Ajudes en el marc del Fons de compensació del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana 2024

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 211289
|
Codi GVA: 12175
Descarregar informació
Termini obert

Des de 06-07-2024

Fins 26-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

1. L'objecte d'aquesta resolució és convocar el Fons de compensació previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), amb càrrec als ingressos efectivament realitzats durant l'exercici 2023 per les empreses titulars d'instal·lacions eòliques, destinat a aquells municipis, mancomunitats de municipis i consorcis previstos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques recollides en aquest pla i incloses en l'annex de la present resolució.

2. Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels Fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7986, de 23 de febrer de 2017; en les bases citades s'estableixen les condicions del règim de les ajudes en allò no previst en aquesta convocatòria.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
06-07-2024 al 26-07-2024
Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES D'AJUDA

El Fons podrà anar destinat a actuacions d'inversió dels següents tipus i característiques:

a) Projectes de millora d'infraestructures rurals i de serveis:

- Millora en camins rurals d'accés a muntanyes.

- Millora de la xarxa viària rural d'accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.

- Instal·lació de punts d'enllumenat públic en vials d'accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.

- Reforma d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Les noves instal·lacions d'enllumenat exterior i les reformades o renovades, hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial Decret 1.890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.

- Treballs d'electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d'energia elèctrica a alqueries, granges, instal·lacions o edificacions rurals aïllades.

- Treballs de millora de la xarxa d'energia elèctrica, com a substitució o ampliació d'estesos elèctrics aeris o subterranis, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.

- Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d'afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.

- Projectes de reurbanització de carrers del municipi.

- Qualsevol altre que supose la millora d'infraestructures rurals i de serveis.

b) Projectes d'impuls de les energies renovables:

- Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d'instal·lacions d'aprofitament d'energies renovables.

- Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.

- Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.

- Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d'aprofitament d'energies renovables.

- Construcció de centres demostratius destinats a l'estudi o difusió de les energies renovables.

- Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l'àmbit de les energies renovables.

- Construcció i equipament d'instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables.

- Qualsevol altre que tinga com a fi l'impuls de les energies renovables.

c) Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques: projectes que incidisquen en la millora de l'entorn social i econòmic.

 

COSTOS SUBVENCIONABLES

Els costos subvencionables que es consideraran en el càlcul als efectes de la distribució del Fons, són els següents:

a) Les inversions en immobilitzat: cost de mà d'obra externa, execució material, equips i instal·lacions, destinats en exclusiva a l'execució material del projecte, IVA inclòs.

b) Costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

c) Costos de consultoria i formació, si es tracta de contractacions externes, IVA inclòs.

d) Es considerarà cost subvencionable l'IVA suportat, així com altres tributs, quan l'entitat beneficiària de la subvenció els abone efectivament; en cap cas quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

e) Costos de mà d'obra pròpia (despeses de personal incloent cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa), sempre que es trobe vinculada exclusivament al projecte presentat.

f) Per a projectes de millora de les condicions socioeconòmiques, en els casos en què es trobe degudament justificat, els costos de mà d'obra pròpia no vinculada exclusivament al projecte presentat (despeses de personal incloent cost salarial brut i cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa), en un percentatge màxim del 10% de l'ajuda concedida i amb un màxim d'un 25% del salari del personal adscrit al projecte, i per als sol·licitants que tenen forma jurídica de mancomunitats o consorcis.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Amb caràcter general, el Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV) està destinat a aquells municipis, consorcis i mancomunitats de municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques relacionades en ell. L'ingrés realitzat per l'empresa adjudicatària d'una determinada zona, anirà destinat als ajuntaments i mancomunitats d'aquells municipis inclosos en l'àmbit d'afecció d'aquesta zona.

