Ajudes per a la constitució de noves cooperatives o societats laborals, la fusió o absorció d'estes, o la creació de grups cooperatius (ESCREA). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223691
|
Codi GVA: 18081
Descarregar informació
Termini obert

Des de 17-05-2024

Fins 01-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió de subvencions destinades a la constitució de NOVES cooperatives o societats laborals, les FUSIONS o ABSORCIONS d'estes, o la CREACIÓ DE GRUPS cooperatius, conformement al contemplat en l'article 18 de l'Orde 11/2019 de bases reguladores.

 

Se subvencionen despeses corrents vinculades a la seua constitució i posada en marxa, i que s'arrepleguen en l'en l'article 18.4 de l'Orde 11/2019, de les bases reguladores.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
17-05-2024 al 01-07-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
01-07-2024
EsmenaTermini obert
Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes freqüents als quals pot accedir des de l'apartat "Enllaços" d'este procediment.

 

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a una altra mena de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

1. Podran sol·licitar estes ajudes les NOVES cooperatives o societats laborals, les resultants de les FUSIONS o ABSORCIONS de les mateixes o els NOUS grups cooperatius, sempre que complisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat corresponent.

 

* EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023).

En l'apartat "Enllaços" disposa d'un accés directe a esta normativa"

Requisits

A) REQUISITS GENERALS:

 

1. Amb caràcter general, les cooperatives i les societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud:

 

a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este seient. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure's per la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com autoritzada per a sol·licitar la seua inscripció registral.

b) No estar incursa en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

d) No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

e) No trobar-se subjecta a una orde de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

f) Disposar d'un Pla d'Igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'esta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

 

2. Estes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals per a actuacions realitzades en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites.

 

3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació:

- En el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la informació del qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats" .

- O bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT la informació del qual trobarà en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

 

B) REQUISITS ESPECÍFICS:

 

1. En tot cas les NOVES cooperatives o societats laborals, les resultants de les FUSIONS o ABSORCIONS d'estes, o els NOUS grups cooperatius, han d'estar constituïdes en l'exercici corresponent o en els últims 6 mesos de l'exercici immediatament anterior, inscrites en el registre competent i en situació d'actives en la data de presentació de la sol·licitud.

 

2. A més, quan es tracte de cooperatives de treball associat o de societats laborals, serà també necessari que, en la data en què sol·liciten la subvenció, hagen incorporat efectivament a la prestació de treball i a jornada completa, almenys, a dos o més persones sòcies treballadores o de treball. En el cas que la incorporació de les persones sòcies a tals empreses fora a jornada parcial l'import de la subvenció serà proporcional a la jornada realitzada pel conjunt de les persones sòcies que realitzen una jornada efectiva de duració no inferior a vint hores setmanals.

 

- NOTA: d'acord amb la Resolució de convocatòria de l'exercici 2024, poden ser beneficiàries d'estes ajudes les NOVES cooperatives o societats laborals, les resultants de les FUSIONS o ABSORCIONS d'estes, o els NOUS grups cooperatius, constituïdes durant el segon semestre de l'any 2023, o l'any 2024 amb anterioritat a la presentació de la corresponent sol·licitud, sempre que, quan siga procedent l'existència de persones sòcies d'estes classes d'empreses, en la data de la sol·licitud es mantinga en actiu efectivament incorporades a la prestació laboral almenys a dos persones sòcies treballadores o de treball.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes (INCLOSA LA DE JUSTIFICACIÓ), davant la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga situat el...
Saber més
Criteris de valoració
1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6. 2. En el...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 17-05-2024 a 01-07-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 17/05/2024 FINS AL dia 1/07/2024 de 2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9850, del dia 16/05/2024.

 

* NOTA: LA PRESENTACIÓ DE LA LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'ESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que una altra cosa es determine en l'Orde de bases...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà...

Saber més
Forma de presentació

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Descripció

Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, comptats des de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Orde 11/2019. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i...
Saber més
Quantia i cobrament
1. QUANTIA de la subvenció La quantia d'aquestes ajudes s'ajustarà al que disposen l'article 19.4 de l'Ordre 11/2019 i l'apartat 4 del resolc segon de la resolució de convocatòria. 2. DESPESES SUBVENCIONABLES Respecte de les despeses subvencionables, cal ajustar-se al que disposen els...
Saber més
Obligacions
Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019, de bases reguladores.
Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

Saber més
Òrgans resolució
- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en la persona titular de la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme.
Sancions
Vegeu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019, de bases reguladores.

Justificació

Termini
Fins 01-07-2024

LA PRESENTACIÓ DE LA LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'ESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

Descripció

JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ - La subvenció es lliurarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir. - Per a realitzar eixa justificació, el beneficiari haurà d'aportar, a més de la documentació exigida específicament en els articles 10...

Saber més
Forma de presentació

Desistiment

Descripció

Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu...

Saber més
Forma de presentació

Recurs de reposició

Descripció

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

Saber més
Forma de presentació

Renúncia

Descripció

En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten...

Saber més
Forma de presentació