Subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2024

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 212085
|
Codi GVA: 18098
Descarregar informació
Termini obert

Des de 09-07-2024

Fins 05-08-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Se subvencionaran les actuacions, l'objectiu  general de les quals siga el d'organitzar i realitzar
projectes concrets per al desenvolupament de les activitats pròpies dels centres regionals,
les seues federacions i confederacions, per al foment  de la seua cultura i tradicions, la participació, l'enteniment i la cooperació i la promoció de l'associacionisme, tant a nivell intern com amb altres entitats socials.


Els objectius específics, que hauran de definir-se i desenvolupar-se en el projecte, consistiran en:


a) Promoure projectes de caràcter participatiu que tinguen per objecte el coneixement i
manteniment de les arrels culturals d'altres Comunitats Autònomes en la Comunitat
Valenciana.

b) Promoure projectes de caràcter participatiu que tinguen per objecte la integració de la
població originària d'altres Comunitats Autònomes en la cultura i la llengua pròpia de la
Comunitat Valenciana.

c) Afavorir el coneixement mutu i la convivència entre les associacions, cases i centres regionals presents en la societat valenciana.

 

La convocatòria articula les ajudes en dos modalitats diferents:


a) Modalitat 1: Per a confederacions i federacions de cases regionals.

b) Modalitat 2: Per a cases regionals considerades individualment.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
09-07-2024 al 05-08-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Se subvencionaran les següents activitats i accions:

a) Conferències, jornades, exposicions o altres activitats similars per a potenciar el coneixement i manteniment de les arrels culturals d'altres Comunitats Autònomes en la Comunitat Valenciana.

b) Conferències, jornades, exposicions o altres activitats similars que fomenten la participació activa i la integració de la població originària d'altres Comunitats Autònomes en la cultura valenciana i la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

c) Cursos i programes d'informació, orientació i assessorament dirigits a la població originària d'altres Comunitats Autònomes, resident en la Comunitat Valenciana, en l'àmbit legal, sociolaboral, educatiu, cultural i de participació ciutadana, amb la finalitat de millorar les seues condicions d'integració  en la Comunitat.

d) Programes de promoció de l'associacionisme i desenvolupament d'activitats d'animació sociocultural, dirigits a facilitar a la població originària d'altres Comunitats Autònomes, resident en la Comunitat Valenciana, el contacte amb la seua realitat social i territorial.

e) Programes de promoció de l'associacionisme i desenvolupament d'activitats d'animació sociocultural dirigits a afavorir el coneixement mutu i la convivència entre les associacions, cases i centres regionals presents en la societat valenciana.

 

No passaran a la fase de valoració aquells projectes que no s'adeqüen als objectius concrets i a les activitats definides en este apartat, o aquells projectes en els quals no existisca una mínima coherència entre estos objectius i les activitats, desestimant-se la sol·licitud.

 

Les activitats que se subvencionen podran executar-se a partir de l'1 de gener de 2024 i fins a la data límit de justificació de la subvenció, sense esperar que la concessió de les subvencions es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte.

 

Les activitats subvencionades hauran d'executar-se,  íntegrament, en el territori de la Comunitat Valenciana.

 

GASTOS SUBVENCIONABLES:

 

Seran gastos subvencionables aquells que, responent de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris per a la consecució de l'objecte de la subvenció. En qualsevol cas, haurà d'atendre's al que s'establix en l'article 31 de la LGS.

Seran subvencionables els gastos corrents i de personal necessaris per a la realització del projecte  presentat. Entre estos gastos es poden incloure els següents:

a) Gastos indirectes: S'entén per tals els gastos que afecten a tota l'activitat de l'entitat  beneficiària amb caràcter general. S'inclouen  els gastos de lloguer de l'immoble que figure com a seu, llum, aigua, telèfon, neteja i anàlegs; així com gastos de manteniment de la seu o seus de l'entitat (lampisteria, fusteria, pintura, fumigacions i anàlegs), quotes de pertinença a altres entitats i/o federacions, etc. Es podrà imputar a esta mena de gasto un màxim del 40% de la subvenció concedida en el cas de les cases regionals, limitant-se a un 10% per a les federacions i confederacions.

b) Gastos directes: Seran subvencionables els gastos que resulten necessaris per a la realització del projecte, sempre que estiguen directament relacionats amb l'activitat
subvencionada i resulten indispensables per a l'adequada  preparació o execució d'esta. S'inclouen en esta mena de gastos:


b.1) Costos de personal intern: Dins d'estos gastos s'inclouran les nòmines del personal contractat per la pròpia entitat, imputables a la realització del projecte, fins a un màxim del 40%  de la quantitat subvencionada, tant per a cases regionals com per a federacions i confederacions.
En este apartat de gastos de personal intern es podrà imputar: retribucions i gastos de personal directament lligat al desenvolupament del projecte.  Seran subvencionables els salaris bruts, les quotes de la Seguretat Social a càrrec de  l'empresa i altres costos salarials com a pagues extraordinàries, i altres retribucions derivades de la normativa laboral aplicable, generats durant el període d'execució i en funció del percentatge de dedicació al projecte.. 


