Subvencions per a l'adquisició d'equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 211612
|
Codi GVA: 15928
Descarregar informació
Termini obert

Des de 09-07-2024

Fins 05-08-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquestes subvencions contribuiran al finançament, fins al màxim del 50%, de les despeses per a l'adquisició d'equipament que realitzen les entitats beneficiàries previstes en l'article segon.

Es podran subvencionar les despeses següents:

a) Mobiliari.

b) Material informàtic.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
09-07-2024 al 05-08-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
Observacions

1. Aquestes ajudes contribuiran al finançament, fins al màxim del 50%, de les despeses ocasionades en l'adquisició d'equipament que realitzen les entitats beneficiàries previstes en l'article segon.

2. Es podran subvencionar les següents despeses:

a) Mobiliari:

· Mobiliari específic per a biblioteques (taules, cadires, butaques, pufs, calaixeres, prestatgeries, carros de transport de llibres, elements de magatzematge de materials especials, revisters, etc.).

· Elements de senyalització.

b) Material informàtic:

· Ordinadors i els seus diferents components, així com qualsevol altre element material necessari per al seu funcionament o ús (ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, pantalles planes, perifèrics, unitats d'emmagatzematge, targetes gràfiques, ratolins, auriculars, dispositius de lectura òptica de codi de barres, impressores, escàners, etc.).

· Tauletes.

· Lectors de llibres electrònics.

· Programari necessari per al funcionament del material informàtic objecte de subvenció (programari de sistemes i el programari d'aplicacions que no siguen sistemes de gestió bibliotecària).

· SAIT.

3. L'IVA es considera despesa subvencionable.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran sol·licitar subvencions totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana. Així mateix, també podran sol·licitar aquestes subvencions les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d'algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana, segons el que es regula en l'article 2 de les bases que regulen aquest procediment.

L'òrgan gestor comprovarà en les seues bases de dades si les entitats sol·licitants són titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Podran obtindre la condició de beneficiàries, les entitats que complisquen les condicions següents:

a) Que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció, o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la resolució de convocatòria.

b) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquest requisit s'haurà d'acreditar amb anterioritat a dictar la proposta de resolució, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat l'entitat sol·licitant l'autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI).

d) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes establits en l'article 21 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

e) Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que exigeix l'article 199.4 i 199.5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

f) No incórrer en cap de les circumstàncies de privació d'ajudes i subvencions públiques contemplades en l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

Es realitza per mitjans telemàtics a través de l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest tràmit.

Criteris de valoració

Les subvencions seran concedides, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

Els criteris objectius de valoració de les sol·licituds per a l'atorgament de la subvenció són:

Fase primera. Comprovació de la documentació

En primer lloc, es comprovarà que la documentació justificativa que s'adjunta a la sol·licitud acredita suficientment la quantia sol·licitada per l'entitat interessada en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte establit en les bases de la convocatòria de subvencions.

Fase segona. Assignació de la subvenció

La dotació econòmica corresponent a equipament, es distribuirà proporcionalment entre els sol·licitants que hagen realitzat el gasto degudament justificat tenint en compte els factors següents:

X = dotació econòmica

I = gasto justificat de cada sol·licitant

T = suma dels gastos justificats de tots els sol·licitants que han superat la fase primera

Fórmula de Repartiment: subvenció = (X*I)/T

Òrgans de tramitació
L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de la subvenció és la Direcció General de Cultura, en els termes establits per la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Sol·licitud

Termini
Des de 09-07-2024 a 05-08-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar del següent al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV nº 9887, de 08/07/2024)

 

L'incompliment d'este termini en determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació
1. A la sol·licitud, que s’ha de presentar i tramitar per mitjans electrònics, les entitats hauran d’adjuntar la documentació següent: a) Certificat del secretari/ària o interventor/a de l’entitat local o de la fundació o institució cultural municipal segons el model inclòs com a annex I...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds les ha d'omplir el representant de l'entitat, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat, de conformitat amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. ...
Saber més

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Les sol·licituds sobre les quals no recaiga una resolució expressa en el dit termini, podran entendre's...
Saber més
Quantia i cobrament
QUANTIA El pressupost destinat a finançar aquesta convocatòria ascendirà a 400.000 euros com a màxim, amb càrrec a l'aplicació pressupostària G01180201.452A00, capítol VII, línia de subvenció S0469, dels pressupostos de la Generalitat 2024. PAGAMENT - El pagament s'efectuarà d'una sola vegada,...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
1. A tots els efectes, son obligacions aquelles establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. A més de les obligacions establides en l'ordinal anterior, en particular, les entitats beneficiàries hauran de tenir les següents obligacions: a) Acreditar...
Saber més
Observacions

De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques Públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa , la present resolució, que posa fi a...

Saber més
Òrgans resolució
Es delega en la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de biblioteques, la facultat de concedir o denegar estes subvencions, amb un informe previ i proposta de la Comissió d'avaluació, i se li autoritza a adoptar les mesures oportunes per al compliment i aplicació de...
Saber més
Sancions
Les infraccions i sancions administratives que es deriven de les funcions de control que corresponen a la Intervenció de la Generalitat es regularan d'acord amb el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el capítol IV del títol X de Llei 1/2015,...
Saber més

Desistiment

Renúncia