Premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà i superior

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211797
|
Codi GVA: 16856
Descarregar informació
Pendent apertura

Des de 01-09-2024

Fins 30-10-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de la convocatòria és atorgar un premi extraordinari de grau mitjà i un premi extraordinari de grau superior per família professional.

Terminis
Sol·licitudTermini pendent
01-09-2024 al 30-10-2024
Observacions

* PUBLICACIÓ

1. D'acord amb la proposta formulada per la comissió de selecció, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la conselleria competent en matèria d'educació notificarà a l'alumnat premiat la data i el lloc en el qual s'entregaran els premis.

 

2. L'alumnat que resulte premiat rebrà un diploma a l'excel·lència en el rendiment acadèmic, expedit per la conselleria competent en matèria d'educació. Així mateix, l'obtenció d'este premi es consignarà, mitjançant una diligència específica, en l'expedient acadèmic de l'alumnat, amb la denominació Premi Extraordinari d'Ensenyaments Artístics Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.

 

3. Addicionalment, la conselleria competent en matèria d'educació podrà promoure que l'alumnat premiat durant cada convocatòria puga realitzar una exposició conjunta amb els projectes desenvolupats en el mòdul d'Obra Final o de Projecte Integrat, i sense perjuí d'altres beneficis que es pogueren establir.

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Podrà optar als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny l'alumnat que, havent finalitzat els seus estudis en centres educatius de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics o centres privats degudament autoritzats per a impartir estos...

Saber més
Requisits

a) Haver finalitzat els seus estudis de cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà o de grau superior en el curs acadèmic 2023-2024.

 

b) Haver obtingut una qualificació final del cicle igual o superior 8,50.

 

La nota mitjana final del cicle serà la mitjana aritmètica de les notes mitjanes ponderades dels diferents mòduls que el componen, expressada amb dos decimals.

 

A l'efecte del càlcul de la nota mitjana, no es computarà la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, ni tampoc els mòduls que hagen sigut objecte de convalidació i/o exempció.

Com es tramita

Procés de tramitació

La documentació presentada per les persones sol·licitants, juntament amb la certificació acadèmica dels estudis realitzats per l'alumnat, s'ha de tramitar telemàticament pel centre educatiu a través del tràmit genèric en l'adreça següent electrònica:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16856&version=amp.

 

1. Per a la valoració de les sol·licituds, es constituirà una comissió de selecció designada per la direcció territorial competent en matèria d'educació i integrada per:

- Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial o la persona en qui delegue.

- Secretaria: una persona en representació de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial.

- Vocalies: un membre de la inspecció educativa, un director o directora d'un centre docent on s'impartisquen ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, un funcionari o funcionària del cos de catedràtics o de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i una persona en representació i a proposta de la mesa de pares.

 

2. La Direcció General de Centres Docents traslladarà a la comissió de selecció la documentació dels alumnes inscrits.

 

3. La comissió de selecció confeccionarà una acta amb la qualificació de cada estudiant presentat a la convocatòria i elaborarà la proposta d'adjudicació provisional dels premis.

 

4. La comissió de selecció elevarà la proposta d'adjudicació dels premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà i superior i l'acta de qualificacions finals de tot l'alumnat presentat, perquè la Direcció General de Centres Docents la resolga.

Criteris de valoració

1. Els premis es concediran a aquelles persones participants que hagen obtingut la qualificació final més alta del cicle formatiu.

 

2. En cas d'empat, aquest es resoldrà tenint en compte la puntuació més alta obtinguda després de la valoració dels apartats següents:

2.1. Estudis d'idiomes.

Als efectes d'acreditació del coneixement d'idiomes es tindran en compte els nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Només es consideraran les certificacions reconegudes oficialment.

Es valoraran de la manera següent:

a) Per cada certificat de nivell A2 o equivalent: 0,2 punts.

b) Per cada certificat de nivell B1 o equivalent: 0,5 punts.

c) Per cada certificat de nivell B2 o equivalent: 0,8 punts.

d) Les persones que hagen cursat amb qualificació positiva un nivell C o equivalent: 1 punt

Quan siga procedent valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presente la persona participant.

2.2. Estades formatives en l'estranger (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat).

Es valorarà amb 0,1 punts cada mes d'estada formativa en l'estranger organitzada per una administració.

2.3. Estades formatives en l'estranger (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat).

Es valorarà amb 0,05 punts cada 10 hores de cursos certificats per una administració pública o entitat autoritzada per aquesta.

2.4. Altres formacions (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat). Es valoraran de la manera següent:

a) Per cada titulació relacionada amb el cicle formatiu cursat: 0,5 punts.

b) Per cada titulació no relacionada amb el cicle formatiu cursat: 0,2 punts.

2.5. Premis en exposicions, en concursos o en certàmens d'àmbit autonòmic, nacional o internacional (amb un màxim de 2 punts en total, per al present apartat). Es valoraran de la manera següent:

a) Per premis d'àmbit internacional: 1,5 punts (primer premi) i 1 punt (resta de premis).

b) Per premis d'àmbit nacional: 1,25 punts (primer premi) i 0,75 punts (resta de premis).

c) Per premis d'àmbit autonòmic: 1 punt (primer premi) i 0,5 punts (resta de premis).

2.6. Per exposicions individuals o col·lectives. Es valoraran de la manera següent:

a) Participació en exposicions individuals: fins a 0,75 punts.

b) Participació en exposicions col·lectives: fins a 0,75 punts (la puntuació que s'assignarà serà la que resulte de dividir l'atorgada a l'exposició entre el nombre de les persones que exposen).

 

3. En el supòsit que persistisca l'empat, la comissió de selecció el dirimirà en funció de la prelació següent:

- La persona participant amb més qualificació en el mòdul d'Obra Final, per al cas de cicles formatius de grau mitjà, o Projecte Integrat, per al cas de cicles formatius de grau superior.

- La persona participant amb més experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu cursat, acreditat segons un informe de vida laboral.

 

4. No es tindran en compte els mèrits no al·legats per la persona participant, així com aquells l'acreditació documental dels quals no s'haja aportat de conformitat amb el que disposa la present convocatòria.

 

5. La comissió de selecció podrà proposar desert algun dels premis en el cas que no hi haja cap sol·licitant amb la puntuació mínima exigida per l'article 3.1, en un determinat grau i família professional.

 

6. En el cas que el premi corresponent a una família professional quedara desert, podrà concedir-se a un candidat d'una altra família professional, a proposta motivada de la comissió de selecció.

Sol·licitud

Termini
Des de 01-09-2024 a 30-10-2024

El termini per a la presentació de sol·licituds és des de l'1 de setembre de 2024 al 30 d'octubre de 2024.(DOGV 9880, 28.06.2024)

Documentació
Els alumnes que, reunint els requisits establits en els apartats anteriors, desitgen optar a estos premis, hauran de presentar la següent documentació telemàticament en la següent adreça electrònica http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16856&version=amp, o bé en el centre educatiu...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

S'ha de presentar la documentació que s'indica en el centre educatiu on haja realitzat els seus estudis o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigida al centre educatiu...

Saber més

Resolució

Termini màxim
1. La comissió de selecció confeccionarà una acta amb la qualificació de cada estudiant presentat a la convocatòria i elaborarà la proposta d'adjudicació provisional dels premis. Els mèrits al·legats pels aspirants seran baremats per la comissió únicament en cas de produir-se empats en la...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Contenciós-administratiu
Observacions

Contra esta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes, a partir de l'endemà de publicar-se, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa...

Saber més
Òrgans resolució