b.2) Costos de funcionament: Es poden incloure els gastos de material fungible d'oficina, de difusió (disseny, elaboració, impressió i anàlegs), creació i manteniment web, assegurances directament vinculades amb l'activitat,  transport, allotjaments, dietes i altres gastos, sempre que siguen gestionats i realitzats directament per l'entitat ciutadana.

Respecte als gastos de transport, seran subvencionables amb càrrec a esta mena de gastos, els gastos de locomoció del personal adscrit al projecte que s'executa, sempre que el desplaçament siga necessari i es justifique la seua relació directa amb el desenvolupament del projecte, acreditat mitjançant certificat de la presidència o la secretària de l'entitat.
Quan el desplaçament es realitze en vehicle particular, únicament se subvencionarà, si és el cas , la quantitat que resulte de computar 0,19 euros per quilòmetre recorregut, sempre que es justifique la necessitat del desplaçament i la seua efectiva realització, acreditat mitjançant certificat de la presidència o la secretaria de l'entitat.. 

Respecte als gastos d'allotjament, només seran subvencionables amb càrrec a esta mena de gastos, els originats pels ponents, conferenciants o similars directament vinculats en el desenvolupament del projecte, que haurà d'acreditar-se mitjançant certificat de la presidència o la secretaria de l'entitat.

b.3) Costos de subcontractació: S'entén per subcontractació quan l'entitat beneficiària concerta amb terceres persones l'execució total o parcial de les activitats que constituïxen l'objecte de la subvenció. L'entitat  beneficiària podrà subcontractar, totalment o parcialment , l'activitat objecte de la subvenció, fins a un percentatge màxim del 75%  de l'import de les activitats subvencionades, amb els requisits i
prohibicions establits en l'article 29 de la LGS.

El pressupost presentat haurà de tindre relació directa amb les activitats contemplades en el projecte, sent coherent amb estes.

A este efecte, s'entendrà com a coherència en la distribució dels gastos la relació lògica i adequada entre els gastos que es pressuposten en el projecte i les activitats a realitzar per al compliment dels objectius previstos. Per a això el pressupost haurà d'estar prou detallat segons el tipus de gasto a realitzar i equilibrat íntegrament.

Quan un projecte continga activitats recreatives com a complement a la seua realització, els gastos corresponents a servicis de servici d'àpats, restauració, comestibles o avituallament imputables a la subvenció no podran superar en cap cas el 10% de la quantitat subvencionada quan l'entitat beneficiària siga una casa regional, limitant-se a un 5% per a les federacions i confederacions.

El pressupost per a l'execució del projecte que presente l'entitat haurà d'adequar-se a l'import  de la subvenció sol·licitada, que no podrà superar en cap cas la subvenció màxima per projecte establida en la convocatòria.

NO SERAN SUBVENCIONABLES:

No seran subvencionables:

a) Els gastos d'assessoria fiscal, laboral o comptable; i els tributs, quan l'entitat beneficiària de la subvenció ho abona efectivament i justifica la seua no-exempció.

b) Els gastos per a l'adquisició de béns inventariables (equips informàtics, impressores, mobiliari i altres anàlegs).

c) Els premis, donacions o ajudes de qualsevol tipus.

d) La realització de gastos d'inversió.

e) Tota la cartelleria i la publicitat realitzada de l'activitat subvencionada que no porte la menció o els logotips d'haver sigut finançades per la Generalitat.

f) Els materials realitzats per encàrrec, que porten impreses llegendes o eslògans i no
porten imprés el logotip d'haver sigut finançats per la Generalitat.

g) Activitats que promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació per raó de raça, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra que atempte contra els drets fonamentals de la persona o la seua dignitat.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran beneficiar-se d'estes subvencions les cases regionals d'altres comunitats autònomes en la Comunitat Valenciana, les seues federacions i confederacions, amb seu estable en esta, que complisquen els requisits establits en la present convocatòria.

Requisits

Entitats beneficiàries:


Podran beneficiar-se d'estes subvencions les cases regionals d'altres comunitats
autònomes en la Comunitat Valenciana, les seues federacions i confederacions, amb seu
estable en esta, que complisquen els següents requisits:


a) Estar inscrites en el Registre nacional d'associacions  o en el Registre autonòmic de
associacions de la Comunitat Valenciana o en aquells registres especials, establits per la normativa vigent.

