MIN - Prova per a l'obtenció del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) per a la conducció de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211473
|
Codi GVA: 15056
Descarregar informació
Termini obert

Des de 11-06-2024

Fins 25-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Exàmens per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, regulats en el Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
11-06-2024 al 25-06-2024
Observacions

El Tribunal de les proves convocades estarà compost per:

 

Tribunal titular

Presidenta: Susanna Lledó Serres Provinciale

Secretària: Mª Valle Escudero Aguado

*Vocales: Néstor Casado Novella, Encarnación Guijarro ,Jordán, Pilar Ibáñez Moreno, Pedro Juanes Ballester, Rafael

Rubio Estruch, Francisca Sahuquillo Moreno i Marisa Zabala Salelles.

 

Tribunal suplent

Presidenta: Teresa Gras Horta

Secretari: Alberto Alonso Vidales

Vocals: Rafael González Tur, Carmen Gracia Nogueras, Antonio Llofriu Flores, Anabel Llorca Marco, Miguel Ángel

Parra Mañas, María José Riquelme Rocamora i Ángeles Rodríguez Herranz.

 

 

CORREU PER A ACLARIMENTS: targetes_cap@gva.es

A qui va dirigit

Empreses
Requisits

Els requisits indispensables per als aspirants que desitgen presentar-se a les proves d'obtenció del certificat d'aptitud professional, serà:

-Haver superat el curs de qualificació inicial abans de la finalització dels terminis d'inscripció relacionats en l'Annex II. Podrà presentar-se als exàmens que es convoquen l'any següent en els termes del RD 281/2021.

-Els qui acrediten ser titulars del certificat de professionalitat de «Conducció d'autobusos» o del certificat de professionalitat de «Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera» regulats en els annexos III i IV, respectivament, del Reial decret 1539/2011, de 31 d'octubre, pel qual s'establixen set certificats de professionalitat de la família professional “Transport i manteniment de vehicles” que s'inclouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat, podran presentar-se a l'examen per a l'obtenció del certificat, que hauran de superar en un termini no superior a un any comptat des d'esta finalització, en els mateixos termes previstos en l'article 16 d'este.

-Tindre vigent en la data de l'examen la documentació que acredite la nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre país estranger en el qual, en virtut d'acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de la nacionalitat o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball, de conformitat amb el que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
ADMISSIÓ A LES PROVES Tindre vigent en la data de l'examen la documentació que acredite la nacionalitat espanyola o d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre país estranger en el qual, en virtut d'acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 11-06-2024 a 25-06-2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà l'establit en el calendari d'exàmens que es detalla a continuació:

 

*DATES I HORARIS DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES 2024

 

- Per a l'examen del 27-01-2024 el termini d'inscripció serà del 22-12-2023 al 05-01-2024

- Per a l'examen del 23-03-2024 el termini d'inscripció serà del 14-02-2024 al 28-02-2024

- Per a l'examen del 25-05-2024 el termini d'inscripció serà del 14-04-2024 al 29-04-2024

- Per a l'examen del 13-07-2024 el termini d'inscripció serà del 11-06-2024 al 25-06-2024

- Per a l'examen del 28-09-2024 el termini d'inscripció serà del 16-08-2024 al 30-08-2024

- Per a l'examen del 30-11-2024 el termini d'inscripció serà del 16-10-2024 al 30-10-2024

(DOGV núm. 9747, de 18/12/2023).

Documentació
Les sol·licituds per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial es presentaran segons el que es disposa en l'article 7 de l'Ordre 3/2010, de 18 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures i Transports, que establix: a) Les sol·licituds es...
Saber més
Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - A08: 14,19 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació.

Forma de presentació
Telemàtica
- Per a tramitar telemàticament, a través de l'aplicació del Ministeri de Foment, es requereix que l'usuari tinga un certificat digital. - Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'aquesta mateixa pàgina. - Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o...
Saber més