 

Per a aquesta convocatòria podran accedir al Fons els ajuntaments i mancomunitats dels municipis que es troben en l'àmbit d'afecció de les zones eòliques 6, 7, 10, 11 i 12 segons la quantia i distribució recollides en l'annex de la resolució de convocatòria.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia, qui verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i en cas de resultar d'acord amb esta, procedirà a l'anàlisi dels projectes presentats i a l'aplicació dels criteris de valoració del programa, desestimant-se aquells projectes presentats per sol·licitants que no complisquen amb els requisits exigits en la present convocatòria. Així mateix, este òrgan podrà requerir del sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

 

2. Com resultat de la seua actuació, l'òrgan instructor emetrà una preavaluació que serà elevada a la Comissió d'avaluació.

 

3. De les reunions de la Comissió s'elevarà l'acta -amb la proposta d'adjudicació en ella continguda- al president de l'IVACE. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 50 punts, segons els criteris següents:

1. Característiques del municipi (màxim 30 punts).

a) Actuacions proposades per ajuntaments els termes municipals dels quals suporten infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada per algun parc eòlic, amb la puntuació que s'indica a continuació.

? Subestació elèctrica. S'aplica el criteri següent:

· Hi ha subestació elèctrica al municipi: 5 punts.

· No hi ha subestació elèctrica al municipi: 0 punts.

? Longitud de línies d'evacuació. La puntuació és directament proporcional a la longitud de línies elèctriques al municipi, segons el criteri següent:

· Més de 15 km: 10 punts.

· Entre 10 i 15 km: 8 punts.

· Entre 5 i 10 km: 6 punts.

· Entre 3 i 5 km: 4 punts.

· Entre 1 i 3 km: 2 punts.

· Menys d'1 km: 0 punts.

b) Actuacions proposades per ajuntaments els termes municipals dels quals resulten afectats visualment per algun parc eòlic des d'algun punt del seu nucli urbà principal o d'algun dels seus nuclis de població, amb la puntuació que s'indica a continuació.

? El grau d'afecció visual es valora d'acord amb la distància al parc més pròxim, segons el criteri següent:

· Alta (menor 3 km): 7 punts.

· Mitjana-alta (entre 3 i 6 km): 5 punts.

· Mitjana-baixa (entre 6 i 10 km): 2 punts.

· Baixa (més de 10 km): 0 punts.

c) Actuacions proposades per ajuntaments els termes municipals dels quals suporten infraestructures d'obra nova o ampliació de camins d'accés a parcs eòlics, amb la puntuació que s'indica a continuació.

? Camins d'accés a parcs (obra nova o ampliació). S'aplica el criteri següent:

· Hi ha camins d'accés a parcs en el municipi: 3 punts.

· No hi ha camins d'accés a parcs en el municipi: 0 punts.

d) Actuacions proposades per municipis els termes municipals dels quals alberguen o no parcs eòlics i que suporten qualsevol de les afeccions esmentades en els apartats anteriors, amb la puntuació que s'indica a continuació.

? Nombre d'aerogeneradors. La puntuació és inversament proporcional al nombre d'aerogeneradors al municipi, segons el criteri següent:

· Entre 0 i 5: 5 punts.

· Entre 6 i 10: 4 punts.

· Entre 11 i 15: 3 punts.

· Entre 16 i 25: 2 punts.

· Entre 26 i 40: 1 punt.

· Més de 40: 0 punts.

En el cas que l'entitat sol·licitant siga una mancomunitat o consorci de municipis, per a la valoració d'aquest apartat 1 s'agafarà la puntuació corresponent al municipi pertanyent a aquesta mancomunitat o consorci que tinga una major puntuació global de conformitat amb les escales anteriorment indicades.

2. Característiques i interés del projecte des del punt de vista social, mediambiental i econòmic (màxim 10 punts).

a) Interés social.

Es valora l'interés del projecte des del punt de vista de dotació de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari i anàlegs, fins a un màxim de 3 punts, segons el criteri següent:

? Alt (projectes de nova construcció o reforma integral d'edificis, instal·lacions o infraestructures de serveis públics de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari, d'electrificació rural i anàlegs): 3 punts.

? Mitjà-alt (projectes de millora o reforma no integral d'edificis, instal·lacions o infraestructures existents de serveis públics, de caràcter social, sanitari, cultural, esportiu, educatiu, urbanístic, viari, d'electrificació rural i anàlegs): 2 punts.

