Sol·licitud d'ajudes individuals per al servici de transport escolar dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2024/2025

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210879
|
Codi GVA: 1244
Descarregar informació
Termini obert

Des de 01-07-2024

Fins 31-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2024/2025, destinades a finançar el transport escolar, de l'alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
01-07-2024 al 31-07-2024
Observacions

Serà beneficiari de les ajudes individuals de transport, l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, (DOCV num 7553 de 22.06.2015) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar, sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

 

- Educació Infantil de segon cicle

- Educació Primària

- Educació Secundària Obligatòria

- Educació Especial

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els pares, les mares o els/les tutors/es de l'alumnat.

Requisits

Serà beneficiari de les ajudes regulades en la present resolució l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 37/2016 (DOCV num 7838 de 27 de juliol) que modifica l'Ordre 65/2015 de 18 de juny (DOCV núm. 7553), de 22 de juny de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servici de transport escolar sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

 

- Educació Infantil de segon cicle

- Educació Primària

- Educació Secundària Obligatòria

- Educació Especial

Com es tramita

Procés de tramitació

1. La competència per a la instrucció dels expedients correspon a les direccions territorials competents en matèria d'educació.

2. Les secretaries dels centres educatius receptors de les sol·licituds, una vegada comprovat que complixen els requisits, mecanitzaran les dades facilitades per les persones sol·licitants a través de l'aplicació ITACA.

3. Una vegada rebuda la informació dels centres educatius, cada direcció territorial comprovarà les dades declarades per les persones interessades verificant que tenen els requisits que exigix la convocatòria i comunicarà a través de l'aplicació ITACA, a cada centre educatiu participant en la convocatòria, l'avís de disponibilitat d'accés a l'aplicació informàtica per a consultar i descarregar un llistat provisional que incloga l'alumnat que complix els requisits que establix la convocatòria i també el que els incomplix.

4. Este llistat es publicarà en el tauler d'anuncis del centre educatiu. La publicació servirà de requeriment a les persones interessades perquè, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació, puguen esmenar els errors observats.

5. Finalitzat el termini d'esmenes i reclamacions, a la vista de l'informe elaborat per la comissió de valoració, la persona titular de la Direcció General de Centres Docents, per delegació de la persona titular de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, resoldrà la concessió o denegació de les ajudes, així com les persones sol·licitants que es considere que han desistit en la seua sol·licitud o en les quals concórreguen altres causes de finalització del procediment.

6. El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà de sis mesos des de la data de presentació de les sol·licituds. L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que es dicte ni es publique la resolució corresponent, serà desestimatori de la sol·licitud d'ajuda, d'acord amb l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sense perjuí de l'obligació legal de l'Administració de resoldre, de conformitat amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Les resolucions es publicaran en el tauler d'anuncis de cada centre educatiu. Esta publicació produirà efectes de notificació a les persones interessades d'acord amb el que establix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud

Termini
Des de 01-07-2024 a 31-07-2024

Terminis ordinaris:

En tots els casos, els terminis ordinaris de presentació seran des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula, en el cas que canvie de centre educatiu. (DOGV Num 9880 de 28 de juny de 2024).

 

Termini de presentació extraordinari:

En el cas de l'alumnat que s'incorpore al sistema educatiu per circumstàncies sobrevingudes, d'acord amb el que preveu el Decret 48/2024, de 23 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat , podran presentar la sol·licitud d'ajuda, segons l'Annex I, en el termini de deu dies hàbils comptats des de la data de matriculació. L'alumnat haurà de reunir els requisits generals de la present convocatòria.

Documentació
El model figura com a Annex I de la Resolució. En el cas que l'alumnat que forme part de la mateixa unitat familiar estiga escolaritzat en el curs 2024/2025 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si estiguera escolaritzat en centres diferents, es presentarà una sol·licitud per...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

La forma de presentació serà la següent:

 

a) Alumnat que en el curs 2023/2024 ja va sol·licitar l'ajuda individualitzada de transport escolar:

a.1) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que siguen usuaris de l'aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'esta Resolució, podran accedir a esta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, on constaran pregravades les dades que obren en poder d'esta administració.

a.2) Els pares, mares o tutors de l'alumnat que no siguen usuaris de l'aplicació informàtica ITACA Web Família, a partir de l'endemà de la publicació d'esta Resolució, podran sol·licitar en el centre educatiu on estiga matriculat, un esborrany de sol·licitud d'ajudes individuals de transport escolar, on constaran pregravades les dades que obren en poder d'esta administració.

 

b) Alumnat que en el curs 2023/2024 no va sol·licitar l'ajuda individualitzada de transport escolar:

La sol·licitud d'ajuda es realitzarà presentant l'Annex I, emplenat i adjuntant la documentació acreditativa que es requerisca per a ser alumnat beneficiari del transport escolar en el centre on estarà matriculat durant el curs 2024/2025.

Resolució

Quantia i cobrament
1. La quantia màxima de les ajudes, amb caràcter general, per al curs acadèmic 2024/2025, queda establida de la manera següent: Distància: Menor o igual a 6 km - importe màxim per curs: 340,02 euros Distància: Més de 6 i fins a 10 km - importe màxim per curs: 464,69 euros Distància: Més de 10 i...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Observacions

Les resolucions que resolguen este procediment posaran fi a la via administrativa, i en contra es podrà presentar potestativament un recurs de reposició davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes des de la publicació, o podran ser impugnades per mitjà de la...

Saber més
Òrgans resolució