Declaració al Registre estatal d'emissions i fonts contaminants (PRTR) de les dades d'emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl, i transferència de residus fora de la instal·lació

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211932
|
Codi GVA: 17392
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar tota la informació relacionada amb la declaració dels complexos industrials situats a la Comunitat Valenciana, afectats pel Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

- Correu electrònic d'informació del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic: info@prtr-es.es - Correu electrònic d'informació Comunitat Valenciana: e_prtr_cv@gva.es - El complex industrial té accés, amb les seues claus, a tota la informació disponible a través de l'ÀREA DE MEMBRES...

Saber més
Normativa
 • Reglament (CE) núm. 166/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de gener de 2006, relatiu a l'establiment d'un registre europeu...
 • Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les...
 • Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire (BOE núm. 25, de 29/01/2011).
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol,...
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.
 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
 • Decisió d'execució (UE) 2019/1741, de la Comissió, de 23 de setembre de 2019.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Complexos industrials situats a la Comunitat Valenciana l'activitat dels quals figure en l'annex I del Reial decret 508/2007, modificat pel Reial decret 815/2013.

Requisits

Atés que la notificació es fa a través de la plataforma del Ministeri, es requereix que el complex dispose d'usuari i contrasenya per a accedir-hi. En cas contrari, cal sol·licitar les claus en: info@prtr-es.es

Com es tramita

Procés de tramitació
- Notificació a través de l'ÀREA DE MEMBRES de la plataforma PRTR (www.prtr-es.es). - Es requereix per a això disposar de claus d'accés. - A fi d'estandarditzar la metodologia de càlcul, els complexos que utilitzen informes analítics (1) com a base per a la notificació de les dades d'emissions...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

De l'1 de gener a l'últim dia del mes de febrer de l'any en curs s'ha de fer la notificació al Registre PRTR de l'any precedent.

Taxa o pagament

No són procedents.

Forma de presentació
Telemàtica
Aquesta notificació s'ha de fer directament en la plataforma que a aquest efecte es troba habilitada en el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (www.prtr-es.es). La documentació complementària que justifique les dades notificades a la plataforma PRTR s'ha d'adjuntar en...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, òrgan competent, realitza la validació de les dades notificades pels complexos al Registre E-PRTR, en el període comprés entre l'1 de març i el 30 de juny
  Sancions
  D'acord amb l'article 8 del Reial decret 508/2007. L'incompliment de les obligacions que estableix la norma esmentada donarà lloc a l'aplicació del règim sancionador que preveu la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la...
  Saber més