 

b) No estar incurses en les prohibicions que, per a obtindre la condició d'entitats
beneficiàries de subvencions, establix l'article  13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (d'ara en avant , LGS).

 

c) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit d'aplicació  de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

 

No podran obtindre la condició d'entitat beneficiària d'estes subvencions:


a) Les cases regionals i federacions integrades en una federació o confederació,
que hagueren sol·licitat subvenció en la present convocatòria per al mateix projecte
presentat per la seua federació o confederació.

 

b) Les cases regionals que hagen integrat els seus projectes específics en el projecte general d'una  federació, no podent rebre una subvenció indirecta a través del projecte subvencionat de la federació a la qual pertanyen.

 

c) Les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS. A este efecte, l'entitat  sol·licitant ha d'estar al corrent del compliment  de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant, RLGS), circumstància que serà comprovada per l'òrgan instructor del procediment,  d'acord amb el que s'establix en l'apartat octau d'esta  resolució.


La justificació de les entitats de no estar incurses en les prohibicions per a obtindre la
condició d'entitat beneficiària, contingudes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS, es realitzarà mitjançant una declaració responsable.

Com es tramita

Procés de tramitació

Cada entitat només podrà presentar una sol·licitud a la present convocatòria de subvenció. El projecte que, si és el cas, presenten les federacions i/o confederacions haurà d'estar necessàriament relacionat amb les activitats específiques de la federació, no podent incloure projectes o activitats concretes de les seues cases regionals federades.

La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització perquè la Direcció General de Transparència i Participació obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació  del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tenint en compte el que s'establix en els articles 18 i 19 del RLGS, i en este cas les entitats no hauran d'aportar les corresponents certificacions, segons el que es preveu  en l'article 28 de la LPAC. No obstant això , es podrà denegar este consentiment, si així s'assenyala expressament en el formulari de sol·licitud. En este supòsit, hauran d'aportar-se els corresponents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració  Tributària, la Conselleria d'Hisenda,  Economia i Administració Pública, i la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar  al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Quedaran exemptes de presentar estos certificats aquelles entitats que sol·liciten subvencions inferiors a 1.803,04 euros, segons el que es disposa en l'article tercer de l'Orde de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia  i Hisenda, per la qual s'establix la forma d'acreditació de les persones beneficiàries de subvencions, del fet de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social (DOGV 2775, 21.06.1996).

Presentació telemàtica de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida. (Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la LPAC, presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat).

Si la sol·licitud no reunix els requisits i documents que s'assenyalen en les bases es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies hàbils esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició.

Les entitats sol·licitants hauran d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre subvenció en la present convocatòria, tenint en compte els criteris objectius de valoració establits en l'article 28 de l'Orde  4/2016.

L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Subdirecció General de Transparència i Participació que, en qualsevol moment del procediment podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals  ha de pronunciar-se la resolució.

Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en la convocatòria.

La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat podrà comportar, en funció de la seua transcendència, la denegació de la subvenció sol·licitada, la pèrdua del dret al cobrament,  o el reintegrament d'esta, sense perjuí de les restants responsabilitats que pogueren derivar-se d'esta circumstància.

La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la a la persona titular de la direcció general de transparència i participació, prèvia proposta de la comissió avaluadora, prevista en l'article  9 de l'Orde 4/2016, després de la valoració de les sol·licituds admeses.

El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i procedir a la publicació de la resolució de concessió, serà el de sis mesos comptats des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, transcorregut el qual sense que haja recaigut resolució expressa, hauran d'entendre's aquelles desestimades, de conformitat amb l'article  25 de la LPAC.

La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord  amb l'article 45.1.b de la LPAC.

Criteris de valoració

Les entitats sol·licitants hauran d'obtindre en la valoració un mínim de 50 punts per a rebre subvenció en la present convocatòria, tenint en compte els criteris objectius de valoració establits en l'article 28 de l'Orde  4/2016, i la ponderació dels mateixos que a continuació s'establix:

