Subvenció per al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana. Expedients SMDGAL

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 211694
|
Codi GVA: 16274
Descarregar informació
Termini obert

Des de 05-06-2024

Fins 04-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Coadjuvar al desenvolupament integral de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, per mitjà del finançament de les seus despeses corrents en béns i serveis

Terminis
Sol·licitudTermini obert
05-06-2024 al 04-07-2024
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Són subvencionables per mitjà d'aquest programa de subvencions, les despeses corrents derivades de l'execució d'algunes de les actuacions següents, que s'inclouen en el capítol II del pressupost de despeses de l'exercici corresponent a la convocatòria, i que s'han dut a terme durant el període que aquesta estableix:

 

a) Arrendaments de terrenys, edificis, maquinària, material de transport, mobiliari, equips d'informació i un altre material immobilitzat.

 

b) Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i un altre material immobilitzat, i s'exclouen les actuacions que es poden subsumir en el capítol VI de despeses d'inversió.

 

c) Material que no es pot inventariar: material d'oficina, premsa, revistes, llibres i altres publicacions i material informàtic.

 

d) Subministraments: electricitat, aigua, gas, combustibles, vestuari, productes alimentaris, farmacèutics i sanitaris, neteja i condícia, recanvis de maquinària, utillatge i elements de transports, material electrònic i de telecomunicacions.

 

e) Comunicacions: telefòniques, postals, telegràfiques, informàtiques i altres despeses en comunicacions.

 

f) Serveis externalitzats: contractació de serveis municipals amb empreses externes.

 

g) Redacció i estudis de treballs tècnics, a aquest efecte, per empreses externes.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Poden ser beneficiàries d'aquest programa de subvencions totes les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana que es troben en ple funcionament i que estiguen inscrites en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Els beneficiaris de les subvencions han de reunir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de les sol·licituds i de la documentació que s'hi requereix. - L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment és la Direcció General d'Administració Local. - Si la sol·licitud no té els requisits i els documents que s'assenyalen, es requerirà l'interessat...
Saber més
Criteris de valoració
Per a determinar la quantia de les subvencions, es tindran en compte com a criteris els recursos pressupostaris (capítol II, despeses corrents en béns i servicis) i la població mancomunada, valorant-se sobre un màxim de 6 punts, dels quals 3 punts corresponen als recursos pressupostaris (capítol...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 05-06-2024 a 04-07-2024

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9863, de data 4 de juny de 2024)

Documentació
Les sol·licituds es presentaran signades per la persona que ocupe la presidència de l'entitat, segons el model de sol·licitud general de subvencions i el formulari específic d'ajudes per a finançar les actuacions contemplades en la present convocatòria i aniran acompanyades de: Resum del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Únicament s'han de presentar les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica, i s'han de formalitzar segons els models que figuren en la convocatòria, signades pel representant del municipi. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s'ha de disposar del certificat digital, ja siga de...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentres no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

Descripció

Este tràmit permet la subsanació, aportació o al.legació via telemàtica de documents a un expedient obert de la convocatòria de la subvenció per a sosteniment de despeses corrents de mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

Forma de presentació
Telemàtica
Únicament es presentaran les justificacions de la subvenció de manera telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en la convocatòria, signada pel representant del municipi. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud s'haurà de disposar de certificat digital ja siga de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució pertinent serà de sis mesos, comptadors des de la publicació de la convocatòria corresponent, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior. Si el termini ha transcorregut sense que s'haja notificat una resolució...
Saber més
Quantia i cobrament
- La quantia de l'ajuda pot arribar fins al 100 % del cost subvencionable. L'import de la subvenció serà el cost subvencionable de l'actuació, que el defineix l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions. - No és subvencionable l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit. ...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Obligacions
Els beneficiaris d'aquestes subvencions estan subjectes a les obligacions derivades del contingut d'aquestes bases, de la resolució de concessió de subvencions i, en general, de la normativa vigent que se'ls puga aplicar. En qualsevol cas, són obligació de les mancomunitats beneficiades les que...
Saber més
Òrgans resolució

Justificació

Termini
Termini obert

En el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolució de concessió, l’entitat beneficiària haurà de justificar la realització de qualssevol gastos corrents subvencionables.

Descripció

Justificació de la subvenció per al sosteniment de despeses corrents de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.

Documentació
Forma de presentació
Telemàtica
Únicament es presentaran les justificacions de la subvenció de manera telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en la convocatòria, signada pel representant del municipi. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud s'haurà de disposar de certificat digital ja siga de...
Saber més