? Mitjà-baix (altres projectes de nova construcció, millora o reforma d'edificis, instal·lacions o infraestructures municipals de caràcter social, no inclosos en els tipus anteriors): 1 punt.

? Baix (projectes que no posseïsquen o no acrediten el seu interés social): 0 punts.

b) Interés mediambiental.

Es valora l'interés del projecte quant als seus beneficis sobre el medi ambient des del punt de vista de l'aprofitament energètic de fonts renovables, reducció de consums energètics, prevenció d'incendis forestals i anàlegs fins a un màxim de 4 punts, segons el criteri següent:

? Alt (projectes de promoció, impuls i/o aprofitament energètic de fonts renovables): 4 punts.

? Mitjà-alt (projectes d'implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica, reforma d'edificis per a la millora de la seua qualificació energètica, millora de camins rurals o d'accés a forests, prevenció d'incendis forestals, reducció d'emissions a l'atmosfera o residus de qualsevol tipus): 3 punts.

? Mitjà-baix (projectes de conservació dels recursos naturals, actuacions de neteja i manteniment en l'àmbit rural, gestió dels recursos hídrics i anàlegs): 1 punt.

? Baix (projectes que no posseïsquen o no acrediten el seu interés mediambiental): 0 punts.

c) Interés econòmic.

Es valora l'interés del projecte quant a impuls i dinamització de l'economia de la zona, creació de noves activitats econòmiques i capacitat d'atracció de recursos, fins a un màxim de 3 punts, segons el criteri següent:

? Alt (projectes de creació de noves activitats econòmiques): 3 punts.

? Mitjà-alt (projectes que reforcen els atractius econòmics o turístics de l'entitat sol·licitant o de la zona): 2 punts.

? Mitjà-baix (altres projectes d'interés econòmic no inclosos en els tipus anteriors): 1 punt.

? Baix (projectes que no posseïsquen o no acrediten el seu interés econòmic): 0 punts.

3. Distribució equilibrada temporal dels fons entre les entitats sol·licitants (màxim 10 punts).

Es valora la prioritat en intensitat d'ajuda respecte d'altres municipis. La prioritat és inversament proporcional a la quantia de les ajudes rebudes pel municipi en el marc d'anteriors convocatòries del Fons de compensació del Pla eòlic, segons el criteri següent:

a) Alta (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada inferior a 250.000 euros): 10 punts.

b) Mitjana-alta (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada entre 250.000 i 600.000 euros): 8 punts.

c) Mitjana (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada entre 600.000 i 1.000.000 euros): 5 punts.

d) Mitjana-baixa: (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada entre 1.000.000 i 1.500.000 euros): 3 punts.

e) Baixa: (entitats sol·licitants que en les anteriors convocatòries hagen rebut una ajuda acumulada superior a 1.500.000 euros): 1 punt.

4. Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 14 punts en el conjunt dels apartats 1, 2 i 3 anteriors.

Sol·licitud

Termini
Des de 06-07-2024 a 26-07-2024

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 26 de juliol de 2024 a les 23.59:59 hores. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte. (DOGV nº 9886 de 05/07/2024)

Documentació
1. La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es, i constarà de: a) Formulari de sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat disponible en , en el que s'inclouen les declaracions responsables...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol...
Saber més
Enllaços

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de l'extracte de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat la resolució expressa, els sol·licitants entendran...
Saber més
Quantia i cobrament
1. Les subvencions tindran una intensitat de fins al 100 % del cost subvencionable del projecte, amb els límits previstos en l'article 6.1 de l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer. 2. Per a aquells projectes que per les seues característiques especials siguen considerats com a plurianuals, es tindran...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Obligacions
Sense perjudici del que s'estableix en l'article 12 de l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer, seran obligacions de l'entitat beneficiària: a) Realitzar el projecte objecte de subvenció i acreditar-ne la realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en les instruccions de justificació...
Saber més
Observacions

La resolució de concessió i o denegació posa fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Sancions
Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.