Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 223619
|
Codi GVA: 14486
Descarregar informació
Termini obert

Des de 12-02-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest registre de caràcter públic té la finalitat d'identificar i garantir la capacitat i solvència de les entitats inscrites. És un instrument que disposa de la informació permanent i actualitzada sobre els agents valencians de la cooperació al desenvolupament per a servir de suport a les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
12-02-2020
Observacions

* FUNCIONS DEL REGISTRE 1. Practicar la inscripció dels agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 2. Actualitzar les dades registrals i, si escau, la cancel·lació de les inscripcions. 3. Expedir certificacions de les dades que consten en el Registre. 4....

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

INSCRIPCIÓ Podran ser inscrits en el registre els agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, segons el que preveu la Llei 18/2017: 1- Les entitats de dret privat legalment constituïdes a Espanya sense ànim de lucre. 2- Els comités nacionals o...

Saber més
Requisits

a) Ser entitats de dret privat, legalment constituïdes a Espanya i sense ànim de lucre. Les agències de Nacions Unides i els comités nacionals o organitzacions que les representen s'han d'atendre al que es disposa en les normes de dret internacional i al reconeixement d'aquestes pel dret intern....

Saber més

Com es tramita

Òrgans de tramitació
CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Sol·licitud

Termini
Des de 12-02-2020

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment.

Documentació
1. La sol·licitud d'inscripció s'ha d'acompanyar de SEGÜENT DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA: a) Documentació identificadora de l'entitat. b) Documentació acreditativa de la representació de la persona sol·licitant respecte de l'entitat sol·licitant, en cas que la sol·licitud no es presente per mitjà del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- Presentació de la sol·licitud d'inscripció EXCLUSIVAMENT per via telemàtica. - Les sol·licituds que no es presenten telemàticament, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, tindran la consideració de no presentades. Les sol·licituds s'han de dirigir a l'òrgan directiu amb competències en...
Saber més

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

La persona titular del centre directiu de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament té la competència de dictar les resolucions d'inscripció o denegació de la inscripció en el registre. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'inscripció o denegació d'aquesta...

Saber més
Òrgans resolució
La persona titular del centre directiu de la Generalitat competent en matèria de cooperació al desenvolupament.