Subvencions a la producció editorial

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210954
|
Codi GVA: 1585
Descarregar informació
Termini obert

Des de 09-07-2024

Fins 23-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar per a l'exercici 2024 les subvencions a la producció editorial en les següents àrees o modalitats: a) Subvencions a la producció editorial en valencià. b) Subvencions a la producció editorial en castellà.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
09-07-2024 al 23-07-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
Observacions

OBRES SUBVENCIONABLES Seran objecte d'ajuda tots els llibres publicats en castellà i en valencià per empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l'edició de llibres a la Comunitat Valenciana i número de depòsit legal de l'any 2023. En el cas d'obres editades en diversos volums de venda independent i que hagen obtingut el número de depòsit legal en un exercici anterior, podran participar en la convocatòria els volums que tinguen data d'edició de l'any 2023. D'acord amb l'article 1.2 de l'Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la producció editorial, els llibres objecte de subvenció han de reunir les característiques següents: a) Estar comercialitzats almenys en 50 punts de venda, excepte en el cas de llibres de caràcter professional. b) Tindre un tiratge mínim de 500 exemplars excepte en el cas d'obres de poesia en el qual el tiratge mínim serà de 100 exemplars. c) Ser una primera edició d'una obra inèdita o bé d'una obra l'última edició de la qual date de més de 15 anys, en la llengua que es proposa publicar. També es podran subvencionar projectes editorials que incorporen a una obra ja editada una novetat (estudi crític, nova traducció, etc.) que, segons el parer de la comissió de valoració, tinga una especial rellevància cultural. d) Tindre un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia. e) Adequar-se a una de les categories següents: - Obres de referència i consulta (llibres d'història, bibliografies, etc.). - Obres de pensament en disciplines humanístiques o científiques. - Obres de ficció. - Obres de ficció de caràcter infantil i juvenil. També podran optar a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat, sempre que tinguen un mínim de quatre pàgines i un tiratge mínim de 300 exemplars. Totes les partitures que es presenten a aquesta convocatòria seran avaluades dins de la modalitat de producció editorial en valencià, independentment de la llengua utilitzada en la seua edició. Els sol·licitants han d'indicar, obligatòriament, l'àrea o modalitat de producció editorial a la qual presenten cada obra tenint en compte que una obra solament es podrà presentar a una modalitat o àrea subvencionable. Un títol o obra editada en diferents tipus de lletra (manuscrita, impremta, etc.), enquadernacions, format, etc., només es podrà presentar com una única obra i a una única modalitat de subvenció, encara que els diferents tipus d'exemplars d'aquest títol o obra tinguen ISBN o números de depòsit legal diferents. Sense perjudici de les dotacions que s'indiquen en cada modalitat, quan, per raó de falta de sol·licituds o d'incompliments de requisits, no s'esgote la quantia que s'estableix en alguna de les modalitats, l'excedent generat incrementarà la dotació assignada a l'altra modalitat. Queden exclosos expressament de les ajudes regulades en aquesta resolució tots els llibres i les obres que preveu l'article 2 de l'Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

1. Podran optar a aquesta subvenció totes les empreses del sector editorial, siguen persones físiques o jurídiques, que tinguen com a activitat l'edició de llibres a la Comunitat Valenciana i la producció de la qual es comercialitze a través de llibreries.

2. No està prevista la subcontractació amb tercers de l'activitat per a la qual se sol·licite la subvenció ni tan sols en els límits que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Les entitats beneficiàries han de complir els requisits que estableix l'article 3 de l'Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Requisits

Podran obtindre la condició d'entitats beneficiàries les empreses del sector editorial, siguen persones físiques o jurídiques, que complisquen les condicions següents:

 

a) Tindre com a activitat, en exclusivitat o no, l'edició de llibres a la Comunitat Valenciana la producció de la qual es comercialitze a través de llibreries i en què concórreguen les circumstàncies que preveu l'Ordre 84/2016, de 12 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a la producció editorial.

 

b) Estar legalment constituïdes i gaudir de capacitat jurídica i d'obrar en el territori de la Comunitat Valenciana.

 

c) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició d'entitat beneficiària que recull l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar abans que es dicte la proposta de resolució, així com en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat el sol·licitant l'autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries per a acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI).

 

e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de la subvenció és la Subdirecció General de Cultura, en els termes que estableix la Llei 38/2003, general de subvencions.

 

Les subvencions es concediran, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, per mitjà del procediment de concurrència competitiva. Segons el que estableix l'article 9 de les ordres 84/2016 de 12 de desembre, i 1/2019, de 2 de juliol, les fases per a l'atorgament de la subvenció són:

Fase primera. Comprovació de la documentació

En primer lloc, es comprovarà que la documentació justificativa que s'adjunta a la sol·licitud acredita suficientment la quantia sol·licitada per l'entitat interessada en concepte de subvenció i s'ajusta a l'objecte que estableixen les bases de la convocatòria de subvencions. En el cas que la documentació que s'hi aporta no justifique el total del que s'ha sol·licitat, aquesta quantitat es reduirà en la part que corresponga.

