Programa 2. Impuls a esdeveniments musicals, esportius, gastronòmics i culturals d'impacte turístic

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Codi SIA: 212051
|
Codi GVA: 17968
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Incentivar la promoció turística durant l'any 2024 d'esdeveniments musicals, esportius, gastronòmic i culturals que se celebren en la Comunitat Valenciana i que tinguen impacte directe generant fluxos de demanda cap al nostre destí, així com afavorir la desestacionalització de l'activitat turística.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTemini tancat
EsmenaTermini obert
Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les ajudes aniran destinades exclusivament a finançar la promoció i la difusió de l'esdeveniment subvencionat en els mercats nacionals i internacionals, amb l'objectiu que tinga capacitat d'atracció del turisme, vinculant l'actuació necessàriament amb la promoció i la difusió de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.

1. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a un únic esdeveniment, d'entre els que es relacionen a continuació:

a) Activitats musicals d'impacte turístic de caràcter nacional i internacional.

b) Campionats, proves i concentracions esportives d'impacte turístic de caràcter nacional i internacional.

c) Activitats culturals d'impacte turístic de caràcter nacional i internacional, vinculades a:

- La gastronomia, l'enologia o una combinació d'ambdues.

- Les festes d'interés turístic d'àmbit, almenys, provincial.

- El teatre, el cinema, la dansa o altres manifestacions artístiques i escèniques.

 

2. Els sol·licitants hauran d'acreditar que les actuacions a realitzar estan dissenyades per a l'atracció del turisme de caràcter nacional i internacional a la Comunitat Valenciana.

 

3. El projecte a subvencionar haurà de realitzar-se entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

 

COSTOS SUBVENCIONABLES I INTENSITAT DE LES AJUDES

(Veure detall en l'Annex I de la resolució de convocatòria d'estes ajudes per al Programa 2, apartat 4)

 

PUBLICITAT DE LES AJUDES

S'estarà al que es disposa en l'article 15. Publicitat de les ajudes de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

A més de complir el que s'establix en l'apartat 4 de l'Article 14. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

L'entitat beneficiària haurà de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció, havent de figurar el distintiu de Turisme Comunitat Valenciana i fent constar en este que s'ha comptat amb la col·laboració econòmica de l'entitat.

L'accés a la pàgina web de descàrrega del distintiu de Turisme Comunitat Valenciana es troba disponible en enllaços relacionats.

La Generalitat posa a la disposició de les entitats privades que han rebut alguna ajuda o subvenció pública perquè complisquen amb l'obligació de publicitat activa la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, més informació en l'enllaç:

https://gvaoberta.gva.es/va/tep

 

CONTROL I INSPECCIÓ

Conforme al que es disposa en l'article 18. Control i inspecció de la de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

1. Empreses, associacions, federacions o fundacions organitzadores d'esdeveniments esportius, gastronòmic i culturals que se celebren durant 2024 i que evidencien el seu impacte en la promoció turística de la Comunitat Valenciana a través de l'atracció de turisme de manera específica.

 

2. Empreses i associacions organitzadores d'esdeveniments musicals amb evidències específiques d'atracció turística cap a la Comunitat Valenciana en 2024, i que estiguen adherides al sistema de marca “Mediterrani Musix”, abans de la data de publicació de la resolució de convocatòria d'estes ajudes en el DOGV.

 

Requisits

En general, cada sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud, a un dels dos programes d'incentius que figuren en l'annex I de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

 

Els requisits s'han de complir conforme al que es disposa en l'article 4. Persones i entitats beneficiàries i requisits de les despeses objecte de subvenció de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Conforme al que es disposa en l'Article 11. Tramitació de sol·licituds de la Resolució de convocatòria d'estes ajudes
Criteris de valoració
El règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds és conforme al que es disposa en l'Article 10. Règim de concessió i criteris de valoració de sol·licituds per al PROGRAMA 2. Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració i...
Saber més
Òrgans de tramitació
Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística.

Formularis

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00:00 hores del dia 13 de maig de 2024, finalitzant a les 14.00:00 hores del dia 27 de maig de 2024 (hora oficial peninsular espanyola).

Documentació
La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes convocades mitjançant la resolució de 30 d'abril implica l'acceptació expressa i formal de les bases de la convocatòria, havent-se d'aportar per via electrònica la següent documentació d'ús obligatori: FASE DE SOL·LICITUD 1. Documentació amb...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'accés a la tramitació electrònica pot fer-se: -Des de la Seu Electrònica de la Generalitat en l'enllaç web: https://sede.gva.es -En l'enllaç SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA d'este mateix tràmit. -En l'enllaç habilitat a este efecte en l'enllaç web:...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Conforme a l'estipulat en l'Article 9.- Requeriment d'esmena de documentació de la resolució de convocatòria d'estes ajudes.

  Resolució

  Termini màxim
  D'acord amb el que s'establix en l'article 25.4 de la LGS, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La justificació de l'ajuda s'efectuarà en el termini que s'establisca en...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  INTENSITAT DE LES AJUDES L'import màxim d'ajuda global per persona o entitat beneficiària dels programes de la resolució de convocatòria d'estes ajudes serà de 90.000 euros. La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat d'ajuda (%) del 70% sobre el cost...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Segons el que s'establix en l'Article 14. Obligacions de les persones o entitats beneficiàries. Les persones o entitats beneficiàries de les ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en les bases reguladores, en la resolució de convocatòria d'estes ajudes, així com en la resta de...
  Saber més
  Òrgans resolució
  La persona titular de la direcció de Turisme Comunitat Valenciana elevarà la proposta de concessió o denegació d'ajudes a la persona titular de la presidència de l'entitat, que les resoldrà.

  Justificació

  Termini
  Temini tancat
  Descripció

  Després de la publicació de la Resolució de 29 de novembre de 2023, de la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana, d'ampliació de termini per a resoldre els expedients d'ajudes derivats de la convocatòria d'ajudes previstes en la Resolució de 5 de maig de 2023, del president de Turisme...

  Saber més