Sol·licitud d'ajudes compensatòries pels costos de prevenció i erradicació de salmonel·losi en avicultura

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211245
|
Codi GVA: 3268
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 14-06-2024

Fins 05-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'estableix una ajuda de caràcter compensatori per les despeses de prevenció, control i erradicació en el sector avícola de la Comunitat Valenciana de determinats serotips de salmonella d'importància per a la salut pública, tal com es defineixen en la normativa estatal i comunitària, en el marc dels programes següents:

1. Programa nacional de vigilància, control i erradicació de determinats serotips de salmonel·la en bandades de gallines reproductores de l'espècie Gallus gallus.

2. Programa nacional de vigilància i control de determinats serotips de salmonel·la en gallines ponedores de l'espècie Gallus gallus.

3. Programa nacional de vigilància de determinats serotips de salmonel·la en pollastres de carn, pollastres d'engreix (broilers), de l'espècie Gallus gallus.

4. Programa nacional de vigilància i control de determinats serotips de salmonel·la en titots.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
14-06-2024 al 05-07-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
14-06-2024
JustificacióTermini pendent
01-09-2024 al 15-10-2024
Observacions

* DESPESES SUBVENCIONABLES Tindran la consideració de despeses subvencionables els serveis que l'associació o agrupació de productors presten des del 16 d'octubre de l'any anterior de l'exercici pressupostari en qüestió fins al 15 d'octubre de cada exercici pressupostari per al qual haja sigut concedida la subvenció i que queden englobats en els serveis exposats per als grups A o B següents:

1. Grup A. Autocontrols i mesures de bioseguretat: - Controls sanitaris derivats dels autocontrols efectuats en compliment dels diferents programes nacionals. Aquests inclouran la presa de mostres i les proves de detecció de la malaltia.

- Despeses de sacrifici o destrucció d'animals positius a Salmonel·la zoonòtica de reproductores o ponedores, afectats en aquelles espècies i classificacions zootècniques en les quals, d'acord amb el que es disposa en els respectius programes nacionals vigents a cada moment siga obligatori el sacrifici. en el cas de no poder acollir-se a les ajudes contemplades en l'Ordre 10/2011, de 24 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'apliquen els barems d'indemnització per sacrifici obligatori d'animals sospitosos o malalts o amb risc a ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia, o formant part de les campanyes de control o erradicació de malalties en la Comunitat Valenciana.

- Neteja, desinfecció, desinsectació i desratització de les instal·lacions i utillatge, mitjançant la utilització de productes autoritzats i mètodes adequats o el servei realitzat per tercers de neteja i desinfecció en cas de focus fins a assegurar l'absència de Salmonel·la acreditada mitjançant analítiques.

 

2. Grup B. Compra i administració de vacunes de determinats serotips de Salmonel·la:

- Compra i administració de vacuna destinades a la vacunació de les futures ponedores en explotacions de cria de la Comunitat Valenciana.

- Compra i administració de vacunes destinades a la vacunació de futures reproductores en explotacions de cria de la Comunitat Valenciana.

- Compra i administració de vacunes destinades a la vacunació de ponedores o reproductores en explotacions de posada de la Comunitat Valenciana. En el cas d'adquisició de futures ponedores o reproductores vacunades destinades a explotacions de la Comunitat Valenciana s'entendrà com a despesa subvencionable, aquelles despeses derivades de la vacunació d'aquestes, conforme al pla vacunal establit. Se subvencionaran només les vacunes administrades que disposen de la prèvia autorització de comercialització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes sanitaris o per la Comissió Europea de conformitat amb el Reglament (CE) Nº 726/2004 del Parlament i Consell.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les associacions o agrupacions de productors que desenvolupen la seua activitat en el sector avícola de la Comunitat Valenciana, i que presten serveis de controls sanitaris i mesures de prevenció enfront de Salmonel·losi d'importància per a la salut pública, així com sacrifici i destrucció d'animals afectats a les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana que tinguen la condició de PIME segons els criteris establits en l'annex I del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022, si compleixen les condicions previstes en la convocatòria.