a) Entitat sol·licitant (fins a 30 punts):
a.1) Nombre de persones associades (fins a 5 punts).
a.2) Antiguitat del centre (fins a 5 punts).
a.3) Foment de les TIC (fins a 3 punts).
a.4) Creació i treball en xarxes (fins a 5 punts).
a.5) Relleu generacional i paritat en els òrgans directius dels centres (fins a 4 punts).
a.6) Experiència: Memòria d'activitats de 2022 i 2023 (fins a 2 punts).
a.7) Pla d'avaluació d'activitats de 2024 (fins a 3 punts).
a.8) Compliment de clàusules de responsabilitat social i mediambiental. Es valorarà el compliment de les clàusules en matèria social, de transparència, ètiques o mediambientals següents (fins a 3 punts).
a.8.1) Compliment de la clàusula de responsabilitat social, en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones: que l'entitat es compromet a executar mesures concretes de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, que superen el que s'establix legal i convencionalment, especialment quan es tracte de persones treballadores amb discapacitat/diversitat funcional o en situació de dependència (2 punts). S'acreditarà  mitjançant declaració responsable de l'o la representant de l'entitat.
a.8.2) Compliment de la següent clàusula de responsabilitat social en matèria de qualitat laboral: El compromís d'una adequada formació contínua per a les persones que executaran el projecte (fins a 1 punt). S'acreditarà  mitjançant declaració responsable de l'o la representant de l'entitat.

b) Projecte i activitats a desenvolupar (fins a 70 punts):
b.1) Enfocament tècnic. Es valorarà la qualitat i viabilitat del projecte, així com la coherència i adequació del mateix als objectius a aconseguir (fins a 15 punts).
b.1.1) Identificació de les necessitats que justifiquen el projecte. Es valorarà la fonamentació de les necessitats detectades que motiven la realització del projecte i, especialment, la realització d'estudis o anàlisis prèvies d'estes, dissenyats per la pròpia entitat. De realitzar-se este estudi, este haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud (fins a 5 punts).
b.1.2) Adequada definició i desenvolupament dels objectius del projecte (fins a 5 punts).
b.1.3) Grau de coherència entre els objectius i les activitats a desenvolupar (fins a 5 punts).
b.2) Activitats previstes. Es valorarà la planificació i gestió de les activitats previstes, tenint en compte el seu àmbit d'actuació  i difusió i impactes previstos (fins a 40 punts).
b.2.1) Planificació i gestió de les activitats previstes (fins a 15 punts).
b.2.2) Àmbit d'actuació (fins a 20 punts).
b.2.3) Activitats de difusió (fins a 5 punts).
b.3) Persones beneficiàries del projecte. Es valoraran especialment les activitats destinades als col·lectius més desfavorits, a la infància, la joventut, les persones majors, així com a la convivència intergeneracional, les dones i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones (fins a 5 punts).
b.4) Avaluació i seguiment. Es valoraran els instruments d'avaluació i seguiment, així com  la seua periodicitat (fins a 10 punts).

Observacions

La subvenció màxima per projecte serà: a) Per a confederacions i federacions de cases regionals se subvencionarà, com a màxim, 15.000 euros per projecte. b) Per a cases regionals considerades individualment se subvencionarà, com a màxim, 2.500 euros per projecte. Els projectes que hagen superat...

Saber més
Òrgans de tramitació
L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la Subdirecció General de Participació Ciutadana que, en qualsevol moment del procediment podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 09-07-2024 a 05-08-2024

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud significa la plena acceptació i la subjecció de l'entitat o persona sol·licitant al que es disposa en l'Orde 4/2016, i a les normes i condicions establides en esta resolució de convocatòria.

Documentació
La sol·licitud formalitzada en tots els seus apartats i firmada electrònicament per la persona representant legal de l'entitat degudament autoritzada, anirà acompanyada dels següents documents electrònics: a) Projecte presentat segons el model normalitzat (annex, documente número 1). Les dades...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les entitats sol·licitants presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18098&version=amp Per a poder realitzar la presentació telemàtica, el sol·licitant...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Direcció General de Transparència i Participació haja establit en este requeriment. - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions de què es tracte...

Saber més
Forma de presentació

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert

En qualsevol moment

Descripció

Resolc Octau. Presentació de sol·licituds i termini Apartat 6. En la pàgina web de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/) es troba la informació sobre les firmes digitals admeses i les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions...

Saber més
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre les sol·licituds i procedir a la publicació de la resolució de concessió, serà el de sis mesos comptats des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, transcorregut el qual sense que haja recaigut resolució...
Saber més
Quantia i cobrament
QUANTIA: Per a determinar la quantia subvencionada, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats per les entitats als criteris de valoració determinats en la convocatòria. - La subvenció màxima per projecte serà: a) Per a confederacions i federacions de cases regionals se...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
Vegeu l'article 5. Obligacions dels beneficiaris, de l'Ordre 4/2016, de 3 de juny de 2016.
Observacions

Contra la resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles...

Saber més
Òrgans resolució
La resolució de concessió o denegació de les subvencions correspondrà dictar-la a la persona titular de la direcció general de transparència i participació, prèvia proposta de la comissió avaluadora, prevista en l'article 9 de l'Orde 4/2016, després de la valoració de les sol·licituds admeses.