Fase segona. Assignació de la subvenció

La dotació econòmica de cada una de les àrees o modalitats fixades en aquesta convocatòria de subvencions es distribuirà entre les entitats beneficiàries en funció del preu de venda al públic i del tiratge de les obres que es presenten tenint en compte els límits que estableix la convocatòria.

 

La justificació de la subvenció s'ha de realitzar en el moment de la sol·licitud per mitjà de la presentació de la documentació necessària que estableix l'article 5.5 de la resolució de convocatòria.

Criteris de valoració

1. La dotació econòmica de cada una de les àrees o modalitats que fixa aquesta convocatòria de subvencions es distribuirà entre les entitats beneficiàries en funció del preu de venda al públic i del tiratge de les obres que es presenten tenint en compte els límits següents:

a) El tiratge màxim computable serà de 2.000 exemplars, encara que el seu tiratge total supere aquesta xifra.

b) El preu màxim d'una obra per a calcular l'ajuda serà de 30 euros, encara que el seu preu de venda al públic supere aquesta xifra.

Després d'aplicar els límits anteriorment exposats, l'import de la subvenció a cada entitat sol·licitant, en cada una de les modalitats esmentades, respondrà a la fórmula de repartiment «subvenció = (X*Y)/T», d'acord amb els factors següents:

X = dotació econòmica de la modalitat.

Y = quantitat resultant de la multiplicació del preu de venda al públic dels llibres, presentats per l'entitat sol·licitant en aquesta modalitat, pel seu tiratge en aplicació dels límits de preu i tiratge de les obres que s'han fixat anteriorment.

T = suma dels factors Y corresponents a totes les entitats sol·licitants de la modalitat.

L'import que percebrà cada entitat beneficiària en cada una de les dues àrees o modalitats que estableix la base primera d'aquesta resolució no podrà superar el 35 % de la dotació que es preveu per a cada una d'aquestes.

2. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada, i, en tot cas, no superarà el 70 % dels costos subvencionables.

3. Qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes concedides per altres administracions o ens públics o privats, pot donar lloc a la modificació o revocació de la resolució de concessió i també al reintegrament de les quantitats que s'han percebut en els termes que estableixen l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el procediment sancionador corresponent.

Òrgans de tramitació
L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de la subvenció és la Subdirecció General de Cultura, en els termes establits per la Llei 38/2003, general de subvencions.

Sol·licitud

Termini
Des de 09-07-2024 a 23-07-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió (DOGV núm. 9887, de 08/07/2024). Les obres acompanyades amb una còpia de la relació d'obres presentades, que figura com a annex II a la sol·licitud, s'han de presentar preferentment en el Servei del Llibre i Biblioteques de la Subdirecció General de Cultura (Monestir de Sant Miquel dels Reis, Av. Constitució, 284, 46019 - València), o bé en els registres de les direccions territorials de Cultura i Esport de Castelló, València o Alacant, o qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el supòsit que es presenten en correus, es regularà per l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals.

Documentació
La sol·licitud s'ha d'acompanyar dels annexes següents: Annex I. Sol·licitud de subvencions a la producció editorial. Annex II. Dades de les obres presentades. Annex III. Memòria econòmica Així mateix, dins del termini de presentació, en cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica. Per a fer-ho, la persona que represente l'entitat sol·licitant ha d'accedir mitjançant l'accés a l'apartat serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es a través de l'adreça següent:...
Saber més

Al·legació / Aportació

Termini
Termini obert
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Les sol·licituds sobre les quals no recaiga cap resolució expressa en aquest termini, podran entendre's desestimades o...
Saber més
Quantia i cobrament
Quantia Al finançament de les ajudes que es preveuen en aquesta resolució es destina 1.490.000 d'euros com a màxim. La dotació total d'1.490.000 d'euros es distribueix segons les següents àrees o modalitats d'activitats subvencionables: a) La producció editorial en valencià, amb una dotació del...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
1. A més de les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, són obligacions de les editorials beneficiàries de la subvenció les previstes en l'article 4 de les bases que regulen aquest procediment. 2. Les...
Saber més
Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la resolució de convocatòria, que posa fi a...

Saber més
Òrgans resolució
Es delega en la persona titular de la direcció general amb competència en matèria del llibre la facultat de concedir o denegar aquestes subvencions, amb el previ informe i la proposta de la Comissió d'Avaluació, i se l'autoritza a adoptar les mesures oportunes per al compliment i l'aplicació de...
Saber més
Sancions
Les infraccions i sancions administratives s'ajustaran al que disposa el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.