 

L'ajuda ha de traslladar-se a les explotacions avícoles beneficiàries finals de les ajudes contemplades en la present Ordre, d'acord amb el paràgraf anterior, a través dels serveis subvencionats o activitat prestada per l'associació o agrupació.

 

L'ajuda s'abonarà a les associacions o agrupació de productors a la qual pertanguen aquestes explotacions avícoles. No podrà concedir-se l'ajuda quan s'establisca que la malaltia va ser causada deliberadament o per negligència de la persona beneficiària final.

 

Les persones beneficiàries finals estan obligades al compliment del que es disposa en la normativa matèria de mesures enfront de la Salmonel·la i en els Programes Nacionals del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i autonòmics respectius, el Pla Anual Zoosanitari autonòmic en vigor, així com al compliment de la normativa general i especifica en matèria de benestar i sanitat animal en les explotacions ramaderes. Les explotacions avícoles beneficiàries finals han d'estar inscrites en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana en actiu i d'acord amb el cens que figure en REGA a data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon al servei amb competències en matèria de sanitat animal, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals haja de formular-se la proposta de resolució, i es remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds.

3. L'òrgan col·legiat emetrà un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada i, d'acord amb aquest, serà l'encarregat de realitzar la proposta de resolució de concessió de les ajudes, a la vista de l'informe d'avaluació de les sol·licituds.

4. A la vista de la documentació aportada i la proposta de l'òrgan col·legiat, l'òrgan competent resoldrà la concessió d'aquestes ajudes. La resolució inclourà la concessió o denegació expressa de la subvenció, de la qual estaran exclosos tots els impostos.

5. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 6 mesos comptats a partir de la data de publicació de la convocatòria anual.

6. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 25 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Criteris de valoració

Aquestes ajudes s'estableixen en règim de concurrència competitiva. Si el conjunt d'ajudes sol·licitades superara els fons disponibles, s'ordenaran les sol·licituds segons el nombre d'animals afectats pel programa, atenent-se en primer lloc les sol·licituds a les quals afecte un major nombre d'animals de l'espècie Gallus gallus i Meleagris gallopavo.

 

Per a aplicar aquest criteri es tindrà en compte la suma dels animals de totes dues espècies. En cas d'empat en la puntuació final obtinguda pels sol·licitants, tindran preferència aquelles agrupacions o associacions que acrediten ocupar major percentatge de treballadors discapacitats en relació amb les seues respectives plantilles o es comprometen a contractar un percentatge major durant l'àmbit temporal de l'ajuda. En cas de persistir l'empat, es tindrà en compte la data i hora d'entrada de la sol·licitud.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds per a l'exercici 2024 serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Num. 9870, de 13.06.2024).

Documentació
Les sol·licituds es formalitzaran en instància degudament emplenada, dirigida a la Conselleria competent en matèria de ramaderia, i s'acompanyaran de la següent documentació: - Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 14-06-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 6 mesos comptats a partir de la data de publicació de la convocatòria anual. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  El percentatge màxim de l'ajuda podrà aconseguir com a màxim el 80% de les despeses subvencionables aprovats, sense que puga depassar la quantia màxima d'1 euro per gallina ponedora o reproductora i 0,10 euros per pollastre o polit d'engreixament, d'acord amb el cens que consta en REGA a data de...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  El desenvolupament del pla de serveis i actuacions previstes que serà prestat per associació o agrupació de productors beneficiària de l'ajuda en espècie a les explotacions avícoles haurà de justificar-se per l'associació o agrupació esmentada davant l'administració fins a la data fixada en la...
  Saber més
  Observacions

  Davant aquesta resolució procedirà el recurs de reposició davant el titular de la Conselleria competent en matèria de ramaderia, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 123 i 124 de la Llei...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Justificació

  Termini
  Des de 01-09-2024 a 15-10-2024

  El termini de justificació de les inversions per a la convocatòria de l'exercici 2024 finalitza el dia 15 d'octubre de 2024.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més