Justificació d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars de titularitat d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors, concedides per Resolució, de 9 de setembre de 2022, de la Direcció General de Centres Docents.

Codi SIA: 211912
Codi GUC: 17322
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(12-09-2023
25-09-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

La justificació de les ajudes concedides per Resolució de 7 de setembre de 2023, de la Direcció General de Centres Docents (DOGV núm. 9680, de 11de setembre de 2023), destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran justificar aquestes ajudes els ajuntaments, mancomunitats de municipis o entitats locals menors que gestionen o financen gabinets psicopedagògics escolars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que tinguen la subvenció concedida per la resolució de 7 de setembre de 2023.

Normativa del procediment

  • Llei orgànica 1/1990, de 2 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE)(BOE núm. 238 de 4/10/90).
  • Llei orgànica 8/2013,de 9 de desembre, per a la millora del sistema educatiu (BOE núm. 295, de 10/12/13).
  • Decret 31/1994, de 5 de juliol, del Govern Valencià pel qual es regulen els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional (DOCV núm. 7013 de 19/04/13).
  • Ordre 45/2016, de 4 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de bases reguladores de les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats menors de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7877, de 8/08/2016).
  • Resolució de 23 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022. (DOGV núm. 9289 / 02.03.2022)

Termini

El termini per a l'ompliment i la presentació via telemàtica de la justificació de les ajudes serà del 12 de setembre al 25 de setembre de 2023, els dos inclusivament. (DOGV núm. 4680, de 11/09/2022). Els ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors han de disposar de certificat de ciutadà, certificat d'entitat, certificat d'empleat públic de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) o DNI electrònic.

Documentació

Les justificacions s'han d'omplir pel representant de l'entitat local i, per a fer-ho, ha d'utilitzar exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat. Per a això, cal accedir a l'apartat "Serveis en línia" de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través https://sede.gva.es/va/ L'aportació dels annexos que componen la justificació s'ha de fer per mitjà del tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i es pot consultar en l'adreça següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542 Documentació que s'ha de presentar juntament amb la justificació per mitjans telemàtics. Annex I Annex II. DESPESES PERSONAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC (personal funcionari o laboral) ANNEX III DESPESES PERSONAL GABINET PSICOPEDAGÒGIC ( contractació per prestació de serveis). ANNEX IV DESPESES MATERIAL DIDÀCTIC ANNEX V ALTRES DESPESES CORRENTS

Presentació

Telemàtica
La documentació justificativa s'ha de presentar en el termini que s'establisca en la resolució de subvencions, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, cal accedir a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es. L'aportació dels annexos que componen la justificació s'ha de fer mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i es pot consultar en l'adreça següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542 La tramitació s'ha de fer d'acord amb el que dispose el manual d'ajuda que està disponible en l'apartat "Informació Complementària". Les justificacions s'han d'omplir pel representant de l'entitat local i, per a fer-ho, ha d'utlitzar els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (art. 28, Llei 3/2010 de 5 de maig, de la Generalitat, de l'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, DOCV núm. 6262 de 7 de maig). El representant de l'entitat local ha de tindre el DNI digital o la signatura electrònica de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, en aquest cas no serà necessari presentar la sol·licitud en paper en cap registre, d'acord amb la Resolució de 26 de juliol de 2004, de la Sotssecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'autoritza l'entrada en funcionament de la unitat registral telemàtica de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport (DOCV núm. 4.810 de 2 d'agost). Documentació que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud per mitjans telemàtics.

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació