindre-ho encés durant el període de duració de la parada objecte de l'ajuda.

 

14. La suspensió de l'activitat pesquera haurà d'acreditar-se a través del lliurament del rol en la Capitania Marítima del port en el moment de la seua arribada, sense perjuí de la seua verificació posterior a través dels mitjans referits en l'apartat anterior.

 

15. La no realització de tot el període de paralització temporal aprovat donarà lloc a la pèrdua del dret de cobrament de l'ajuda concedida.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment correspon a la Secció de Pesca Marítima de la Direcció Territorial de la Conselleria competent en pesca marítima, en l'àmbit territorial de la qual es trobe el port base del vaixell afectat per la parada temporal, qui podrà realitzar d'ofici quantes actuacions estime necessàries amb vista a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals haja de formular la proposta de resolució.

 

2. Si analitzada la documentació presentada s'observara que existixen defectes formals o omissió d'algun dels documents exigits, es requerirà a l'interessat perquè esmene o aportació la documentació preceptiva, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú vigent.

 

3. En el cas de no ser acceptada la sol·licitud de l'interessat, o existisca incompliment d'algun requisit, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a l'interessat, concedint-li un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que s'establix en la legislació de procediment administratiu comú vigent.

 

4. El director territorial de la Conselleria competent en pesca marítima, vist l'informe de la Secció de Pesca Marítima, remetrà l'expedient complet juntament amb la proposta corresponent a la Direcció General competent en pesca marítima, a l'efecte d'emetre la resolució que procedisca.

5. Quan el crèdit disponible en cada convocatòria no siga suficient per a concedir l'ajuda al conjunt de sol·licituds estimades, es procedirà al prorrateig de totes les propostes d'aprovació de manera que no es depasse el crèdit disponible.

 

6. El prorrateig es calcularà de manera proporcional als imports individuals que li podria correspondre a cada sol·licitud individual en el cas que hi haguera crèdit suficient per a això.

7. Les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits seran avaluades per una Comissió d'Avaluació.

 

8. Finalitzada l'avaluació de totes les sol·licituds presentades, d'acord amb el crèdit disponible establit en la corresponent convocatòria, la Comissió elevarà una proposta al director general competent en pesca marítima, amb la relació de sol·licituds estimades per a la concessió d'ajudes (amb indicació del beneficiari i quantia de l'ajuda proposada, així com el coeficient de prorrateig aplicat quan siga procedent) i les desestimades.

9. El director general competent en matèria de pesca marítima resoldrà el procediment.

 

Observacions

Respecte a la normativa: 1. Resultaran d'aplicació supletòria els procediments de concessió i control previstos en la normativa reguladora de les subvencions públiques 2. Les ajudes es regiran així mateix per la normativa de la Unió Europea, de l'Estat o de la Generalitat Valenciana que d'ara...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 09-07-2024 a 08-08-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm 9887 / 08.07.2024)

Documentació
a) Acreditació de la identitat de la persona física o jurídica sol·licitant, i del representant si n'hi haguera, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. b) En el cas de representants, documentació acreditativa de la representació que ostente la persona que...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

On dirigir-se

Al·legació / Aportació

Termini
Des de 09-07-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

 

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Quantia i cobrament
L'ajuda als armadors dels vaixells de les modalitats de Cércol i Palangre de Superfície, objecte de paralització temporal, es calcularà multiplicant l'import de la prima diària que li corresponga al vaixell, d'acord amb el barem establit en l'Annex III del Reial decret 1013/2023 de 5 de desembre...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
- Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la mateixa en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes previstos en la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i condicions, la realització...
Saber més
Observacions

Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes quan es tracte de resolució expressa o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsca la desestimació, per silenci administratiu. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de...

Saber més
Sancions
Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del...
Saber més